Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật Thanh tra ngành Văn hoá Thể thao Du lịch 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2016/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở).

Chương II

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điều 3. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

2. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Máy ảnh;

b) Thiết bị đo cường độ ánh sáng;

c) Thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn;

d) Máy quay phim (Camera);

đ) Máy vi tính có kết nối internet, máy tính xách tay, máy in (cố định, cầm  tay);

e) Tivi, đầu đĩa;

g) Máy ghi âm;

h) Điện thoại di động;

i) Máy bộ đàm và thiết bị chuyển tiếp sóng;

k) Máy Fax;

l) Máy Photocoppy;

m) Thiết bị đo độ PH, lượng Clo dư trong nước bể bơi;

n) Máy định vị GPS;

o) Phương tiện vận chuyển chuyên dùng (Xe ô tô, mô tô, xuồng, canô chuyên dùng);

p) Thiết bị kiểm tra nhanh nước thải;

q) Thiết bị đo độ bụi không khí, chất lượng không khí;

r) Công cụ hỗ trợ (theo hướng dẫn của Bộ Công an);

s) Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ;

t) Các thiết bị văn phòng.

3. Ngoài phương tiện, thiết bị quy định ở Khoản 2 Điều này, trong trường hợp cần thiết, cơ quan Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được huy động phương tiện, trang thiết bị của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực tiếp cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp dưới để phục vụ công tác thanh tra hoặc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra viên Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi công tác độc lập hoặc theo đoàn thanh tra được đảm bảo sử dụng internet trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

Điều 4. Kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách.

2. Nguồn kinh phí được trích từ xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra hàng năm theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thực nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

5. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Bãi bỏ Thông tư s10/2010/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra Bộ) để nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: Văn thư, TTr (3b).D.250.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(04/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật Thanh tra ngành Văn hoá Thể thao Du lịch 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật Thanh tra ngành Văn hoá Thể thao Du lịch 2016
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành05/08/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (04/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật Thanh tra ngành Văn hoá Thể thao Du lịch 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật Thanh tra ngành Văn hoá Thể thao Du lịch 2016

           • 05/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực