Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt với công nhân, viên chức


BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm  2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN ĐỊNH LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ THIẾU NƯỚC NGỌT ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH ĐỊA CHÍNH, ĐỊA CHẤT VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Căn cứ Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước;
Để thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 3142/VPCP-VX ngày 08 tháng 06 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc vận dụng chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg;
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn như sau
:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong danh sách trả lương của đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn, bao gồm:

1. Công nhân, viên chức làm nhiệm vụ đo đạc thành lập bản đồ đáy biển;

2. Công nhân, viên chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát địa vật lý, trắc địa, địa chất và khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất tai biến, địa động lực biển;

3. Công nhân, viên chức vận hành tầu và công nhân, viên chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát khí tượng hải văn trên tàu nghiên cứu và khảo sát biển.

II. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

1. Chế độ ăn định lượng

a) Mức ăn định lượng, gồm 2 mức 32.000 đồng/ngày và 37.000 đồng/ngày như sau:

- Mức 1: 32.000 đồng/ngày áp dụng đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ đo đạc thành lập bản đồ đáy biển.

- Mức 2: 37.000 đồng/ngày áp dụng đối với công nhân, viên chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát địa vật lý, trắc địa, địa chất và khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất tai biến, địa động lực biển và công nhân, viên chức vận hành tầu, công nhân, viên chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát khí tượng hải văn trên tàu nghiên cứu và khảo sát biển.

b) Cách tính:

Cách tính hưởng mức ăn định lượng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 mục I Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

Đơn vị sự nghiệp có đối tượng được áp dụng chế độ ăn định lượng phải tổ chức bữa ăn cho công nhân, viên chức. Trên cơ sở mức ăn quy định tại điểm a khoản 1 mục II Thông tư này, công nhân, viên chức hưởng chế độ ăn định lượng đóng 30% mức tiền ăn định lượng; còn lại 70% mức tiền ăn định lượng do đơn vị sự nghiệp trích từ giá thành công trình. Đơn vị sự nghiệp không được trả tiền (70% mức tiền ăn định lượng) cho công nhân, viên chức và không được giảm bớt mức ăn bằng cách không thu đủ 30% mức tiền ăn định lượng từ đóng góp của công nhân, viên chức.

Công nhân, viên chức hưởng chế độ ăn định lượng thì không hưởng chế độ bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật, chế độ ăn ca.

2. Chế độ thiếu nước ngọt

Công nhân, viên chức thuộc đối tượng quy định tại mục I Thông tư này được hưởng chế độ thiếu nước ngọt áp dụng đối với những vùng thiếu nước ngọt theo mùa theo quy định về điều kiện được hưởng và cách tính tại khoản 2 và khoản 3 mục V Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn đã chi ăn định lượng và chi phí mua nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg được thực hiện) cho đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có văn bản giải trình chi tiết kinh phí đã chi gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Kinh phí để thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt quy định tại Thông tư này được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm của đơn vị sự nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH  VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, SNV các tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng ở Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Bộ NV (VT, Vụ TL), Bộ Tài chính (VT, Vụ PC),
  Bộ Tài nguyên và Môi trường (VT, Vụ TCCB),
  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (VT, Vụ TLTC).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2007
Ngày hiệu lực16/11/2007
Ngày công báo01/11/2007
Số công báoTừ số 752 đến số 753
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt với công nhân, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt với công nhân, viên chức
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Văn Tá, Nguyễn Công Thành, Huỳnh Thị Nhân, Trần Hữu Thắng
        Ngày ban hành22/10/2007
        Ngày hiệu lực16/11/2007
        Ngày công báo01/11/2007
        Số công báoTừ số 752 đến số 753
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt với công nhân, viên chức

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt với công nhân, viên chức

         • 22/10/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/11/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực