Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT

Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành

Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế đã được thay thế bởi Thông tư 26/2018/TT-BTC quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Y tế dân số và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2015/TTLT-BTC-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 113/2013/TTLT-BTC-BYT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và số 1208/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT như sau:

a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định:

- Đối với xã đặc biệt khó khăn: 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).

- Đối với các xã còn lại: 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).”

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính, Sở Y tế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Lưu VT: BTC, BYT (600 bản)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/2015/TTLT-BTC-BYT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu117/2015/TTLT-BTC-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo30/09/2015
Số công báoTừ số 1019 đến số 1020
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/2015/TTLT-BTC-BYT

Lược đồ Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu117/2015/TTLT-BTC-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Bộ Tài chính
       Người ký***, Trương Chí chung
       Ngày ban hành11/08/2015
       Ngày hiệu lực01/10/2015
       Ngày công báo30/09/2015
       Số công báoTừ số 1019 đến số 1020
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 117/2015/TTLT-BTC-BYT sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế