Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi máy móc cơ khí biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG MÁY MÓC CƠ KHÍ THUỘC CHƯƠNG 84 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng máy móc cơ khí thuộc chương 84 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng máy móc cơ khí thuộc chương 84 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư s182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     6/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính ph
ủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Th
ị Mai

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG 84
(Ban hành kèm theo Thông tư s      /2016/TT-BTC ngày    /    /2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

84.38

Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật.

 

8438.10

- Máy làm bánh mỳ và máy để sản xuất mỳ macaroni, spaghetti hoặc các sản phẩm tương tự:

 

8438.10.10

- - Hoạt động bằng điện

3

8438.10.20

- - Không hoạt động bằng điện

3

8438.20

- Máy sản xuất mứt kẹo, ca cao hay sô cô la:

 

8438.20.10

- - Hoạt động bằng điện

3

8438.20.20

- - Không hoạt động bằng điện

3

8438.30

- Máy sản xuất đường:

 

8438.30.10

- - Hoạt động bằng điện

3

8438.30.20

- - Không hoạt động bằng điện

3

8438.40.00

- Máy sản xuất bia

5

8438.50

- Máy chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm:

 

8438.50.10

- - Hoạt động bằng điện

0

8438.50.20

- - Không hoạt động bằng điện

0

8438.60

- Máy chế biến hoa quả, quả hạch hoặc rau:

 

8438.60.10

- - Hoạt động bằng điện

0

8438.60.20

- - Không hoạt động bằng điện

0

8438.80

- Máy loại khác:

 

 

- - Máy xát vỏ cà phê:

 

8438.80.11

- - - Hoạt động bằng điện

5

8438.80.12

- - - Không hoạt động bằng điện

0

 

- - Loại khác:

 

8438.80.91

- - - Hoạt động bằng điện

2

8438.80.92

- - - Không hoạt động bằng điện

0

8438.90

- Bộ phận:

 

 

- - Của máy hoạt động bằng điện:

 

8438.90.11

- - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8438.30.10

0

8438.90.12

- - - Của máy xát vỏ cà phê

0

8438.90.19

- - - Loại khác

0

 

- - Của máy không hoạt động bằng điện:

 

8438.90.21

- - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8438.30.20

0

8438.90.22

- - - Của máy xát vỏ cà phê

0

8438.90.29

- - - Loại khác

0

 

 

 

84.39

Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa.

 

8439.10.00

- Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

0

8439.20.00

- Máy dùng sản xuất giấy hoặc bìa

5

8439.30.00

- Máy dùng để hoàn thiện giấy hoặc bìa

0

 

- Bộ phận:

 

8439.91.00

- - Của máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô

0

8439.99.00

- - Loại khác

0

 

 

 

84.50

Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô.

 

 

- Máy giặt, có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt:

 

8450.11

- - Máy tự động hoàn toàn:

 

8450.11.10

- - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

25

8450.11.90

- - - Loại khác

25

8450.12.00

- - Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm

25

8450.19

- - Loại khác:

 

8450.19.10

- - - Hoạt động bằng điện

25

8450.19.90

- - - Loại khác

25

8450.20.00

- Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt

25

8450.90

- Bộ phận:

 

8450.90.10

- - Của máy thuộc phân nhóm 8450.20.00

5

8450.90.20

- - Của máy thuộc phân nhóm 8450.11, 8450.12.00 hoặc 8450.19

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi máy móc cơ khí biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi máy móc cơ khí biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi máy móc cơ khí biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi máy móc cơ khí biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016

              • 27/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực