Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC

Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế


BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2014/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

BAN HÀNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị của Nhà nước); hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác tại các cơ sở điều trị của Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng và sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước.

Điều 2. Khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác tại cơ sở điều trị của Nhà nước

1. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này mức tối đa khung giá của 07 dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị của Nhà nước, bao gồm:

a) Dịch vụ khám ban đầu;

b) Dịch vụ khám khởi liều điều trị;

c) Dịch vụ khám định kỳ;

d) Dịch vụ cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị thay thế;

đ) Dịch vụ cấp phát thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế;

e) Dịch vụ tư vấn cá nhân;

g) Dịch vụ tư vấn nhóm.

2. Mức tối đa khung giá của 07 dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các yếu tố chi phí theo quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Khi quy định mức giá cụ thể tại các cơ sở điều trị không được tính các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.

3. Khung giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác ngoài 07 dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước.

Điều 3. Thẩm quyền quy định mức giá cụ thể của dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác tại cơ sở điều trị của Nhà nước

Thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác tại cơ sở điều trị của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

1. Khoản thu từ dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này được để lại toàn bộ cho đơn vị sử dụng.

2. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Điều 5. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về liên Bộ để xem xét giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Lưu: Bộ Y tế (VT, AIDS, Vụ PC); Bộ Tài chính (VT, Cục QLG).

 

MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ 07 DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên Dịch vụ

Đơn vị tính

Mức tối đa khung giá

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

01

Khám ban đầu

đồng/lần khám/người

48.000

Tối đa không quá 1 lần/người/quá trình điều trị

02

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

25.000

Tối đa không quá 1 lần/người /quá trình điều trị

03

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

20.000

01 lần/01 tháng hoặc khám theo yêu cầu

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

04

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/lần/ người/ngày

10.000

 

05

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/ người/ngày

10.000

 

III

Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

06

Tư vấn cá nhân

đồng/lần/ người/

10.000

Năm đầu điều trị
(Không quá 14 lần/năm).

Từ năm điều trị thứ hai
(Không quá 4 lần/năm)

Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân

07

Tư vấn nhóm

đồng/lần/ người/

5.000

Năm đầu điều trị
(Không quá 6 lần/năm)

Từ năm điều trị thứ hai
(Không quá 4 lần/năm)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2014/TTLT-BYT-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu38/2014/TTLT-BYT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo18/12/2014
Số công báoTừ số 1065 đến số 1066
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2014/TTLT-BYT-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu38/2014/TTLT-BYT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Y tế
       Người kýTrần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Long
       Ngày ban hành14/11/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo18/12/2014
       Số công báoTừ số 1065 đến số 1066
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 38/2014/TTLT-BYT-BTC mức tối đa khung giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế

          • 14/11/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/12/2014

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực