Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016

DỰ THẢO 2

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điu 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an tại thời điểm trước khi thông quan (sau đây viết gọn là kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (sau đây viết gọn là cơ quan kiểm tra).

2. Công an các đơn vị, địa phương được giao trách nhiệm nhập khẩu hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; tổ chức, cá nhân nhập khẩu được Công an các đơn vị, địa phương ký kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu; cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (sau đây gọi chung là người nhập khẩu).

3. Công an các đơn vị, địa phương.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Điều 3. Đối tượng kiểm tra

1. Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an là trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; trang thiết bị kỹ thuật; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhập khẩu vào Việt Nam (danh mục cụ thể theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, sau đây viết gọn là Danh mục hàng hóa nhóm 2).

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này (trừ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) là hành lý cá nhân; quà biếu, tặng; hàng mẫu để trưng bày, quảng cáo hoặc để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, đưa vào kho ngoại quan, tạm nhập, tái xuất không sử dụng ở Việt Nam; hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực thì được miễn kiểm tra.

Điều 4. Cơ quan kiểm tra

1. Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường là cơ quan giúp Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2.

2. Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường trực tiếp thực hiện việc kiểm tra hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức chuyên ngành khác thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2.

Điều 5. Cơ sở thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 được kiểm tra chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng, biên bản của Hội đồng đánh giá chất lượng hàng hóa, quy định về nhãn hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chương II

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Điều 6. Nội dung kiểm tra

Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung sau:

1. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

2. Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa (đối với hàng hóa phải ghi nhãn) và các tài liệu kèm theo hàng hóa nhập khẩu cần kiểm tra:

a) Kiểm tra sự phù hợp của nội dung chứng chỉ chất lượng lô hàng nhập khẩu so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng và các quy định hiện hành; kiểm tra tính chính xác và thống nhất về thông tin của bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng;

b) Kiểm tra về nhãn hàng hóa bao gồm:

- Kiểm tra vị trí, màu sắc, kích thước và ngôn ngữ trình bày của nhãn;

- Kiểm tra các nội dung bắt buộc ghi trên mẫu nhãn (và nhãn phụ) bao gồm tên sản phẩm, hàng hóa, tên địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa nhập khẩu; xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu và các nội dung khác quy định cho từng loại hàng hóa;

- Kiểm tra sự phù hợp của mẫu nhãn với hồ sơ nhập khẩu lô hàng.

c) Kiểm tra việc thể hiện dấu hợp quy, hợp chuẩn được trình bày trực tiếp trên hàng hóa nhập khẩu hoặc trên bao bì, nhãn gắn với hàng hóa nhập khẩu (nếu có).

3. Thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng khi cần thiết.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (01 bộ) gồm:

a) 02 Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 01/ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 01 bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ chất lượng hàng hóa;

c) 01 bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu hoặc hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa nhập khẩu, danh mục hàng hóa kèm theo (nếu có); vận đơn (có xác nhận của người nhập khẩu); hóa đơn; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu; chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có), tiêu chuẩn công bố áp dụng của người nhập khẩu; văn bản chấp thuận theo quy định của Bộ Công an đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 mang đặc tính mới có khả năng gây mất an toàn mà chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng;

d) 01 ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Điều 8. Các bước thực hiện kiểm tra

1. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra của người nhập khẩu, xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, vào sổ đăng ký, ký tên và đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu.

2. Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo nội dung quy định tại Điều 6 và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

Điều 9. Xử lý kết quả kiểm tra trong trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa đầy đủ

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hàng hóa đáp ứng các nội dung kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 03/TBKQKT ban hành kèm theo Thông tư này, trong Thông báo ghi rõ hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, gửi tới người nhập khẩu và cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan, thông quan cho hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng hàng hóa không đáp ứng các nội dung kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này:

a) Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 03/TBKQKT ban hành kèm theo Thông tư này, trong Thông báo ghi rõ hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và nội dung không đáp ứng gửi tới người nhập khẩu để khắc phục trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Sau khi người nhập khẩu khắc phục được các nội dung nêu trong Thông báo, cơ quan kiểm tra mới ra thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng;

b) Nếu hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 03/TBKQKT, trong Thông báo ghi rõ hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và nội dung không đạt yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, cơ quan hải quan. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm yêu cầu về chất lượng, cơ quan kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo mẫu 04/BC ban hành kèm theo Thông tư này để xử lý theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết gọn là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP).

Điều 10. Xử lý kết quả kiểm tra trong trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa không đầy đủ

1. Trường hợp hồ sơ không có chứng chỉ chất lượng thì cơ quan kiểm tra yêu cầu người nhập khẩu lựa chọn một trong số tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định (là cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan, tổ chức chuyên ngành khác phù hợp) hoặc cơ quan kiểm tra đề xuất cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu mang đặc tính mới có khả năng gây mất an toàn mà chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng) thực hiện việc đánh giá chất lượng. Hội đồng đánh giá chất lượng sản phẩm bao gồm một hoặc các thành viên của cơ quan kiểm tra và thành viên của cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ công an hoặc cơ quan chuyên ngành khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu cần kiểm tra. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành xử lý như sau:

a) Nếu kết quả đánh giá chất lượng là hàng hóa đáp ứng các nội dung kiểm tra thì cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này;

b) Nếu kết quả đánh giá chất lượng là hàng hóa không đáp ứng các nội dung kiểm tra thì cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

2. Trường hợp hồ sơ thiếu một trong các thành phần hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì cơ quan kiểm tra xác nhận thành phần hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi tới người nhập khẩu để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện hồ sơ.

Quá thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong thông báo ghi rõ lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, gửi tới người nhập khẩu và cơ quan hải quan.

Điều 11. Áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra

1. Trường hợp cơ quan kiểm tra quyết định áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP hoặc hàng hóa nhập khẩu có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự phù hợp, cơ quan kiểm tra lập đoàn kiểm tra, tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm và xử lý theo các bước như sau:

a) Cơ quan kiểm tra lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên với số lượng đủ (theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của tổ chức thử nghiệm đối với mỗi loại hàng hóa), lập biên bản lấy mẫu đối với hàng hóa theo mẫu số 05a/BBLM ban hành kèm Thông tư này, niêm phong mẫu bằng tem theo mẫu số 05b/TNPM ban hành kèm Thông tư này và gửi đến tổ chức thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra.

Trường hợp mẫu hàng hóa cồng kềnh, khó khăn trong việc di chuyển thì đoàn kiểm tra phối hợp với tổ chức thử nghiệm được chỉ định tiến hành lấy mẫu, thử nghiệm và kiểm tra tại nơi lưu giữ hàng hóa;

b) Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, cơ quan kiểm tra đánh giá sự phù hợp của hàng hóa kiểm tra, báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan kiểm tra gửi kết quả thử nghiệm mẫu và thông báo phương án xử lý tới người nhập khẩu, người khiếu nại, tố cáo để biết, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định.

2. Trường hợp người nhập khẩu hàng hóa không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thử nghiệm mẫu, người nhập khẩu có thể đề nghị bằng văn bản đối với cơ quan kiểm tra tiến hành thử nghiệm lại đối với mẫu lưu ở một tổ chức thử nghiệm khác được chỉ định. Kết quả đánh giá sự phù hợp này là căn cứ để cơ quan kiểm tra xử lý tiếp theo.

Điều 12. Lệ phí, chi phí, việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Lệ phí thực hiện kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về phí và lệ phí.

2. Chi phí thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật chất lượng hàng hóa. Trường hợp cơ quan kiểm tra áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, căn cứ vào kết quả thử nghiệm, kết quả đánh giá sự phù hợp thì chi phí để thực hiện biện pháp tăng cường kiểm tra được chi trả như sau:

a) Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy hàng hóa nhập khẩu là không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì người nhập khẩu phải nộp trả chi phí lấy mẫu, thử nghiệm để kiểm tra cho người nhập khẩu;

b) Nếu kết quả thử nghiệm cho thấy hàng hóa nhập khẩu là phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng thì:

- Cơ quan kiểm tra phải chi trả chi phí thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu và thử nghiệm để kiểm tra trong trường hợp cơ quan kiểm tra áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;

- Người khiếu nại, tố cáo phải chi trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hàng hóa và thanh toán công tác phí cho đoàn kiểm tra trong trường hợp khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa nhập khẩu;

c) Trường hợp người nhập khẩu hàng hóa không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu và đề nghị thử nghiệm lại theo quy định tại khoản 2 Điều 11 thì chi phí thử nghiệm, đánh giá lại sự phù hợp do người nhập khẩu chi trả.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Điều 13. Trách nhiệm của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

1. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an theo ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng.

2. Ra quyết định thừa nhận các tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

3. Thành lập hội đồng đánh giá chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 10; thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

4. Chỉ đạo, ra quyết định xử lý các trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo báo cáo, đề xuất của Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường

1. Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, trực tiếp kiểm tra hoặc chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Công an và cơ quan chuyên ngành khác thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xử lý thông tin, báo cáo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa theo mẫu số 06/BC ban hành kèm Thông tư này.

2. Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thực hiện các quy định tại Điều 13 Thông tư này.

3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng nếu phải áp dụng biện pháp buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy lô hàng hóa hoặc phải tạm dừng nhập khẩu loại hàng hóa đó thì Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để chuyển hồ sơ kiểm tra có vi phạm về chất lượng cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

4. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh, tiêu chuẩn công bố áp dụng nếu phải áp dụng biện pháp xử lý tái chế thì Cục Quản lý Khoa học Công nghệ và Môi trường báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tái chế trên cơ sở đề xuất phương án tái chế của người nhập khẩu.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm 2016  thay thế những nội dung về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an tại Thông tư số 50/2010/TT-BCA ngày 16/11/2010 quy định về quản lý chất lượng hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người nhập khẩu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để kịp thời hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Công báo nội bộ;
- Lưu: VT, H46, V19.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(23/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTô Lâm
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (23/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016

              • 13/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực