Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH xác nhận thương binh liệt sĩ lực lượng kiểm lâm bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH

Hà Nội , ngày 27 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC XÁC NHẬN THƯƠNG BINH HOẶC LIỆT SĨ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM BỊ THƯƠNG HOẶC HY SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ BẢO VỆ RỪNG

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với Cách mạng.
Thực hiện Chỉ thị số 286/TTg và 287/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điểm về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XEM XÉT

1. Đối tượng:

Công chức, viên chức, lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong lực lượng Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, tài sản về rừng.

2. Điều kiện:

Công chức, viên chức, lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong lực lượng Kiểm lâm khi làm nhiệm vụ bị thương (có vết thương thực thể) được xem xét xác nhận là người hưởng chính sách như thương binh hoặc hy sinh được xem xét xác nhận liệt sĩ thuộc một trong các trường hợp sau:

a- Đấu tranh chống các tội phạm về rừng;

b- Dũng cảm làm những công việc cấp bách để bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, tài sản về rừng;

c- Những người trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, tài sản về rừng ở địa bàn có phụ cấp lương đặc biệt mức 100% và ở nơi được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ: Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính, mà bị ốm đau, tai nạn dẫn đến bị chết, hoặc bị tai nạn dẫn đến bị thương (trừ trường hợp tự bản thân gây nên hoặc vi phạm pháp luật, quy định của đơn vị).

II. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM LẬP THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương:

a- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nếu được uỷ quyền xem xét cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương thuộc lực lượng Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

b- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Trưởng Ban Tổ chức chính quyền nếu được uỷ quyền xem xét cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương thuộc lực lượng Kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý.

2. Giới thiệu giám định thương tật:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương chịu trách nhiệm giới thiệu người bị thương (kèm hồ sơ) đến giám định thương tật tại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh/thành phố nơi người bị thương hiện đang có hộ khẩu thường trú, đồng thời thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú biết để phối hợp giải quyết.

3. Hồ sơ thương binh:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương lập và hoàn chỉnh hồ sơ, gồm:

a- Giấy xác nhận đối với trường hợp bị thương:

- Biên bản xảy ra sự việc đối với người bị thương trong trường hợp qui định tại tiết a và b điểm 2 mục I nêu trên (do cơ quan quản lý người bị thương hoặc chính quyền địa phương nơi xẩy ra sự việc lập). Trường hợp bị thương do đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về rừng thì ngoài biên bản xảy ra sự việc còn kèm theo bản án hoặc kết luật của cơ quan điều tra;

- Giấy xác nhận hưởng phụ cấp lương đặc biệt mức 100% nếu bị thương trong trường hợp quy định tại tiết c mục 1 nêu trên hoặc giấy xác nhận địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ (do cơ quan cấp giấy chứng nhận bị thương xác nhận) theo quy định tại Thông tư số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính;

b- Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương;

c- Giấy chứng nhận bị thương (Lập 4 bản theo mẫu số 6-TB1 Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an bản kèm theo) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký;

d- Biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền cấp.

4. Thủ tục giải quyết quyền lợi đối với người bị thương:

Sau khi nhận được kết quả giám định thương tật của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh/thành phố, cơ quan/đơn vị giới thiệu người bị thương đi giám định thương tật có trách nhiệm đăng ký, lưu giữ biên bản giám định (bản sao) của người bị thương, sau đó làm thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người bị thương cư trú, hoặc công tác để kiểm tra lập thủ tục giải quyết quyền lợi đối với người bị thương theo qui định tại điểm 2, điểm 3, mục IV, phần B Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

III. THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ LIỆT SỸ VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

1. Thẩm quyền cấp giấy báo tử:

a- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nếu được uỷ quyền, xem xét cấp giấy báo tử đối với người hy sinh thuộc lực lượng Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

b- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền nếu được uỷ quyền, xem xét cấp giấy báo tử đối với người hy sinh thuộc lực lượng Kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử lập và hoàn chỉnh hồ sơ, gồm:

a- Giấy xác nhận đối với trường hợp hy sinh:

- Biên bản xảy ra sự việc đối với người hy sinh trong trường hợp quy định tại tiết a và b điểm 2 mục I nêu trên (do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc lập). Trường hợp hy sinh do đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về rừng thì ngoài biên bản xảy ra sự việc còn kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra;

- Giấy xác nhận hưởng phụ cấp lương đặc biệt mức 100% nếu hy sinh trong trường hợp quy định tại tiết c mục I nêu trên hoặc giấy xác nhận địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ (do cơ quan cấp giấy báo tử xác nhận) theo quy định tại Thông tư số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

- Hồ sơ bệnh án và giấy chứng tử của bệnh viện.

b- Giấy báo tử (Lập 4 bản theo mẫu số 3-LS1 Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an bản kèm theo) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký.

