Thông tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ về Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông


TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - UỶ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2001 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

GIỮA UỶ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH THIẾU NIÊN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG"

Trật tự an toàn giao thông đang là vấn đề hết sức bức xúc, được Đảng, Nhà nước và Xã hội đặc biệt quan tâm. Chính phủ đã chi dạo các Bộ. Ngành, Địa phương và các Đoàn thế trong cá nước thực hiện các giải pháp chú yếu : Nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật An toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân: kết hợp với việc cải thiện mạng lưới giao thông, phát triến vận tải công cộng với tăng cường Quản lý Nhà nước và công tác Vận động Giáo dục: thực hiện các biện pháp Chế tài nghiêm khắc khi có vi phạm: huy động và phối hợp chặt chẽ các lực lượng chuyên trách của Chính quyền với các Tổ chức Chính trị - Xã hội. trước hết là Đoàn Thanh niên.

Theo sự chi đạo của Chính phủ, đồng thời xuất phát từ tính xã hội sâu sắc của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh thống nhất thực hiện cuộc vận dộng "Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" với nội dung như sau:

I MỤC ĐÍCH.

1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật an toàn giao thông cho Thanh thiếu nhi, qua đó tác động đến các tầng lớp khác trong xã hội.

2. Phát huy vai trò. trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi trong việc giữ gìn trật tự an loàn giao thông.

3. Giáo dục và vận động đông đảo thanh thiếu nhi tham gia có hiệu quả vào việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép: qua đó góp phần giáo dục cho Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi nếp sống văn hoá và làm việc theo Pháp luật.

II NỘI DUNG.

1 Tăng cường tuyên truyền giáo dục về pháp luật an toàn giao thông cho Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi.

2. Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào, các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

3. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp xây dựng những mô hình hoạt động mới, cụ thể, nhằm động viên khuyến khích và thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia một cách có hiệu quả.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN.

Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sán Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

A. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh có trách nhiệm vận động Đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia các chương trình: Tuyên truyền, phổ biến. giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thòng; tố chức các hoạt động chống ách tắc giao thông ở các đô thị; phòng, chống đua và cổ vũ đua xc mô tô trái phép: vận dộng đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô. xe máy.

1 Tuyên truyền vận động giáo dục phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thòng:

Thông qua các hoạt động của các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội, cơ sở Đội thường xuyên tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi học tập Luật giao thông đường bộ, các Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: tuyên truyền miệng, thông qua hệ thống loa truyền thanh: tổ chức các câu lạc bộ pháp luật: tổ chức các đội thông tin cổ động tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Biên tập và phát hành tờ rơi, áp phích, bản tin; tổ chức triển lãm an toàn giao thông tại các cơ sở Đoàn và các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội, Đội.

Tuyên truyền thông qua các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu ATGT, trại hè an toàn giao thông ...

Tổ chức ký giao ước thi đua, ký cam kết chấp hành luật lệ an toàn giao thông; tổ chức các đợt ra quân, các chiến dịch truyền thông tạo khí thế sôi nổi trong thanh niên.

2. Chỉ đạo các Tỉnh, Thành Đoàn phối hợp với Ban an toàn giao thông các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW thành lập các Đội thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự giao thông, chống ùn tắc giao thông. Các đội viên của Đội thanh niên tình nguyện hoạt động cùng lực lượng Cảnh sát, Thanh tra giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ ở các nút giao thông, các đoạn đường thường xây ra ùn tác giao thông.

3. Tham gia với Chính quyền các cấp, lực lượng Cảnh sát, Thanh tra giao thông vận động, giáo dục và chống lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang bảo vệ công trình giao thông. Phối hợp với ngành Giáo dục chỉ đạo Đoàn thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề, Phổ thông thành lập các Đội thanh niên tình nguyện tham gia công tác bảo dám trật tự an toàn giao thông, đồng thời làm nòng cốt để đưa kiến thức Pháp luật về trật tự an toàn giao thòng vào nhà trường. Xây dựng dự án các sân chơi và học Luật giao thông dường bộ cho thiếu nhi, học sinh.

4. Đoàn thanh niên các cấp và lực lượng Cảnh sát là nòng cốt trong hoạt động phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe mô tô trái phép. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phốt hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS HỒ Chí Minh và Bộ Công an phòng chống đua xe mô tô trái phép ở 4 thành phố Hà nội - Hải phòng - Đà nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh và nhân rộng ra các địa phương khác.

5. Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi gương mẫu, đi đầu thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT do Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông các dịa phương tổ chức.

7. Hàng năm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Đoàn về công tác - bảo đảm TTATGT; tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động bảo đảm TTATGT.

B. Uỷ ban an toàn giao !hông Quốc gia.

1 Thường xuyên cung cấp thống tin về tình hình TTATGT; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trực tiếp tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo đảm TTATGT của Đoàn Thanh niên.

2. Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Uỷ ban, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phối hợp với tổ chức Đoàn các cáp thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn TN trong còng tác bảo đảm TTATGT.

3. Phối hợp với Trung ương Đoàn thành lập các Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch này.

4. Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ kinh phí, điều kiện vật chất cho Trung ương Đoàn trong hoạt động bảo đảm TTATCT, đồng thời có ý kiến với Ban ATGT các tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện vật chất cho Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn trong các hoạt động bảo đảm TTATGT ớ địa phương.

5. Khen thưởng những tập thế, cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Uỷ ban an toàn Giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nghị quyết cho từng năm. Mỗi bên chịu trách nhiệm phổ biến rộng rãi Nghị quyết và chỉ đạo hệ thống của mình thực hiện

2. Chi đạo Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các tinh Đoàn, thành Đoàn tổ chức ký kết và xây dựng chương trình hành dộng cụ thể ở dịa phương đơn vị.

3. Lồng ghép hoạt động bảo đảm TTATGT với phong trào Thanh niên tình nguyện của Đoàn, Hội, Đội.

4. Uỷ ban ATGTQG cớ văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Lãnh đạo Trung ương Đoàn tham gia Uỷ viên Uỷ ban. Trung ương Đoàn cử cán bộ tham gia Ban thường trực Uỷ ban ATGTQG.

Uỷ ban ATGTQG có ý kiến với các địa phương bổ sung cán bộ Đoàn vào Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. TW Đoàn TNCS HỒ Chí Minh chỉ đạo hệ thống báo chí của Đoàn mờ chuyên mục ATGT để đẩy mạnh tuyến truyền ATGT trong thanh thiếu nhi.

6. Sáu tháng một lần, Uỷ ban ATGTQG và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá thực hiện Nghị quyết; hàng năm tổ chức khen thưởng một lần. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố và các tỉnh Đoàn, thành Đoàn hàng quý tổ chức giao ban đánh giá tình hình và có báo cáo về cơ quan thường trực Trung ương.

7. Trung ương Đoàn và Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia giao cho Ban tư tưởng văn hoá TW Đoàn và Văn phòng thường trực UBATGTQG là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp cho Ban Bí thư TW Đoàn và Lãnh đạo UBATGTQG xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá các nội dung phối hợp ở cấp Trung ương; Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết liên tịch ở các cấp.

Nghị quyết Liên tịch này đã được Uỷ ban an toàn giao thòng Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện từ Trung ương đến địa phương, được phổ biến đến các cấp bộ Đoàn và Ban an toàn giao thông các địa phương trong cả nước./.

 

T/M BAN BÍ THƯTW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT  
 Hoàng Bình Quân

T/M UÝ BAN ATGT QUỐC GIA
CHỦ TỊCH  
 Lê Ngọc Hoàn


Nơi nhận:
- Ban Bi thư TƯ Đáng
- Thú tướng và các PTT Chính phú
- VP TƯ Đảng, Chính phú, Quốc hội
- BanDân vận, Ban TTVHTƯ
. Ban Bí thư, Ban Thường vụ TƯ Đảng
-Các UV UBATGTQG
-Các cơ quan thành viên của UBATGTQG
-Các tỉnh, thành Đoàn,Đoàn trực thuộc
-Ban An toàn giao thông các địa phương
-Các ban khối phong trào TƯ Đoàn
- Các cơ quan báo chi của Đoàn và UBATGTQG
- Lưu VP, Ban TTVHTƯ Đoàn, VPTTUBATGTQG

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2001
Ngày hiệu lực21/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Lược đồ Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
        Người kýLê Ngọc Hoàn, Hoàng Bình Quân
        Ngày ban hành06/07/2001
        Ngày hiệu lực21/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

              Lịch sử hiệu lực Thông Tư liên tịch 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

              • 06/07/2001

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2001

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực