Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định 17/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007 đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH chi hỗ trợ nạn nhân và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007


BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 27/9/2007 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÁC MINH, TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-TTG NGÀY 29/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng như sau:

Điều 1. Thay nội dung điểm c, khoản 3, mục II Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung sau:

c) Chi cho các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý, giáo dục, y tế, hướng nghiệp tại cơ sở hỗ trợ.

Điều 2. Thay nội dung của khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung sau:

a) Nạn nhân sau khi được tiếp nhận tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ được xem xét, trợ cấp một lần quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết. Mức chi được tính trên cơ sở giá cả thực tế của từng địa phương nhưng không quá 200.000 đồng/người.

b) Tiền vệ sinh phụ nữ với mức 20.000 đồng/người/tháng.

c) Tiền ăn với mức 20.000 đồng/người/ngày.

d) Trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ, nếu nạn nhân bị ốm phải điều trị để phục hồi sức khoẻ thì được xem xét hỗ trợ tiền khám bệnh và thuốc chữa bệnh; trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng chữa trị của cơ sở phải chuyển đến bệnh viện của Nhà nước điều trị thì chi phí khám bệnh, thuốc chữa bệnh và điều trị trong thời gian nằm viện do Thủ trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ xem xét hỗ trợ. Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/đợt điều trị.

e) Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ, sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, sau 24 giờ mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì Thủ trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức mai táng. Mức chi phí mai táng là 3.000.000 đồng/người.

g) Trợ cấp tiền ăn trong thời gian đi đường là 20.000 đồng/người, tối đa không quá 5 ngày.

h) Mức hỗ trợ tiền tầu, xe được tính trên quãng đường thực tế và giá vé phương tiện vận chuyển công cộng. Cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ có trách nhiệm mua vé tầu, xe cấp cho nạn nhân.

Trường hợp nạn nhân là trẻ em nếu không có thân nhân đến đón thì cơ sở hỗ trợ bố trí cán bộ đưa trẻ em về nơi cư trú hoặc liên hệ với cơ quan Lao động -Thương binh và Xã hội nơi trẻ em cư trú để đón nhận.

i) Mức chi thù lao cho chuyên gia tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân là 50.000 đồng/buổi, tối đa không quá 20 buổi.

Điều 3. Thay nội dung của điểm a và điểm b, khoản 4, mục III Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung sau:

a) Nạn nhân nếu thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành từng thời kỳ) hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt (do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận) thì được xem xét trợ cấp khó khăn ban đầu với mức tối thiểu là 1.000.000 đồng/người.

b) Nạn nhân nếu có nhu cầu học nghề được xem xét, cấp kinh phí học nghề một lần với mức 1.000.000đồng/người/khoá học nghề.

Điều 4. Thay khoản 1, mục IV Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung sau:

1. Thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng:

Để nhận được các khoản hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng quy định tại mục III của Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH và tại Điều 2, Điều 3 Thông tư liên tịch này, trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về nước) nạn nhân hoặc gia đình có trẻ em là nạn nhân phải làm đơn gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu 01 kèm theo Thông tư).

Căn cứ vào đơn đề nghị, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nạn nhân (mẫu 02 kèm theo Thông tư) gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp, thẩm định hồ sơ và làm văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở đơn, hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định chi hỗ trợ nạn nhân theo chế độ quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Công Nghiệp

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng CP, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Tài chính, Sở LĐTBXH, Sở Ngoại vụ các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước, Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT BTC, Bộ LĐTBXH.

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

.................ngày...... tháng...... năm..............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: UBND xã..................................................................

Họ và tên:........................................Giới tính: ................ Dân tộc: ..........................

Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:.........................................................

Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

...................................................................................................................................

Thời gian rời Việt Nam:..../..../........ Phương tiện: .......... Cửa khẩu: ........................

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức1:

Đơn vị tiếp nhận: .......................................................................................................

Cơ sở tiếp nhận: .......................................................................................................

Thời gian tiếp nhận: ....../...../. Cửa khẩu: ..................................................................

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ2:...........................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../........./.........

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ...................................................

Trở về bằng phương tiện gì: ......................................................................................

Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

________________________

1 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước

2 Nước nạn nhân bị buôn bán trở về

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

.................ngày...... tháng...... năm..............

HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Dán ảnh

(4 x 6)

(Đóng dấu giáp lai trên ảnh

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:...............................................Giới tính: ..................

Sinh ngày:........ tháng........ năm.............. Dân tộc: .................

Nơi sinh: ……………………………………………………………

Quốc tịch: ................................................................................

Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ................

………………………………………………………………………………………………

Thời gian rời Việt nam:....../.../........ Phương tiện: .......... Cửa khẩu: ......................

2. Thông tin tiếp nhận:

2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức3:

Đơn vị tiếp nhận: .....................................................................................................

Cơ sở tiếp nhận: .....................................................................................................

Thời gian tiếp nhận: ....../...../............4 cửa khẩu......................................................

2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ5...............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ...../...../.........6

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ..............................................

Trở về bằng phương tiện gì: .................................................................................

3. Thông tin tái hoà nhập:

- Nghề nghiệp trước khi bị buôn bán (nông dân, công nhân; học sinh, sinh viên, buôn bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ...): ........................

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình...................................................................................

- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ: ...............................................................

4. Đề nghị hỗ trợ:

- Hỗ trợ khó khăn ban đầu: .....................................................................................

- Hỗ trợ học nghề: ...................................................................................................

- Hỗ trợ khác: ..........................................................................................................

 

NGƯỜI LẬP HỒ SƠ

TM. UBND XÃ .....................
CHỦ TỊCH

(ký và ghi rõ họ và tên)

(ký tên, đóng dấu)

 

 

_____________________

3 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước

4 Ghi rõ ngày, tháng, năm

5 Nước nạn nhân bị buôn bán

6 Ghi rõ ngày, tháng, năm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2010
Ngày hiệu lực17/09/2010
Ngày công báo08/09/2010
Số công báoTừ số 536 đến số 537
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007
  Loại văn bảnThông tư liên tịch
  Số hiệu113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
  Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
  Người kýNguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Trọng Đàm
  Ngày ban hành03/08/2010
  Ngày hiệu lực17/09/2010
  Ngày công báo08/09/2010
  Số công báoTừ số 536 đến số 537
  Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2013
  Cập nhật7 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007

     Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 116/2007