Sau khi lập và hoàn chỉnh hồ sơ cơ quan, đơn vị lưu giữ 01 giấy báo tử; bàn giao hồ sơ để nghị công nhận liệt sỹ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi gia đình liệt sĩ cư trú.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Thực hiện như quy định tại điểm 2, mục III, phần A Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

4. Giải quyết quyền lợi đối với gia đình liệt sĩ:

Thực hiện như quy định tại mục IV, phần A Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công chức, viên chức lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong lực lượng Kiểm lâm bị thương hoặc bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, tài sản về rừng từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà đủ điều kiện xác nhận hưởng chính sách như Thương binh hoặc Liệt sỹ theo quy định tại Thông tư này thì các cơ quan, đơn vị tự tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét lập thủ tục xác nhận từng trường hợp, sau đó báo cáo về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thống nhất với Bộ Lao - Thương binh và Xã hội cho ý kiến thực hiện.

2. Công chức, viên chức, lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong lực lượng Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh không phải trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, tài sản về rừng thì việc xem xét, xác nhận hưởng chính sách thương binh hoặc liệt sỹ thực hiện theo Nghị định 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Liên bộ Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

3. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

Mẫu số 6-TB1

......................

......................

......................

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm......

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

....................................................................................................................

Ông, bà:.......................................... Sinh năm............................................

Nguyên quán:.............................................................................................

Tham gia công tác ngày.... tháng.... năm.....

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi bị thương:.....................................................

Cơ quan, đơn vị khi bị thương:...................................................................

Lương chính khi bị thương:........................................................................

Bị thương ngày..... tháng..... năm........

Nơi bị thương:.............................................................................................

Trường hợp bị thương:................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Các vết thương như sau:..............................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sau khi bị thương được điều trị tại....... từ ngày....... tháng.......... năm.......

Ra viện ngày... tháng.... năm.......

Địa chỉ hiện nay:.........................................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan đơn vị:....................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ họ tên, chức vụ

Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số: 3-LS1

......................

......................

......................

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm......

GIẤY BÁO TỬ

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LIỆT SỸ

....................................................................................................................

Ông, bà:......................................................................................................

Nguyên quán:................................. sinh năm.............................................

Hiện trú tại:.................................................................................................

Tham gia công tác: ngày...... tháng..... năm.......

Cấp bậc, chức vụ:........................................................................................

Cơ quan, đơn vị:..........................................................................................

Đã hy sinh: ngày...... tháng..... năm.......

Tại:..............................................................................................................

Trong trường hợp:.......................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Thi hài mai táng tại:....................................................................................

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ tặng bằng TQGC

Công nhận Ông (bà)........................................................... là liệt sỹ

Thân nhân của ông (bà):..................................................... gồm:

Cha là:.................................... sinh năm....................... (còn sống, đã chết)

Mẹ là:..................................... sinh năm....................... (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:.............................................................................................

Vợ hoặc chồng là:.................. sinh năm......................................................

Và............. con, hiện cư trú tại:...................................................................

....................................................................................................................

Đính kèm:...................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu số 3-LS3

UBND tỉnh, thành phố.....

Huyện:.............................

Xã, phường:.....................

GIẤY CHỨNG NHẬN

TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Uỷ ban nhân dân xã, phường:..................................................................................

Chứng nhận liệt sỹ:..................................................................................................

Quê quán:..............................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quan hệ với liệt sỹ

Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

Ghi chú

(nếu chết thì ghi rõ chết ngày, tháng, năm nào)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ chính trị:........................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình liệt sỹ về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.

Làm tại:..................................... ngày tháng năm

TM. GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

...............................

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

......................................................

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2002
Ngày hiệu lực11/01/2003
Ngày công báo25/02/2003
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH xác nhận thương binh liệt sĩ lực lượng kiểm lâm bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH xác nhận thương binh liệt sĩ lực lượng kiểm lâm bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu147/2002/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Đẳng, Nguyễn Đình Liêu
        Ngày ban hành27/12/2002
        Ngày hiệu lực11/01/2003
        Ngày công báo25/02/2003
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH xác nhận thương binh liệt sĩ lực lượng kiểm lâm bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH xác nhận thương binh liệt sĩ lực lượng kiểm lâm bị thương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

         • 27/12/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/02/2003

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực