Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ Tài Chính- Bộ Nội Vụ ban hành

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm


BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2007/TTLT-BTC-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2007 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTC-BNV NGÀY 17/01/2006 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Để phù hợp với tình hình thực tế, Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3 điểm g khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV như sau:

“ - Tạm chi trước thu nhập tăng thêm:

Để động viên cán bộ công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; căn cứ tình hình thực hiện của quý trước, nếu xét thấy cơ quan có khả năng tiết kiệm được kinh phí; Thủ trưởng cơ quan căn cứ vào số kinh phí có thể tiết kiệm được để quyết định tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong cơ quan theo quý. Mức tạm chi hàng quý tối đa không quá 60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định trong một quý của cơ quan.

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ tự xác định số kinh phí tiết kiệm được của năm trước gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thanh toán thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trên cơ sở văn bản đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán thu nhập tăng thêm cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và thanh toán trực tiếp) bảo đảm không vượt quá mức tối đa quy định.

Khi quyết toán của cơ quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số kinh phí thực tiết kiệm cao hơn, đơn vị được tiếp tục chỉ trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trường hợp số kinh phí tiết kiệm thấp hơn số cơ quan thực hiện chế độ tự chủ xác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, thì Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi bằng cách trừ vào kinh phí tiết kiệm năm tiếp theo của cơ quan.”

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định khác tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Đặng Quốc Tiến

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Lưu : VT, Vụ HCSN (BTC); VT, VP (BNV)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2007/TTLT-BTC-BNV

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu71/2007/TTLT-BTC-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo23/07/2007
Số công báoTừ số 492 đến số 493
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2007/TTLT-BTC-BNV

Lược đồ Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu71/2007/TTLT-BTC-BNV
     Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Tài chính
     Người kýĐặng Quốc Tiến, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành26/06/2007
     Ngày hiệu lực07/08/2007
     Ngày công báo23/07/2007
     Số công báoTừ số 492 đến số 493
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm