Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định 122/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2007/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư này là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật) biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ tại các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các chế độ áp dụng:

Đối tượng quy định tại khoản 1 Thông tư này, trong thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng nguyên lương ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm hoặc phụ cấp quân hàm và các khoản phụ cấp lương khác (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; được thực hiện chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch, thăng quân hàm, nâng lương quân hàm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

b) Được hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ.

Trong ngày thực tế làm việc, nếu thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ dưới 4 giờ thì được tính bằng 1/2 ngày; từ 4 giờ trở lên được tính là một ngày.

c) Khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, nếu bị thương, bị bệnh, hy sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 11 và Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, xác nhận là thương binh, bệnh binh hoặc liệt sĩ.

3. Lập dự toán và chi trả chế độ:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải thực hiện việc lập dự toán, cấp phát, quyết toán các chế độ tại điểm a và điểm b, khoản 2 Thông tư này theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, cụ thể:

- Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác quy định tại điểm a khoản 2 Thông tư này đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và được cấp phát, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác quy định tại điểm a khoản 2 Thông tư này đối với các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được tính trong đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện chế độ sinh hoạt phí quy định tại điểm b khoản 2 Thông tư này được tính trong chi phí của dự án theo đơn giá nhân công/1ha diện tích quy định cho khu vực rà phá bom, mìn, vật nổ được phê duyệt. Tổng mức chi sinh hoạt phí không vượt quá dự toán tính trong dự án được duyệt.

b) Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác, kinh phí thực hiện chế độ quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2 Thông tư này tính trong đơn giá cho rà phá bom, mìn, vật nổ, theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

c) Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ có trách nhiệm chi trả sinh hoạt phí cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo từng ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ hoặc trả cùng với kỳ lương hàng tháng.

4. Tổ chức thực hiện.

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ có hiệu lực thi hành.

c) Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNGNguyễn Văn Được

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰCHuỳnh Thị Nhân


Nơi nhận
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đăng công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu Bộ LĐTBXH, Bộ QP, Bộ TC.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo26/03/2008
Số công báoTừ số 199 đến số 200
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
     Người kýHuỳnh Thị Nhân, Nguyễn Văn Được, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành11/03/2008
     Ngày hiệu lực10/04/2008
     Ngày công báo26/03/2008
     Số công báoTừ số 199 đến số 200
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp rà phá bom, mìn, vật nổ

        • 11/03/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/03/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/04/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực