Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU.

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về: Tiêu chuẩn sức khỏe cho các đối tượng khi tuyển dụng vào làm nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Tiêu chuẩn sức khỏe khi khám sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng và quy định về điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên đường sắt sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

2. Thông tư này áp dụng đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (sau đây gọi là nhân viên đường sắt), người sử dụng nhân viên đường sắt, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Việc khám sức khỏe (sau đây viết tắt là KSK) cho nhân viên đường sắt được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là KBCB) đã được cấp giấy phép hoạt động KBCB theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và phải đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

2. Việc KSK cho nhân viên đường sắt phải thực hiện theo tiêu chuẩn sức khỏe  quy định tại Điều 3 Thông tư này và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Chương II

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE CHO NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU

Điều 3. Tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ban hành kèm theo Thông tư này “Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.

Điều 4. Khám sức khỏe đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

1. Thủ tục khám và cấp Giấy KSK tuyển dụng, Giấy/Sổ chứng nhận sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 8 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn KSK (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BYT).

2. Mẫu Giấy KSK tuyển dụng và nội dung KSK tuyển dụng của nhân viên đường sắt theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; Mẫu Giấy/Sổ chứng nhận sức khỏe định kỳ và nội dung KSK định kỳ của nhân viên đường sắt theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHỎE CHO NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU

Điều 5. Quy định về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi hoạt động chuyên môn

1. Cơ sở KBCB thực hiện việc KSK cho nhân viên đường sắt phải đáp ứng các quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KBCB (sau đây viết tắt là Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).

2. Về phạm vi hoạt động chuyên môn: có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp để khám, phát hiện được các tình trạng bệnh, tật theo Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt quy định tại Điều 3 Thông tư này.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở KSK cho nhân viên đường sắt cần có thêm các trang thiết bị theo quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Hồ sơ, trình tự và thời gian giải quyết hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hồ sơ, trình tự và thời gian giải quyết hồ sơ công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK cho nhân viên đường sắt được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 43, khoản 4, khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

1. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a) Thực hiện đúng nhiệm vụ được người có thẩm quyền phân công.

b) Kiểm tra đối chiếu ảnh trên Giấy KSK với người đến KSK trước khi thực hiện KSK đối với nhân viên đường sắt.

c) Thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để KSK, bảo đảm kết quả khám trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình.

d) Những trường hợp khó kết luận, bác sỹ KSK đề nghị hội chẩn chuyên môn theo quy định.

2. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả KSK cho nhân viên đường sắt do cơ sở mình thực hiện.

b) Lưu trữ hồ sơ KSK, báo cáo về hoạt động KSK cho nhân viên đường sắt và tổng hợp vào báo cáo chung về hoạt động chuyên môn của cơ sở theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo.

Điều 8. Trách nhiệm của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, tật của bản thân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp khi KSK.

2. Tuân thủ các hướng dẫn, chỉ định của nhân viên y tế trong quá trình thực hiện KSK.

3. Phải chủ động khám lại sức khỏe sau khi điều trị bệnh, tai nạn gây ảnh hưởng đến công việc trực tiếp phục vụ chạy tàu trong thời gian tối đa không quá 30 ngày tính từ ngày ghi trên Giấy ra viện hoặc tương đương.

4. Chấp hành yêu cầu KSK định kỳ, KSK đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc của người sử dụng lao động.

Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

1. Chỉ sử dụng nhân viên đường sắt bảo đảm sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức KSK tuyển dụng, KSK định kỳ cho nhân viên đường sắt thuộc quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

3. Thực hiện việc tổ chức KSK định kỳ, KSK đột xuất theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

4. Lập, quản lý và theo dõi sức khỏe, hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp (nếu có) của nhân viên đường sắt theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế và cơ quan quản lý nhà nước về y tế của các Bộ, ngành

1. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động KSK cho nhân viên đường sắt tại các cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK cho nhân viên đường sắt của các cơ sở KBCB theo quy định; đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động KSK hoặc xử lý vi phạm việc KSK cho nhân viên đường sắt theo thẩm quyền.

3. Công bố công khai danh sách các cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK cho nhân viên đường sắt thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về y tế của các Bộ, ngành, đồng thời có văn bản báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế.

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động KSK cho nhân viên đường sắt tại các cơ sở KBCB trong phạm vi cả nước.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK cho nhân viên đường sắt của các cơ sở KBCB theo quy định; đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở KBCB thực hiện việc KSK cho nhân viên đường sắt nhưng không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 12. Trách nhiệm chi phí khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị KSK cho nhân viên đường sắt phải trả chi phí KSK cho cơ sở KBCB thực hiện việc KSK theo mức giá dịch vụ KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị.

2. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều hơn một Giấy KSK thì phải nộp thêm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thực hiện việc KSK cho nhân viên đường sắt theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này thì chi phí KSK cho nhân viên đường sắt do cơ quan yêu cầu chi trả.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2018.

2. Tiêu chuẩn sức khỏe ban hành kèm theo Thông tư này không áp dụng đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đã được tuyển dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 4132/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 14. Quy định chuyển tiếp

Các cơ sở KBCB đang thực hiện việc KSK cho nhân viên đường sắt trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện KSK cho nhân viên đường sắt đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các cơ sở này nếu muốn tiếp tục thực hiện việc KSK cho nhân viên đường sắt phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 5 Thông tư này, và báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền quản lý tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về việc đã bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định.

Điều 15. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
các Vụ/Cục, các BV trực thuộc Bộ;
- Bộ GTVT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục
Đường sắt VN, Cục Y tế GTVT;
- UBAT giao thông quốc gia;
- Công báo, Cổng TTĐT - Văn phòng CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Y tế tỉnh, t/p trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, t/p
trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu Bộ Y tế: VT, KCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(05/05/2018)

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (05/05/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

         Lịch sử hiệu lực Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

         • 14/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực