Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 MỤC I PHẦN II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1998 CỦA LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006- 2010;
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi và bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

“4. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo phải xuất trình giấy chứng nhận là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục)”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2009. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Bộ TC;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân sách Chính sách xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Công báo;
- Các trường ĐHCĐ,THCN & DN;
- Lưu: VT Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TC.

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO
(kèm theo Thông tư liên tịch số……/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày … tháng … năm 2009)

UBND HUYỆN --------(1)---------

UBND XÃ -----------(2)----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số               /UB-VX

……(3), ngày      tháng    năm 200…(4)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO

UBND xã …….... xác nhận:

- Anh (chị)

- Sinh ngày …….tháng …… năm

- Hộ khẩu thường trú:

- Là con (em) ông (bà):

- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm:

- Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý

- Số thứ tự ……… trong sổ theo dõi năm ……..Mã số ………. (nếu có)

Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) ……………………… theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

 

Ghi chú:

(1) Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện.

(3) Địa danh xã.

(4) Năm ban hành.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2009
Ngày hiệu lực20/09/2009
Ngày công báo19/08/2009
Số công báoTừ số 389 đến số 390
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhạm Sỹ Danh, Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Trọng Đàm
       Ngày ban hành03/08/2009
       Ngày hiệu lực20/09/2009
       Ngày công báo19/08/2009
       Số công báoTừ số 389 đến số 390
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH

           • 03/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực