Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 2 Điều 10 Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP về thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 6 Điều 32 28/2015/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 2 ĐIỀU 10 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2012/NĐ-CP NGÀY 21/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN LAO ĐỘNG KHI CÓ BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động về biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động, các cơ quan và các cá nhân có liên quan.

Điều 2. Việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung

1. Các trường hợp sau đây được coi là biến động lao động trong đơn vị:

a) Tăng lao động;

b) Giảm lao động;

c) Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động của các đơn vị và định kỳ sáu tháng (trước ngày 15 tháng 7), định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau) thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nếu giảm hoặc có kế hoạch giảm từ 100 lao động trở lên phải báo cáo ngay với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng lao động trong các đơn vị và thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tổng số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013 theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp kết quả tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

2. Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giúp Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp kết quả tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

3. Cục Việc làm giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng
Bùi Quang Bền

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Nguyễn Thành Cung

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 22/8/2013 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./..................
V/v thông báo tình hình biến động lao động 6 tháng đầu năm........ (hoặc năm............)

..............., ngày...... tháng.... năm............

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 22/8/2013 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng/Bộ Công an thông báo như sau:

(Đơn vị: người)

STT

Nội dung thông báo

Đầu kỳ báo cáo

Biến động trong kỳ báo cáo

Cuối kỳ báo cáo

Tăng

Giảm

Tạm hoãn

1

Tổng số lao động

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

a

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng

 

 

 

 

 

b

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

 

 

 

c

Số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

 

 

 

 

 

d

Số lao động giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

 

 

 

 

2

Số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

3

Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

Trên đây là thông báo về tình hình biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng/Bộ Công an./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...........;
- Lưu...........

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 22/8/2013 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......./...................
V/v thông báo tình hình sử dụng lao động tại thời điểm ngày 31/12/2013

..............., ngày...... tháng....... năm............

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31/12/2013

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 22/8/2013 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng/Bộ Công an thông báo tình hình sử dụng lao động tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

(Đơn vị: người)

STT

Nội dung thông báo

Tổng số lao động

1

Tổng số lao động

 

Trong đó:

 

a

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng

 

b

Số lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

 

c

Số lao động giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

 

d

Số lao động giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

2

Số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

3

Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

Trên đây là thông báo của Bộ Quốc phòng/Bộ Công an về tổng số lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động trong lực lượng quân đội nhân dân/công an nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...........;
- Lưu...........

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo20/01/2014
Số công báoTừ số 117 đến số 118
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Lược đồ Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
       Cơ quan ban hànhBộ Công An, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng
       Người kýNguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thành Cung, Bùi Quang Bền
       Ngày ban hành22/08/2013
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo20/01/2014
       Số công báoTừ số 117 đến số 118
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP biến động lao động