Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN

Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung, quy trình về giám sát in, đúc tiền tại các nhà máy do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy đã được thay thế bởi Thông tư 26/2016/TT-NHNN giám sát kiểm tra thanh tra Nhà máy In tiền Quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy


BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN

Hà Nội , ngày 07 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY TRÌNH VỀ GIÁM SÁT IN, ĐÚC TIỀN TẠI CÁC NHÀ MÁY

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyền tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng, Liên bộ Tài chính - Công an - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn nội dung, quy trình giám sát quá trình in, đúc tiền và ngân phiếu thanh toán (gọi chung là tiền) tại Nhà máy in tiền Quốc gia và các Nhà in ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ in, đúc tiền (gọi chung là các nhà máy) như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước tại các nhà máy đều chịu sự giám sát của Liên Bộ Tài Chính - Công an - Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Việc in, đúc tiền tại các nhà máy ở tất cả các khâu từ khâu nhập nguyên liệu giấy, kim loại; khâu in, đúc tiền, đến khâu cuối cùng giao sản phẩm cho Ngân hàng Nhà nước và chuyển giao sản phẩm hỏng, giấy hỏng, kim loại hỏng để tiêu huỷ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đều phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

3. Liên Bộ thực hiện việc giám sát in, đúc tiền tại các nhà máy trên cơ sở theo dõi, giám sát, kiểm tra báo cáo định kỳ tình hình thực hiện của các nhà máy và trực tiếp kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các nhà máy.

II- NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH GIÁM SÁT, KIỂM TRA CỤ THỂ

A. NỘI DUNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA:

1- Giám sát, kiểm tra việc nhập và sử dụng giấy, kim loại và các vật liệu đặc biệt khác có liên quan đến việc in đúc tiền để in, đúc tiền:

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và tính chính xác về việc nhập giấy, kim loại và các vật liệu đặc biệt khác có liên quan đến việc in đúc tiền (gọi tắt là vật liệu đặc biệt) để in, đúc tiền của các nhà máy in ngân hàng. Cụ thể:

+ Tính hợp lệ, hợp pháp về số lượng, trọng lượng, tiêu chuẩn, kích cỡ, chủng loại giấy in tiền, kim loại đúc tiền và các vật liệu đặc biệt khác nhập tại các nhà máy in ngân hàng.

+ Tính hợp lệ, hợp pháp về số lượng giấy, trọng lượng kim loại và các vật liệu đặc biệt khác đã xuất kho để sử dụng in, đúc tiền tại các nhà máy in ngân hàng.

- Giám sát, kiểm tra tính chính xác về số lượng giấy, trọng lượng kim loại và các vật liệu đặc biệt khác để in, đúc tiền đã nhập, đã xuất kho sử dụng và chưa sử dụng còn lại trong kho giữa số liệu báo cáo với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán của các nhà máy và với số liệu kiểm tra thực tế.

2- Giám sát, kiểm tra việc in, đúc tiền:

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hợp đồng in tiền, đúc tiền giữa Ngân hàng Nhà nước với các nhà máy in ngân hàng.

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp về số lượng, chủng loại của các loại tiền đã in, đúc; và số sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng trong khâu in, đúc tiền của các nhà máy.

- Giám sát, kiểm tra tính chính xác giữa số liệu các nhà máy báo cáo với số liệu ghi chép hạch toán trên sổ kế toán và số liệu kiểm kê thực tế về số lượng, chủng loại của thành phẩm; sản phẩm dở dang; sản phẩm hỏng; giấy và kim loại hỏng trong khâu in, đúc tiền của các nhà máy.

3- Giám sát, kiểm tra xuất nhập thành phẩm, sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng.

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp về số lượng, chủng loại thành phẩm tiền in, đúc các nhà máy xuất kho giao cho Ngân hàng Nhà nước.

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp về số lượng, trọng lượng, chủng loại sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng xuất để tiêu huỷ.

- Giám sát, kiểm tra tính chính xác giữa số liệu báo cáo của nhà máy với số liệu kế toán và với số liệu thực tế kiểm tra về số lượng, chủng loại thành phẩm tiền in, đúc đã xuất giao cho Ngân hàng Nhà nước; số lượng, chủng loại sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng đã xuất để tiêu huỷ của các nhà máy.

4- Giám sát, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động của các nhà máy:

- Giám sát, kiểm tra các điều kiện trang bị cơ sở vật chất để bảo vệ đảm bảo an toàn cho các nhà máy như: tường rào, các kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, bán thành phẩm.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế đảm bảo an toàn cho hoạt động tại các nhà máy (quy chế bảo vệ, quy chế làm việc của cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy...)

B. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH GIÁM SÁT, KIỂM TRA:

1- Các nhà máy in ngân hàng phải lập và gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước các báo cáo sau đây:

- Kế hoạch in, đúc tiền (gồm: in tiền giấy, ngân phiếu thanh toán và đúc tiền kim loại) hàng năm có chia theo quý được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và kế hoạch bổ sung trong năm được duyệt (nếu có).

- Bản sao các hợp đồng cụ thể ký với Ngân hàng Nhà nước về in, đúc tiền trong năm và các Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhập, xuất sử dụng và tồn kho giấy, kim loại và các vật liệu đặc biệt khác để in, đúc tiền theo mẫu biểu đính kèm.

- Báo cáo tình hình thực hiện in, đúc tiền (thành phẩm; sản phẩm dở dang, sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng) theo mẫu biểu đính kèm.

- Báo cáo tình hinh thực hiện giao sản phẩm tiền in, đúc cho Ngân hàng Nhà nước và xuất tiêu huỷ sản phẩm hỏng, giấy hỏng, kim loại hỏng theo mẫu biểu đính kèm.

- Báo cáo đột xuất tình hình thực hiện in, đúc tiền theo nội dung do Liên Bộ yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

* Thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo tháng: gửi trước ngày 10 của tháng sau.

+ Báo cáo năm: gửi trước ngày 30 của tháng đầu năm sau.

+ Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu cụ thể của Liên Bộ khi yêu cầu báo cáo.

2- Hàng năm định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất, Liên Bộ sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các nhà máy xác định tính hợp pháp và tính chính xác giữa số liệu báo cáo của nhà máy với số liệu hạch toán kế toán và số liệu kiểm kê thực tế và trên cơ sở đó kiểm tra xác định tính cân đối giữa việc sử dụng giấy, kim loại và các vật liệu đặc biệt in, đúc tiền với thành phẩm tiền in, đúc, sản phẩm dở dang tiền in, đúc và sản phẩm hỏng, giấy hỏng. Cụ thể giám sát, kiểm tra những nội dung sau:

- Kiểm tra việc mở sổ sách ghi chép hạch toán về nhập, xuất, sử dụng giấy, kim loại và các vật liệu đặc biệt in, đúc tiền, sản phẩm nhập kho, sản phẩm dở dang, sản phẩm hỏng, giấy và kim loại hỏng.

- Giám sát kiểm kê tồn kho giấy, kim loại in đúc tiền; tồn kho các loại thành phẩm, sản phẩm dở dang, sản phầm hỏng, giấy và kim loại hỏng.

- Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu báo cáo với số liệu kế toán (số liệu ghi trên hoá đơn chứng từ và số liệu hạch toán trên sổ kế toán) và số liệu kiểm kê thực tế về giấy, kim loại in, đúc tiền; về thành phẩm, sản phẩm dở dang, sản phẩm hỏng và giấy, kim loại hỏng thực tế tồn kho và dây chuyền sản xuất.

- Kiểm tra sự cân đối tổng thể từ khâu đầu đến khâu cuối của việc thực hiện in, đúc tiền của nhà máy trong quý, được xác định:

Số lượng giấy và trọng lượng kim loại in, đúc tiền tồn kho đầu kỳ + (cộng) số nhập kho trong kỳ phải = (bằng) số xuất kho sử dụng trong kỳ + (cộng) số tồn kho cuối kỳ.

Tồn đầu kỳ (thành phẩm, sản phẩm dở dang, sản phẩm hỏng, giấy, kiem loại hỏng) + (cộng) số giấy, kim loại nhập trong kỳ (quy ra sản phẩm được tính theo định mức) phải = (bằng) sản phẩm giao cho NHNN trong kỳ, sản phẩm hỏng, giấy hỏng, kim loại hỏng đã xuất đi tiêu huỷ + (cộng) số tồn cuối kỳ (Thành phẩm, sản phẩm dở dang, sản phẩm hỏng, giấy hỏng, kim loại hỏng).

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động của các nhà máy (về trang bị cơ sở vật chất và thực hiện các quy chế về bảo vệ, làm việc của cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy).

