Thông tư 08/2018/TT-BYT

Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV đã được thay thế bởi Thông tư 22/2020/TT-BYT quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2021.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BYT NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC KHÁNG HIV ĐƯỢC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG HIV CHO NGƯỜI NHIỄM HIV CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuc kháng HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuc kháng HIV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chng HIV/AIDS, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sm tập trung cp quốc gia sử dụng nguồn qu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 như sau:

"4. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (sau đây gọi tắt là Đơn vị mua sm)."

2. Sửa đi Khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV

a) Trước ngày 10 tháng 03 hằng năm, cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của năm tiếp theo và gửi đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan chuyên trách phòng, chng HIV/AIDS cấp tỉnh);

b) Trước ngày 01 tháng 4 hng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của tt cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi đề xuất bng văn bản cho Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS);

c) Trước ngày 30 tháng 4 hằng năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của toàn quốc và gửi đề xuất bằng văn bản cho Đơn vị mua sắm;

d) Sau khi nhận được văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV năm tiếp theo từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Đơn vị mua sắm có trách nhiệm thực hiện việc lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu tại các cơ sy tế công lập;"

3. Bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 3 như sau:

"c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS."

4. Sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 3 như sau:

"a) Bản sao hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục cho Đơn vị mua sắm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam;"

5. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 4 như sau:

"b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc đồng thời gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sm để theo dõi việc thực hiện;"

6. Sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 4 như sau:

"c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tnh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản Điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực hiện việc Điều phối thuốc và gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sắm để thực hiện việc Điều chỉnh số lượng, giá trị thuốc;"

7. Bổ sung Khoản 5 Điều 7 như sau:

"5. Trách nhiệm của Đơn vị mua sắm:

a) Tổ chức thực hiện đu thầu, ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu và quản lý tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng cung ứng và chất lượng dịch vụ cung cấp thuốc kháng HIV của nhà thầu cung ứng;

b) Báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung định kỳ hằng năm."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

2. Bãi bỏ các Khoản: Khoản 4 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; điểm a Khoản 4 Điều 3; điểm b Khoản 2 Điều 4; điểm c Khoản 3 Điều 4; điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (đ
báo cáo);
- B
Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
-
y ban về CVĐXH của Quc hội (để giám sát);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- B
HXH Việt Nam;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thứ trư
ng Phạm Lê Tuấn (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2018/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2018/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực15/06/2018
Ngày công báo06/06/2018
Số công báoTừ số 681 đến số 682
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2021
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2018/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu08/2018/TT-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thanh Long
       Ngày ban hành18/04/2018
       Ngày hiệu lực15/06/2018
       Ngày công báo06/06/2018
       Số công báoTừ số 681 đến số 682
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2021
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quản lý thuốc kháng HIV