Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Phòng Tài nguyên Môi trường và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) về công tác định giá đất như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác định giá đất

1. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền các chương trình, đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảng giá đất; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảng giá đất cho công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

c) Giải quyết các vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá đất tại địa phương;

d) Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;

đ) Cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của cấp tỉnh;

e) Lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất;

g) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện bảng giá đất tại địa phương;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác về định giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

2. Tổ chức và biên chế

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không vượt quá số tổ chức quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

b) Biên chế của tổ chức làm công tác định giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là biên chế hành chính do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm đủ biên chế để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác định giá đất

1. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện;

b) Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn cấp huyện;

c) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện;

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện.

2. Biên chế

Biên chế làm công tác định giá đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường là biên chế hành chính do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, bảo đảm đủ biên chế để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2010.

2. Căn cứ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác định giá đất; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định nhiệm vụ, biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác định giá đất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở TNMT, Sở NV các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, Bộ NV;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ TNMT, Bộ NV;
- Lưu: VT Bộ TNMT, VT Bộ NV, TCQLĐĐ, TCBC.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu04/2010/TTLT-BTNMT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2010
Ngày hiệu lực19/03/2010
Ngày công báo25/02/2010
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

Lược đồ Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu04/2010/TTLT-BTNMT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Duy Thăng, Nguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành02/02/2010
        Ngày hiệu lực19/03/2010
        Ngày công báo25/02/2010
        Số công báoTừ số 103 đến số 104
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường