Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL

Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL hệ số điều chỉnh tiền lương


BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TĂNG THÊM SO VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Thực hiện Điều 3 Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này là những người đã được tuyển dụng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý biên chế và đã được xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Ban Tổ chức cán bộ.

4. Ban Kế hoạch - Tài chính.

5. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường.

6. Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc.

7. Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư.

8. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

9. Trung tâm Thông tin - Dữ liệu.

10. Tạp chí Làng Việt.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung

Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm là 0,8 lần mức lương tối thiểu chung. Thời gian thực hiện được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 4. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

1. Các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường; Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc; Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư được thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

2. Các tổ chức là các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; Tạp chí Làng Việt thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

3. Đối với những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố chi trả tiền lương tăng thêm theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Hồ Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Thăng

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: Văn thư liên Bộ (5b), Vụ TL Bộ Nội vụ, Vụ HCSN Bộ Tài chính.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo30/06/2011
Số công báoTừ số 389 đến số 390
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL hệ số điều chỉnh tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL hệ số điều chỉnh tiền lương
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh, Hồ Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/06/2011
        Ngày hiệu lực01/08/2011
        Ngày công báo30/06/2011
        Số công báoTừ số 389 đến số 390
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL hệ số điều chỉnh tiền lương

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL hệ số điều chỉnh tiền lương

         • 10/06/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2011

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực