Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Bộ Công an - Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT thiết bị phát tín hiệu


BỘ CÔNG AN-
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN

Căn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 72/2009/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/6/2011);

Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải bảo đảm đáp ứng quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP Nghị định số 109/2009/NĐ-CP Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời, chỉ được bán hoặc lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho tổ chức, cá nhân có Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Điều 4. Lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

1. Xe được quyền ưu tiên khi lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên phải có Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) do cơ quan Cảnh sát giao thông cấp quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

2. Đối với xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, khi lắp đặt đèn quay hoặc đèn chớp trên nóc xe ôtô thì phần đèn phát sáng màu đỏ nằm phía bên trái, phần đèn phát sáng màu xanh nằm phía bên phải người lái xe.

3. Xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh trong tình trạng khẩn cấp thì sử dụng, quản lý biển hiệu theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Biển hiệu được gắn tại góc dưới bên phải của mặt trong kính chắn gió phía trước của xe.

4. Xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng không đúng quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP và Thông tư này thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và lắp đặt lại thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo đúng quy định. Trường hợp xe được quyền ưu tiên đã hết niên hạn sử dụng, thay đổi mục đích sử dụng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của Nghị định số 109/2009/NĐ-CP phải tháo gỡ, thu hồi thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên để quản lý.

Điều 5. Cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

1. Việc cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan Công an thực hiện theo quy định của Thông tư này. Riêng đối với xe Quân sự thì việc cấp, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng ban hành.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

a) Công văn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên, trong đó nêu rõ lý do cấp và các thông tin khác như: loại xe, biển số, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa chỉ …;

b) Bản sao đăng ký xe ô tô hoặc mô tô (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Trường hợp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, nhàu nát hoặc bị mất, cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên phải có văn bản đề nghị cấp lại và nêu rõ lý do.

3. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

a) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho các Bộ, ngành ở Trung ương;

b) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh) cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương;

c) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mình cấp hoặc do Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh cấp; Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan mình cấp.

4. Các trường hợp thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

a) Xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nhưng bị hư hỏng, cũ nát, hết niên hạn sử dụng;

b) Xe được quyền ưu tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý;

c) Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên hết thời hạn sử dụng.

5. Thời hạn cấp, sử dụng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

a) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý xe được quyền ưu tiên; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

b) Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên có giá trị sử dụng trong thời hạn là 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp.

6. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

b) Cơ quan Cảnh sát giao thông cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý xe được quyền ưu tiên và thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý xe được quyền ưu tiên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP Thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan. Lập sổ thống kê số liệu về xe được quyền ưu tiên, gồm: xe đã được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; số lượng xe được quyền ưu tiên bị hư hỏng, cũ nát, hết niên hạn sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý.

2. Định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm, cơ quan quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên có trách nhiệm cung cấp số liệu về xe được quyền ưu tiên cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (đối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương), Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh (đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương). Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo số liệu về xe được quyền ưu tiên ở địa phương cho Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải có sổ theo dõi ghi rõ và thống kê cụ thể, đầy đủ số lượng, chủng loại và chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đã sản xuất, nhập khẩu, bán, lắp đặt và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân mua thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; chấp hành việc kiểm tra và xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 7. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Mọi hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng trái phép thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và xe được quyền ưu tiên thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Lực lượng Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao khi thi hành nhiệm vụ có trách nhiệm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện có vi phạm về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; buộc tổ chức, cá nhân vi phạm tháo gỡ, thu hồi thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và thông báo cho đơn vị chủ quản biết, phối hợp quản lý.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2012.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội thuộc Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định tại Thông tư này.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

4. Tổng cục trưởng các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) và Bộ Công Thương để có hướng dẫn kịp thời.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
Thượng tướng Trần Đại Quang

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an;
- Các cơ quan thuộc Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ, Sở Cảnh sát PCCC;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Công an, Website Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT (BCA), V19, C67 (BCA), VPC (BCT).

 

 

Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT ngày 08/3/2012

MẪU GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN

1. Mặt trước:

…….. (1) ………
…………. (2) ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU
CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN

Cấp cho xe ôtô (mô tô), Biển kiểm soát: ………………………………………………………………

Tên cơ quan, đơn vị quản lý: …………………………………………………………………………..

Số giấy đăng ký xe ……………….. Nhãn hiệu xe …………….. Mầu sơn ………………………..

Số khung ………………………….. Số máy ………………………………………………………….

Được sử dụng tín hiệu của loại xe được quyền ưu tiên: ……………. (3) ……………………….

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

2. Mặt sau

 

1. Xe được quyền ưu tiên khi lưu thông trên đường giao thông phải mang theo giấy này.

2. Tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên chỉ được sử dụng khi đi làm nhiệm vụ.

3. Khi có thay đổi về xe thì phải nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp giấy phép.

4. Không sử dụng giấy phép sai mục đích.

 

 

 

 

Chú giải:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan cấp giấy phép;

(2) Cơ quan cấp giấy phép;

(3) Loại xe được quyền ưu tiên;

Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên: kích thước 100 x 70mm, in trên nền giấy màu hồng, hoa văn hình Quốc huy; dòng chữ "giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên" bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm, chữ màu đỏ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/TTLT-BCA-BCT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu04/2012/TTLT-BCA-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2012
Ngày hiệu lực05/05/2012
Ngày công báo31/03/2012
Số công báoTừ số 275 đến số 276
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/TTLT-BCA-BCT

Lược đồ Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT thiết bị phát tín hiệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT thiết bị phát tín hiệu
      Loại văn bảnThông tư liên tịch
      Số hiệu04/2012/TTLT-BCA-BCT
      Cơ quan ban hànhBộ Công An, Bộ Công thương
      Người kýVũ Huy Hoàng, Trần Đại Quang
      Ngày ban hành08/03/2012
      Ngày hiệu lực05/05/2012
      Ngày công báo31/03/2012
      Số công báoTừ số 275 đến số 276
      Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT thiết bị phát tín hiệu

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT thiết bị phát tín hiệu

          • 08/03/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/03/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/05/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực