Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp do Ban Tổ Chúc,Cán Bộ Chính Phủ - Bộ Tài Chính ban hành

Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý y tế và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ Y TẾ SỐ 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỪ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÙNG CẤP

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001của Chính phủ về việc "Tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh". Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khoản 4 Điều 1 về nội dung: "Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp" như sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HUYỆN) ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Nhiệm vụ

a. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện;

b. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chương trình và các giải pháp về chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt;

c. Quyết định kế hoạch kiểm tra, thanh tra y tế trên địa bàn huyện và chỉ đạo thực hiện kế hoạch này;

d. Chỉ đạo và hướng dẫn các ngành, đoàn thể trong huyện về công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh xã hội hoá, tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao hiểu biết về vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng.

2. Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh nội dung quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Tổ chức

a. Tuỳ theo đặc điểm của huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định bố trí cán bộ, công chức trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, làm việc theo chế độ chuyên viên (không tổ chức thành phòng riêng), trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện. Biên chế quản lý nhà nước về y tế của huyện nằm trong biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và được điều chỉnh chung trong tổng biên chế quản lý nhà nước của tỉnh, huyện;

b. Trình độ chuyên môn của chuyên viên quản lý nhà nước về y tế phải có bằng tốt nghiệp Đại học Y, Dược trở lên. Các trình độ khác phải đạt theo tiêu chuẩn đã quy định của các ngạch chuyên viên.

2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thông qua kế hoạch, chương trình và các giải pháp để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện do Trung tâm Y tế trình với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

b. Theo dõi các hoạt động trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình của Trung tâm Y tế trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động của Trung tâm Y tế huyện. Được tham gia các buổi giao ban và các hội nghị của Trung tâm Y tế huyện tổ chức hoặc các hội nghị của Sở Y tế tổ chức bàn về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện;

c. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở y tế tỉnh, xây dựng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về y tế trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp xử lý sau kiểm tra và thanh tra với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Y tế;

Trong trường hợp cần thiết, đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định kiểm tra, thanh tra đột xuất các hoạt động y tế trên địa bàn huyện. Sau khi thực hiện phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Y tế;

d. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ cho cộng động.

3. Trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 2 mục II nêu trên.

III. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Nhiệm vụ

a. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện do Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị;

b. Chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện thực hiện kế hoạch, chương trình các giải pháp đã được phê duyệt;

c. Chỉ đạo thanh tra y tế tỉnh phối hợp với chuyên viên quản lý nhà nước về y tế của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra y tế trên địa bàn huyện để trình Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó sau khi đã được phê duyệt.

2. Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình và các giải pháp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này;

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các tiết 2.4 và 2.8 điểm 2 mục IV trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của liên bộ Bộ Y tế, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết.

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2001
Ngày hiệu lực27/04/2001
Ngày công báo15/06/2001
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Lược đồ Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã


Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã
Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT
Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế
Người kýĐỗ Nguyên Phương, Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành27/04/2001
Ngày hiệu lực27/04/2001
Ngày công báo15/06/2001
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

  Văn bản hướng dẫn

   Văn bản được hợp nhất

    Văn bản được căn cứ

     Văn bản hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã

      Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý Nhà nước y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận huyện thị xã