Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC

Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 do Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC quản lý cấp phát thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2000


BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 134 /1999/TTLT-BTC-TCĐC NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN RẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2000

Căn cứ Điều 35 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998.
Căn cứ Chỉ thị số 24/1999/CT-TTg ngày 18/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000.
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC ngày 23/9/1999 của Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính "Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai".
Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000.

2/ Kinh phí thực hiện Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 phần Tổng cục Địa chính thực hiện do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Kinh phí để thực hiện Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 tại các địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1/ Nội dung chi.

a/ Nội dung chi của ngân sách Trung ương:

- Xây dựng phương án Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 trên phạm vi cả nước.

- Soạn thảo, in ấn, ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ cho tập huấn hướng dẫn kiểm kê.

- Cung cấp ảnh hàng không, viễn thám.

- Lập trình phần mềm thống kê, tổng hợp số liệu kiểm kê.

- Chi thông tin, tuyên truyền.

- Tập huấn công tác kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 cho cán bộ cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 tại các địa phương.

- Tổng hợp xử lý số liệu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 phạm vi cả nước.

- In ấn tài liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 phạm vi cả nước để báo cáo Chính phủ và nộp lưu trữ theo quy định.

b/ Nội dung chi của Ngân sách các tỉnh, TP trực thuộc TW:

- Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện trên địa bàn.

- Tập huấn chuyên môn, tuyền truyền chủ trương tổng kiểm kê đất đai tại địa phương.

- In ấn biểu mẫu, tài liệu, bản đồ phục vụ kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. (Trường hợp địa phương nào không có khả năng in bản đồ nền phục vụ cho công tác kiểm kê, thì liên hệ với Tổng cục Địa chính để được cung cấp; mọi chi phí cho việc cung cấp bản đồ nền do địa phương đảm bảo)

- Tổ chức điều tra khảo sát thực địa.

- Kiểm tra đôn đốc chỉ đạo thực hiện.

- Tổng hợp xử lý số liệu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000.

- In ấn tài liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 phạm vi địa phương để trình Uỷ ban nhân dân các cấp; báo cáo cơ quan Địa chính cấp trên và nộp lưu trữ.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn kiểm kê, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Tổng cục Địa chính; địa phương phân định nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ngân sách.

2/ Mức chi.

- Các khoản chi về: công tác phí, hội nghị tập huấn, làm thêm giờ... theo quy định hiện hành.

- In ấn biểu mẫu, tài liệu, bản đồ được tính theo phương pháp in (offset, fotocopy) theo giá thành tại địa phương. Vật tư văn phòng phẩm theo giá cả thị trường thời điểm thực hiện tại địa phương.

- Các khoản chi trả lương hợp đồng lao động theo đơn giá công lao động phổ thông trên địa bàn do Sở Tài chính - Vật giá và Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương quy định.

Tất cả các khoản chi tiêu trên phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành.

3/ Lập và chấp hành dự toán kinh phí kiểm kê đất đai.

Việc lập và chấp hành dự toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán NSNN" và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Tổng cục Địa chính căn cứ vào khối lượng của công tác kiểm kê, nội dung chi quy định tại Thông tư này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành lập dự toán chi cho công tác tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất (phần khối lượng công việc do Tổng cục Địa chính thực hiện) gửi Bộ Tài chính.

Cơ quan Địa chính các cấp tại địa phương căn cứ vào phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện và giải pháp kỹ thuật phù hợp với thực tế địa phương theo hướng dẫn của Tổng cục Địa chính để xác định khối lượng công việc, nội dung chi và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành lập dự toán chi tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách của địa phương theo quy định.

Cấp phát kinh phí:

Căn cứ cấp phát:

- Dự toán ngân sách năm đã được thông báo;

- Dự toán chi tiết được cấp có thẩm quyền duyệt;

- Tiến độ triển khai công việc;

Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán kinh phí được cơ quan Tài chính thông báo, tiến độ thực hiện công việc kiểm kê, lệnh chuẩn chi của Thủ trưởng đơn vị và các chứng từ chi tiêu hợp pháp; thực hiện cấp phát tạm ứng hoặc thanh toán cho đơn vị theo quy định tại Thông tư số 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước"

4/ Việc quản lý, kiểm tra, quyết toán kinh phí:

Cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

Kết thúc cuộc Tổng kiểm kê, cơ quan Địa chính các cấp có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí đã sử dụng gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm thẩm tra xét duyệt quyết toán theo quy định hiện hành.

III . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành 15 ngày kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính để giải quyết.

Chu Văn Thỉnh

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu134/1999/TTLT-BTC-TCĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/1999
Ngày hiệu lực03/12/1999
Ngày công báo08/01/2000
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC

Lược đồ Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC quản lý cấp phát thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC quản lý cấp phát thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2000
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu134/1999/TTLT-BTC-TCĐC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Tổng cục Địa chính
        Người kýChu Văn Thỉnh, Nguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành18/11/1999
        Ngày hiệu lực03/12/1999
        Ngày công báo08/01/2000
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC quản lý cấp phát thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2000

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC quản lý cấp phát thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2000

         • 18/11/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/01/2000

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/12/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực