Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn thực hiện hạch ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU Canada Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003 và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2002.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU Canada Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002


BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Hà Nội , ngày 09 tháng 11 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU, CANADA, THỔ NHĨ KỲ NĂM 2002

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đầy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm 2001;
 Căn cứ Hiệp định buôn bán hàng dệt may và Thỏa thuận với các nước EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ;
Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch Đầu tư - Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu năm 2002 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

Năm 2002 thực hiện việc cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động đối với tất cả chủng loại hàng dệt may (Cat.) xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ kể cả hạn ngạch ASEAN chuyển nhượng (nếu có).

Đối tượng được cấp giấy phép xuất khẩu tự động hàng dệt may là thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đã đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là đơn vị).

Việc cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động hàng dệt may được thực hiện tại các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực của Bộ Thương mại, trên cơ sở chứng từ hợp lệ của đơn vị (bản sao tờ khai hải quan, bản sao vận đơn, đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ HẠN NGẠCH:

1. Thực hiện hạn ngạch:

Để thực hiện đúng các quy định của Hiệp định và Thỏa thuận với EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ, việc quản lý hạn ngạch được quy định như sau:

- Hạn ngạch được phân thành hai nhóm: nhóm 1 và nhóm 2.

+ Nhóm 1 gồm 7 chủng loại (Cat.) xuất khẩu vào thị trường EU:

Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 31.

+ Nhóm 2 gồm 22 chủng loại (Cat.) còn lại xuất khẩu vào thị trường Eu, toàn bộ hạn ngạch xuất khẩu vào thị trường Canada vào Thổ Nhĩ Kỳ.

- Hạn ngạch thuộc nhóm 1 và nhóm 2 nêu trên, các đơn vị được cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động. Trong các trường hợp quy định dưới đây sẽ ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động:

+ Các chủng loại (Cat.) thuộc nhóm 1 xuất khẩu (đã cấp E/L) đạt mức 50% trong quý I hoặc 70% trước ngày 26 tháng 7 năm 2002 hoặc 90% tổng hạn ngạch sau ngày 26 tháng 7 năm 2002.

+ Các chủng loại (Cat.) thuộc nhóm 2 xuất khẩu (đã cấp E/L) đạt mức 90% tổng hạn ngạch.

- Sau khi ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động, hạn ngạch còn lại được thực hiện như sau:

+ Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp sẽ giao cho các đơn vị và Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh , Hải Phòng, Đà Nẵng căn cứ vào mức thực hiện hạn ngạch năm 2001 và năm 2002, trong đó ưu tiên các đơn vị có hàng đã sản xuất chờ xuất khẩu, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã mua nguyên phụ liệu để sản xuất, đã ký hợp đồng xuất khẩu (đặc biệt là các hợp đồng đã ký với các nhà công nghiệp thuộc EU).

+ Dành một tỷ lệ hạn ngạch thuộc nhóm 1 để đấu thầu.

2. Hoàn trả hạn ngạch:

Các đơn vị được giao hạn ngạch theo thông báo của Bộ Thương mại hoặc Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, nếu không có khả năng thực hiện, phải có văn bản hoàn trả cơ quan giao hạn ngạch chậm nhất là ngày 30/11/2002, nếu không sẽ không được giao hạn ngạch chủng loại đó vào năm sau.

3. Uỷ thác và nhận uỷ thác:

Việc uỷ thác và nhận uỷ thác thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Lệ phí hạn ngạch:

Toàn bộ các lô hàng xuất khẩu đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2002 đều được miễn lệ phí hạn ngạch. Lệ phí hạn ngạch cho các lô hàng xuất khẩu từ ngày 27 tháng 7 năm 2002 (ngày ký chứng từ vận tải) sẽ được quy định sau.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Tổ điều hành Liên Bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hạn ngạch. Hàng tuần, Bộ Thương mại thông báo tình hình cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) và số lượng hạn ngạch còn lại trên các báo: Thương mại, Đầu tư, Công nghiệp, Website của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) và tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực.

Bộ Thương mại sẽ gửi tới các đơn vị các văn bản liên quan đến việc giao và thực hiện hạn ngạch bằng thư điện tử (email). Các đơn vị đăng ký địa chỉ email về Vụ Xuất Nhập Khẩu - Bộ Thương mại - 21 Ngô Quyền Hà Nội.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Thông tư liên tịch và các quy định của Hiệp định và Thỏa thuận về buôn bán hàng dệt may ký với EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ. Trường hợp vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý từ thu hồi hạn ngạch đến đình chỉ giao hạn ngạch hoặc theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 của liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp.

Phụ lục số 01

(kèm theo Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN

ngày 09 tháng 11 năm 2001)

DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI (CAT.) HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU VÀ THỔ NHĨ KỲ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH

STT

Tên chủng loại hàng

Cat.

1

T.Shirt, Polo shirt

4

2

Áo len, áo nỉ

5

3

Quần

6

4

Sơ mi nữ

7

5

Sơ mi nam

8

6

Khăn bông

9

7

Găng tay

10

8

Bít tất

12

9

Quần lót

13

10

Áo khoác nam

14

11

Áo khoác nữ

15

12

Bộ Pyjama

18

13

Ga trải giường

20

14

Áo Jacket

21

15

Váy dài nữ

26

16

Quần len

28

17

Bộ quần áo nữ

29

18

Áo lót nhỏ

31

19

Vải tổng hợp

35

20

Khăn trải bàn

39

21

Sợi tổng hợp

41

22

Quần áo trẻ em

68

23

Bộ thể thao

73

24

Quần áo Bảo hộ lao động

76

25

Quần áo dệt thoi khác

78

26

Quần áo dệt kim khác

83

27

Lưới sợi

97

28

Khăn trải bàn bằng lanh, gai

118

29

Quần áo bằng vải thô

161

Phụ lục số 02:

(kèm theo Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN

ngày 09 tháng 11 năm 2001)

DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI (CAT./ITEM) HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG CANADA ÁP DỤNG HẠN NGẠCH

STT

Tên chủng loại hàng

Cat.

1

Jacket

1/3a

2

Quần áo mùa đông

2a

3

Bộ quần áo nam

3c

4

Bộ quần áo nữ

4a

5

Váy nữ

4c

6

Quần dài

5a

7

Quần soóc, quần yếm

5b

8

Sơ ni nam nữ

7/8a

9

T-shirt

8c

10

Quần áo thể thao

8d

11

Quần áo lót

9a

12

Quần áo ngủ

10a

13

Áo len

11a

14

Quần áo bơi

12a

15

Hàng may mặc phụ trợ

13

16

Quần áo trẻ em

Item B

 

Bùi Xuân Khu

(Đã ký)

Lại Quang Thực

(Đã ký)

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2001
Ngày hiệu lực24/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Lược đồ Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU Canada Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002


Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

        Văn bản gốc Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU Canada Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002