Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT

Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 111/2009/TTLT/BTC-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010;
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị) thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các Bộ, cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân các cấp.

Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng ngân sách nhà nước xem xét tự quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Các biện pháp tiết kiệm điện

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ chế độ làm mát từ 250C trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

- Trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm, thực hiện mua sắm bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8 (36W, 32W, 18W), T5 để thay thế cho bóng huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp T10 (40W, 20W) đã cháy, đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp để đảm bảo trong thời gian ngắn chỉ còn sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấn lưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện phải trang bị những thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Điều 3. Xây dựng phương án sử dụng điện

Hàng năm, đơn vị căn cứ vào tình hình sử dụng điện năm trước, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng điện của năm kế hoạch để xây dựng phương án sử dụng điện năm kế hoạch, chia theo từng quý (mẫu số 1), trước ngày 15 tháng 1 năm kế hoạch. Phương án sử dụng điện phải kèm theo giải quyết sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm. Phương án sử dụng điện, đơn vị gửi cơ quan chủ quản cấp trên và Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn. Trường hợp phương án sử dụng điện không đảm bảo mức tiết kiệm theo quy định thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án của đơn vị, cơ quan chủ quản cấp trên yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh lại, đồng gửi Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn.

Điều 4. Sử dụng kinh phí tiết kiệm điện

Kinh phí tiết kiệm do sử dụng điện tiết kiệm đơn vị được sử dụng chi tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập, khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hiện hành.

Điều 5. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

Cơ quan chủ quản cấp trên khi xét duyệt quyết toán năm có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Trường hợp có mức tiêu thụ điện cao hơn mức tiêu thụ điện đã đăng ký đơn vị có trách nhiệm giải trình nguyên nhân với cơ quan quản lý cấp trên và được xử lý như sau: Đối với các nguyên nhân khách quan (do tăng thiết bị, quy mô hoạt động …) được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động để chi trả; đối với nguyên nhân chủ quan (thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định sử dụng điện …) phải xác định rõ cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí điện và thực hiện bồi thường theo quy định tại Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của cơ quan chủ quản cấp trên được công khai cho các đơn vị trực thuộc; đơn vị được kiểm tra phải công khai kết quả kiểm tra của cơ quan chủ quản cấp trên và xử lý các vi phạm quy chế sử dụng điện trong nội bộ đơn vị.

Ủy ban nhân dân các cấp (hoặc cơ quan được ủy quyền) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của đơn vị sử dụng điện trên địa bàn. Trường hợp phát hiện đơn vị sử dụng điện chưa thực hiện tiết kiệm điện, thông báo kịp thời cho cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị sử dụng điện để xử lý theo quy định.

Điều 6. Báo cáo tiết kiệm điện

Hàng quý, năm, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấp điện của Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn; tình hình sử dụng điện, số lượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm điện và giải trình các nguyên nhân không tiết kiệm điện của đơn vị (mẫu số 2) gửi cơ quan chủ quản cấp trên (báo cáo quý gửi trước ngày 15 của tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 1 của năm sau) để tổng hợp báo cáo Bộ, cơ quan trung ương (đối với đơn vị thuộc cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc cơ quan địa phương).

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp số lượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm được và các biện pháp xử lý đối với đơn vị trực thuộc không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện gửi Bộ Công thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn quản lý và các đơn vị trực thuộc.

2. Hàng quý, năm, Công ty điện lực/Điện lực tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấp điện cho các đơn vị và tình hình sử dụng điện của các đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên địa bàn gửi Ủy ban nhân dân các cấp, để có căn cứ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của đơn vị sử dụng điện trên địa bàn; đồng thời thông báo cho đơn vị sử dụng điện để báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên.

3. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế sử dụng điện và công khai nội bộ trong cơ quan, đơn vị; trong đó quy định việc bồi thường đối với các trường hợp sử dụng điện lãng phí do nguyên nhân chủ quan.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính, Sở Công thương, KBNN các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT (Bộ Tài chính; Bộ Công Thương).

 

 


MẪU SỐ 1

Cơ quan ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

V/v đăng ký phương án sử dụng điện

……, ngày    tháng   năm      

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐIỆN

Kính gửi: - (Cơ quan chủ quản cấp trên)

1. Tình hình chung

2. Đăng ký phương án sử dụng điện năm  ….

 

TT

Nội dung

Thực hiện năm trước

Phương án sử dụng điện bình thường

Phương án sử dụng điện tiết kiệm

Trong đó

Chênh lệch giảm

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=7-5

18=8-6

1

Sử dụng điện trong công sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sử dụng điện chiếu sáng sân vườn (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thuyết minh

- Căn cứ xây dựng phương án sử dụng điện bình thường, nêu rõ nguyên nhân tăng giảm so với thực hiện năm trước

- Căn cứ xây dựng phương án sử dụng điện tiết kiệm, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm

4. Kiến nghị đề xuất

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Điện lực địa phương
- Lưu

Thủ trưởng cơ quan

 

MẪU SỐ 2

Cơ quan ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

V/v báo cáo tình hình sử dụng điện

……, ngày    tháng   năm   

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN

Kính gửi: - (Cơ quan chủ quản cấp trên)

1. Đánh giá tình hình sử dụng điện

2. Kết quả sử dụng điện tiết kiệm

 

TT

Nội dung

Phương án đăng ký sử dụng điện tiết kiệm

Tình hình cung cấp điện của Công ty điện lực/Điện lực tỉnh

Thực hiện

Chênh lệch

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

Điện (kwh)

Tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8=6-3

9=7-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sử dụng điện trong công sở

 

 

 

 

 

 

 

2

Sử dụng điện chiếu sáng sân vườn (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

3. Thuyết minh nguyên nhân chênh lệch

4. Kiến nghị đề xuất

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Điện lực địa phương
- Lưu

Thủ trưởng cơ quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2009/TTLT/BTC-BCT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu111/2009/TTLT/BTC-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực16/07/2009
Ngày công báo20/06/2009
Số công báoTừ số 301 đến số 302
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2009/TTLT/BTC-BCT

Lược đồ Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu111/2009/TTLT/BTC-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Công thương
        Người kýĐỗ Hữu Hào, Phạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực16/07/2009
        Ngày công báo20/06/2009
        Số công báoTừ số 301 đến số 302
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

         • 01/06/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/06/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực