Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA

Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Bộ Tài chính - Bộ Công An ban hành

Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn kinh phí phòng chống tội phạm 2012-2015 và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm


BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/1999/TTLB-BTC-BCA

Hà Nội , ngày 03 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - CÔNG AN SỐ 61/1999/ TTLB- BTC-BCA NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ: Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Liên Bộ Tài chính- Công an hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Hàng năm, Chính phủ dành một khoản kinh phí cần thiết từ ngân sách trung ương cho các Bộ, Cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là các địa phương) để thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

2- Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ở Trung ương (Ban chỉ đạo 138/CP) và Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Tài chính các cấp, quản lý chặt chẽ kinh phí Chương trình; kiểm tra các khoản chi tiêu theo đúng các nội dung, mục tiêu, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm thuộc ngân sách Trung ương phân bổ cho các Bộ, Cơ quan Trung ương và các địa phương để chi cho những nội dung sau:

1.1. Chi thông tin, tuyên tryền, giáo dục, vận động phòng, chống tội phạm.

1.2. Chi nghiên cứu các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, gồm:

- Chi cho việc khảo sát trong và ngoài nước.

- Chi biên dịch tài liệu tham khảo

- Chi xây dựng nội dung các đề án, chuyên đề

- Chi hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia

- Chi triển khai, thực hiện các đề án, chuyên đề

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa trang, thiết bị, phương tiện và hoạt động văn phòng của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm các địa phương.

1.4. Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, công tác phòng, chống tội phạm do Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm các địa phương tổ chức gồm:

- Chi biên soạn tài liệu

- Chi báo cáo viên

- Chi đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo tập huấn, sơ kết, tổng kết...

1.5. Chi khen thưởng.

1.6. Chi đảm bảo các hoạt động, điều hành của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm các địa phương:

- Chi in ấn, phát hành tài liệu

- Chi Cộng tác viên (viết bài, cung cấp tin...)

- Chi khác.

1.7. Chi cho các lực lượng trực tiếp tham gia vận động, tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh chống tội phạm.

2- Kinh phí ở các Bộ, Cơ quan trung ương, địa phương thuộc các nguồn khác, chi cho Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm thực hiện theo các quy định tại điểm 1, mục II Thông tư này.

3- Lập dự toán, cấp phát và thanh, quyết toán.

Kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm được quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán theo đúng các quy định tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước; Thông tư số 06/ TTLB ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính: Phân bổ, cấp phát, quản lý sử dụng kinh phí các Chương trình, mục tiêu quốc gia và các quy định hiện hành.

3.1. Công tác lập dự toán.

Hàng năm, các Bộ, Cơ quan Trung ương, các địa phương, căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác được giao, lập dự toán chi cho Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, gửi Ban chỉ đạo 138/CP để tổng hợp. Ban chỉ đạo 138/CP chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch, phân bổ kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cho các Bộ, Cơ quan trung ương và các địa phương trình Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ Quyết định phê duyệt của Chính phủ, Bộ Tài chính thông báo chỉ tiêu kinh phí cho các Bộ, Cơ quan trung ương và các địa phương.

3.2. Cấp phát kinh phí.

- Đối với các Bộ, Cơ quan trung ương được giao chỉ tiêu kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm: Hàng quý, căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí được giao, lập dự toán gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho các Bộ, cơ quan Trung ương theo chỉ tiêu, dự toán được duyệt.

- Đối với các địa phương được giao chỉ tiêu kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Bộ Tài chính cấp kinh phí theo hình thức "Kinh phí uỷ quyền" về Sở Tài chính Vật giá các địa phương theo kế hoạch, dự toán đã được phê duyệt.

3.3. Quyết toán kinh phí.

Hàng quý, hàng năm, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương có trách nhiệm quyết toán kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm được giao theo đúng các quy định hiện hành và gửi về Bộ Tài chính, đồng gửi Ban chỉ đạo 138/CP để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Báo cáo quyết toán kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm các địa phương phải được Cơ quan Tài chính địa phương xét duyệt trước khi gửi Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo 138/CP.

III - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Lê Thế Tiệm

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/1999/TTLB-BTC-BCA

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu61/1999/TTLB-BTC-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/1999
Ngày hiệu lực18/06/1999
Ngày công báo22/07/1999
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/1999/TTLB-BTC-BCA

Lược đồ Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu61/1999/TTLB-BTC-BCA
     Cơ quan ban hànhBộ Công An, Bộ Tài chính
     Người kýLê Thế Tiệm, Nguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành03/06/1999
     Ngày hiệu lực18/06/1999
     Ngày công báo22/07/1999
     Số công báoSố 27
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm