Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ

Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có chức năng quản lý sau cai nghiện do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Trung tâm

1. Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ; phòng, chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma tuý chuẩn bị các điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.

2. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.

4. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, có trụ sở riêng và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ, phòng, chống tái nghiện, tổ chức dạy nghề; liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập.

2. Liên kết với các tổ chức xã hội ở địa phương, các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường dạy nghề thuộc tỉnh để tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề, lao động sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

3. Tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa- văn nghệ và các hoạt động xã hội cho người sau cai nghiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi nhân cách tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện và các dịch bệnh khác; thông tin, tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện phục hồi hành vi nhân cách đối với người sau cai nghiện.

5. Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế - xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho người sau cai nghiện.

6. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại Trung tâm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch, hoạt động của Trung tâm và các hoạt động của địa phương.

7. Phối hợp với cơ quan liên quan để quản lý, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm.

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

10. Hợp tác quốc tế trong phạm vi các hoạt động được giao.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

12. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các biện pháp thực hiện kế hoạch.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1613/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng, ban của Trung tâm bao gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm quyết định số lượng các phòng nghiệp vụ cho phù hợp nhưng không quá 04 phòng.

Cơ cấu các phòng gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; số lượng viên chức của phòng được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chức danh viên chức được cấp có thẩm quyền quy định.

b) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp được thành lập để thực hiện nhiệm vụ tổ chức, hành chính, tổng hợp, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, thi đua, văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, tài chính và các hoạt động chung khác phục vụ hoạt động của Trung tâm.

c) Các phòng nghiệp vụ của Trung tâm được thành lập và tổ chức phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, cụ thể: giáo dục phục hồi hành vi nhân cách - chống tái nghiện; dạy nghề - lao động sản xuất; y tế; bảo vệ.

3. Nguyên tắc xác định tổng định mức chỉ tiêu biên chế của Trung tâm căn cứ quy mô, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và số lượng đối tượng quản lý cụ thể

a) Trung tâm có từ 200 đến dưới 400 đối tượng, định mức được xác định 1 biên chế quản lý từ 6 đến 7 đối tượng;

b) Trung tâm có từ 400 đến 700 đối tượng, định mức được xác định 1 biên chế quản lý từ 8 đến 9 đối tượng;

c) Trung tâm có từ 700 đối tượng trở lên, định mức được xác định 1 biên chế quản lý từ 9 đến 10 đối tượng;

d) Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện quản lý sau cai nghiện thì định mức biên chế được xác định trên cơ sở số đối tượng được giao quản lý như sau

- Dưới 40 đối tượng, định mức biên chế được xác định không quá 10 biên chế;

- Từ 40 đến dưới 200 đối tượng, định mức được xác định 1 biên chế quản lý 4 đến 5 đối tượng.

Trên cơ sở quy mô quản lý đối tượng của Trung tâm, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thông báo chỉ tiêu biên chế cho Trung tâm từ đầu năm để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Điều 5. Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thành lập Trung tâm

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án thành lập tổ chức theo khu vực riêng để quản lý người sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có chức năng quản lý sau cai nghiện được thành lập phòng quản lý sau cai nghiện và phân công một phó giám đốc phụ trách để thực hiện chức năng quản lý, tư vấn, dạy văn hoá, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện chuẩn bị các điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.

3. Cơ cấu tổ chức của Phòng quản lý sau cai nghiện gồm Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các nhân viên.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

a) Chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ:

- Xây dựng đề án thành lập Trung tâm quản lý sau cai nghiện trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này;

- Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức sự nghiệp hàng năm của Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra Trung tâm thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; bảo đảm đội ngũ công chức, viên chức có điều kiện chuyên môn hoá, tích luỹ kinh nghiệm, tránh điều chuyển không cần thiết; phân cấp cụ thể để Trung tâm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Kinh phí để thực hiện định mức chỉ tiêu biên chế quy định tại Thông tư liên tịch này theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và khả năng ngân sách của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội;
- Sở LĐTBXH, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Cổng TTĐT;
- Website Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ;
- Lưu VT: Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2010
Ngày hiệu lực31/10/2010
Ngày công báo14/10/2010
Số công báoTừ số 589 đến số 590
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Lược đồ Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV
     Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Đàm
     Ngày ban hành16/09/2010
     Ngày hiệu lực31/10/2010
     Ngày công báo14/10/2010
     Số công báoTừ số 589 đến số 590
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền

      Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền

      • 16/09/2010

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 14/10/2010

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 31/10/2010

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực