Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định và danh mục loài ngoại lai xâm hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại đã được thay thế bởi Thông tư 35/2018/TT-BTNMT tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI VÀ BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Điều 1. Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

1. Loài ngoại lai xâm hại đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đã tự thiết lập quần thể trong tự nhiên, đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn và gây hại đối với các sinh vật bản địa, có khả năng phát tán mạnh; có xu hướng hoặc đang gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện ở Việt Nam;

b) Qua khảo nghiệm, thử nghiệm thể hiện có xâm hại.

2. Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại:

a) Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện ở Việt Nam đáp ứng một trong các tiêu chí sau: chưa tự thiết lập được quần thể trong tự nhiên, có xu hướng lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn, gây hại đối với loài bản địa; hoặc qua khảo nghiệm, thử nghiệm, điều tra, đánh giá thấy biểu hiện nguy cơ xâm hại;

b) Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện ở Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sau: loài chưa du nhập vào Việt Nam; đã được ghi nhận xâm hại từ hai quốc gia trở lên có điều kiện sinh thái tương tự với Việt Nam.

Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này

1. Danh mục loài ngoại lai xâm hại (Phụ lục 1).

2. Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại (Phụ lục 2).

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

1. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, cơ quan ngang bộ khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác định loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và tổng hợp danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo các tiêu chí quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kết quả thẩm định, xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013. Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ/thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TNMT, Bộ NNPTNT;
- Website của Bộ TNMT, Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, TCMT (250)

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

A. Vi sinh vật 

1

Nấm gây bệnh thối rễ

Phytophthora cinnamomi

2

Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch ở chuột và động vật

Yersinia pestis

3

Vi-rút gây bệnh chùn ngọn chuối

 Banana bunchy top virus

4

Vi-rút gây bệnh cúm gia cầm

 Avian influenza virus

B. Động vật không xương sống

1

Bọ cánh cứng hại lá dừa

Brontispa longissima

2

Ốc bươu vàng

Pomacea canaliculata

3

Ốc bươu vàng miệng tròn

Pomacea bridgesii

4

Ốc sên châu Phi

Achatina fulica

5

Tôm càng đỏ

Cherax quadricarinatus

C. Cá 

1

Cá ăn muỗi

Gambusia affinis

2

Cá hổ

Pygocentrus nattereri

3

Cá tỳ bà (cá dọn bể)

Hypostomus punctatus

4

Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn)

Pterygoplichthys pardalis

5

Cá vược miệng bé

Micropterus dolomieu

6

Cá vược miệng rộng

Micropterus salmoides

D. Lưỡng cư - Bò sát

1

Cá sấu Cu-ba

Crocodylus rhombifer

2

Rùa tai đỏ

Trachemys scripta

E. Chim - Thú

1

Hải ly Nam Mỹ

Myocastor coypus

F. Thực vật 

1

Bèo tây (bèo Lục bình, bèo Nhật Bản)

Eichhornia crassipes

2

Cây ngũ sắc (bông ổi)

Lantana camara

3

Cỏ lào

Chromolaena odorata

4

Cây lược vàng

Callisia fragrans

5

Cúc liên chi

Parthenum hysterophorus

6

Trinh nữ móc

Mimosa diplotricha

7

Trinh nữ thân gỗ (mai dương)

Mimosa pigra

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI CÓ NGUY CƠ XÂM HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nhóm 1: Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

A. Động vật không xương sống

1

Tôm hùm nước ngọt

Procambarus clarkii

B. Cá 

1

Cá chim trắng toàn thân

Piaractus brachypomus

2

Cá hoàng đế

Cichla ocellaris

3

Cá rô phi đen

Oreochromis mossambicus

4

Cá trê phi

Clarias gariepinus

5

Cá trôi Nam Mỹ

Prochilodus lineatus

C. Lưỡng Cư-Bò sát

1

Ếch ương beo

Rana catesbeiana

D. Chim – Thú

1

Dê hircus (dê)

Capra hircus

E. Thực vật 

1

Cỏ nước lợ

Paspalum vaginatum

2

Cây cúc leo

Mikania micrantha

3

Cây cứt lợn (cỏ cứt heo)

Ageratum conyzoides

4

Cây hoa Tulip châu Phi (cây Uất kim hương châu Phi)

Spathodea campanulata

5

Cây keo giậu

Leucaena leucocephala

6

Cỏ lào đỏ

Eupatorium adenophorum

7

Gừng dại (ngải tiên dại)

Hedychium gardnerianum

Nhóm 2: Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam

STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

A. Động vật không xương sống

1

Bướm trắng Mỹ

Hyphantria cunea

2

Cua xanh (cua ven bờ châu Âu)

Carcinus maenas

3

Giáp xác râu ngành pengoi

Cercopagis pengoi

4

Kiến Ac-hen-ti-na

Linepithema humile

5

Kiến đầu to

Pheidole megacephala

6

Kiến lửa đỏ nhập khẩu (kiến lửa đỏ)

Solenopsis invicta

7

Mọt cứng đốt

Trogoderma granarium

8

Mọt đục hạt lớn

Prostephanus truncatus

9

Ruồi đục quả châu Úc

Bactrocera tryoni

10

Ruồi đục quả Địa Trung Hải

Ceratitis capitata

11

Ruồi đục quả Mê-hi-cô

Anastrepha ludens

12

Ruồi đục quả Nam Mỹ

Anastrepha fraterculus

13

Ruồi đục quả Natal

Ceratitis rosa

14

Sán ốc sên

Platydemus manokwari

15

Sao biển nam Thái Bình Dương

Asterias amurensis

16

Sên sói tía

Euglandina rosea

17

Sứa lược Leidyi

Mnemiopsis leidyi

18

Trai Địa Trung Hải

Mytilus galloprovincialis

19

Trai Trung Hoa

Potamocorbula amurensis

20

Trai vằn

Dreissena polymorpha

21

Tuyến trùng hại thông

Bursaphelenchus xylophilus

22

Xén tóc hại gỗ châu Á

Anoplophora glabripennis

B. Cá 

1

Cá hồi nâu

Salmo trutta trutta

2

Cá vược sông Nile

Lates niloticus

C. Lưỡng cư - Bò sát

1

Cóc mía

Bufo marinus

2

Ếch Ca-ri-bê

Eleutherodactylus coqui

3

Rắn nâu leo cây

Boiga irregularis

D. Chim - Thú

1

Chồn ecmin

Mustela erminea

2

Sóc nâu, sóc xám

Sciurus carolinensis

3

Thú opốt

Trichosurus vulpecula

E. Thực vật 

1

Cây chân châu tía

Lythrum salicaria

2

Cây cúc bò (cúc xuyến chi)

Wedelia trilobata

3

Cây đương Prosopis

Prosopis glandulosa

4

Cây kim tước

Ulex europaeus

5

Cây Micona

Miconia calvescens

6

Cây thánh liễu

Tamarix ramosissima

7

Cây xương rồng đất

Opuntia stricta

8

Chút chít nhật

Fallopia japonica

9

Cỏ echin

Cenchrus echinatus

10

Cỏ kê Guinea

Urochloa maxima

11

Cỏ kê Para

Urochloa mutica

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2013
Ngày hiệu lực26/11/2013
Ngày công báo24/10/2013
Số công báoTừ số 685 đến số 686
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại
      Loại văn bảnThông tư liên tịch
      Số hiệu27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường
      Người kýHà Công Tuấn, Bùi Cách Tuyến
      Ngày ban hành26/09/2013
      Ngày hiệu lực26/11/2013
      Ngày công báo24/10/2013
      Số công báoTừ số 685 đến số 686
      Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2019
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT xác định danh mục loài ngoại lai xâm hại