3- Tổ chức giám sát, kiểm tra trực tiếp tại nhà máy:

3.1. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp, định kỳ và đột xuất tại các nhà máy do Tổ kiểm tra giám sát in, đúc tiền tại các nhà máy của Liên Bộ thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công an và Thống đốc NHNN. Tổ kiểm tra, giám sát Liên Bộ do một cán bộ cấp vụ của Bộ Tài chính làm tổ trưởng và các tổ viên là những cán bộ của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. Cán bộ tham gia tổ kiểm tra, giám sát phải có đủ phẩm chất và năng lực, nắm vững qui chế in, đúc tiền và nội dung, qui trình giám sát in, đúc tiền tại các nhà máy. Các tổ viên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, quy trình kiểm tra theo quy định và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát của mình ở phần việc được phân công.

3.2. Tổ kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ:

- Tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các nhà máy theo nội dung giám sát, kiểm tra quy định tại điểm A phần II của Thông tư này.

- Phát hiện những sai sót trong quá trình kiểm tra để kiến nghị Liên bộ có những quyết định chấn chỉnh kịp thời.

- Sau mỗi đợt kiểm tra, phải lập biên bản cùng với Giám đốc nhà máy ký xác nhận về kết quả kiểm tra gửi báo cáo lãnh đạo Liên Bộ.

- Đề xuất với lãnh đạo liên Bộ trong việc bổ sung hoàn thiện "Quy chế in đúc tiền tại các nhà máy" và "Quy chế giám sát in, đúc tiền tại nhà máy" nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc thực hiện in, đúc tiền tại các nhà máy.

III- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra in, đúc tiền thông qua số liệu báo cáo của các nhà máy và trực tiếp kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các nhà máy.

- Tổng hợp, lập báo cáo Chính phủ về kết quả giám sát, kiểm tra in, đúc tiền hàng năm tại các nhà máy.

2. Bộ Công an có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc phân công đơn vị chức năng và cử người tham gia thực hiện giám sát kiểm tra in, đúc tiền tại các nhà máy theo nội dung, quy trình tại văn bản này và bảo vệ việc áp tải vận chuyển tiền.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, kiểm tra các điều kiện để bảo đảm an toàn in, đúc tiền tại các nhà máy.

3. Ngân hàng Nhà nươc có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các nhà máy xây dựng và thực hiện quy chế kiểm soát nội bộ bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình in, đúc tiền.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện in, đúc tiền của các nhà máy theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công an trong việc phân công cho đơn vị chức năng và cử cán bộ thực hiện giám sát, kiểm tra in, đúc tiền tại các nhà máy theo nội dung và quy trình tại văn bản này.

4. Trách nhiệm của các nhà máy:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy chế in, đúc tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Lập và gửi cho Liên Bộ kịp thời và đầy đủ các báo cáo về tình hình thực hiện in, đúc tiền và chịu sự giám sát, kiểm tra trực tiếp của Liên Bộ theo quy định tại văn bản này.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của số liệu báo cáo cho Liên Bộ vê tình hình thực hiện in, đúc tiền; về những sai phạm không đảm bảo an toàn, gây thất thoát trong quá trình thực hiện in, đúc tiền tại nhà máy.

5. Trách nhiệm của tổ kiểm tra giám sát:

- Tổ kiểm ta giám sát chịu trách nhiệm trước Liên Bộ và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện và kết quả kiểm tra, giám sát trực tiếp việc in, đúc tiền theo định kỳ hoặc đột xuất tại các nhà máy theo nội dung và quy trình hướng dẫn tại văn bản này.

- Tổ trưởng tổ kiểm tra giám sát chịu trách nhiệm trong việc phân công công việc cho các tổ viên và tổ chức, điều hành chung việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp, theo định kỳ hoặc đột xuất tại các nhà máy.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phân công và chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra in, đúc tiền theo quy định và phân công trách nhiệm tại văn bản này.

2. Giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia và các Nhà in ngân hàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu sự giám sát, kiểm tra in, đúc tiền của Liên Bộ theo quy định tại văn bản này.

3. Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ 01/01/1999. Mọi sửa đổi nội dung quy định trong văn bản này do Liên bộ Tài chính - Công an - Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Nguyễn Khánh Toàn

(Đã ký)

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/1999
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN

Lược đồ Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN
     Cơ quan ban hànhBộ Công An, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính
     Người kýNguyễn Khánh Toàn, Trần Văn Tá, Trần Minh Tuấn
     Ngày ban hành07/05/1999
     Ngày hiệu lực01/01/1999
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 51/1999/TTLT/BTC-BCA-NHNN hướng dẫn nội dung quy trình giám sát in, đúc tiền nhà máy