Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư ngành nghề nước ngoài được hợp tác đầu tư giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ MÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Ở TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 14/2017//NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ở trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ở trình độ trung cấp, cao đẳng để tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo có yếu tố nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp. Đối với các ngành, nghề không có tên trong Bảng Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, không liên quan đến an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo mà tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn hợp tác đầu tư sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng      năm 2017.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề đào tạo mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ
;
- Các đơn vị thuộc Bộ
LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TC
GDNN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư ngành nghề nước ngoài được hợp tác đầu tư giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư ngành nghề nước ngoài được hợp tác đầu tư giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư ngành nghề nước ngoài được hợp tác đầu tư giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng

            Lịch sử hiệu lực Thông tư ngành nghề nước ngoài được hợp tác đầu tư giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng

            • 19/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực