Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 144/2008/TTLT- và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch


BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg);
Căn cứ Công văn số 2403/TTg-KGVX ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;
Liên Bộ: Bộ Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 15% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009

=

Mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

x

1,15

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 690.000 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 759.000 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 793.500 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 828.000 đồng/tháng.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 05% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/05/2009

=

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 4 năm 2009

x

1,05

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 760.725 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 796.950 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 833.175 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 869.400 đồng/tháng.

3. Đối với đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, nếu từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Nếu từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Nếu từ trần từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 trở đi, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện chế độ hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng các địa phương thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Đối với số hồ sơ đang xét hưởng chế độ, cấp nào đang xét duyệt thì cấp đó thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền chịu trách nhiệm điều chỉnh các mức hưởng tương ứng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để phối hợp với liên Bộ xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG 
THƯỢNG TƯỚNG

Nguyễn Văn Được

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website: BLĐTBXH, BTC;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Lưu VT: BQP, BLĐTBXH, BTC.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2010
Ngày hiệu lực16/04/2010
Ngày công báo09/05/2010
Số công báoTừ số 208 đến số 209
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch
  Loại văn bảnThông tư liên tịch
  Số hiệu22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
  Người kýNguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Văn Được, Bùi Hồng Lĩnh
  Ngày ban hành02/03/2010
  Ngày hiệu lực16/04/2010
  Ngày công báo09/05/2010
  Số công báoTừ số 208 đến số 209
  Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2010
  Cập nhật4 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch

     Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch