Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 34/2015/TT-BGTVT NGÀY 24/7/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Các quy định của Thông tư này cũng được áp dụng để điều tra tai nạn xảy ra đối với tàu công vụ, thủy phi cơ trong các vùng nước cảng biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB trong vùng nước cảng biển và trên vùng biển Việt Nam.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 như sau:

“1. Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương nặng; làm cho tàu biển đâm va; hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; làm cho tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

2. Sự cố hàng hải là sự việc xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển mà không phải là tai nạn hàng hải được quy định tại khoản 1 Điều này gây nguy hiểm, hoặc nếu không được khắc phục, sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của tàu, con người hoặc môi trường.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Đối với tai nạn hàng hải gây tổn thất về thân thể cho thuyền viên thì thuyền trưởng, chủ tàu, người sử dụng lao động, ngoài nghĩa vụ báo cáo theo quy định của Thông tư này, phải thông báo nhanh chóng, chính xác cho Cơ quan thanh tra lao động của địa phương nơi người sử dụng lao động có trụ sở chính.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Khoản 7 Điều 12 như sau:

“4. Đối với những vụ tai nạn hàng hải có liên quan đến người bị chết, mất tích, thương tật hoặc trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; trước khi chuyển giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc phô tô để lưu lại phục vụ việc điều tra tai nạn hàng hải; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng phải được lập thành biên bản bàn giao.”

“7. Giám đốc Cảng vụ hàng hải được tạm giữ tàu biển không quá 05 ngày để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Việc tạm giữ quá thời hạn trên trong trường hợp tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng biển sẽ do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải; trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời gian gia hạn tạm giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thành viên Tổ điều tra tai nạn hàng hải là thuyền trưởng, máy trưởng, kỹ sư chuyên ngành: điều khiển tàu biển, vận hành máy tàu biển, khai thác máy tàu biển, đóng tàu, điện và điện tự động tàu thủy, luật hàng hải hoặc ngành nghề tương đương có thời gian kinh nghiệm thực tế với ngành nghề đã học tối thiểu 05 năm, tinh thần trách nhiệm cao và đã qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về điều tra tai nạn hàng hải.”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 15 như sau:

“10. Tổng hợp, xác minh, phân tích, đánh giá và đề xuất kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định trưng cầu ý kiến của tổ chức phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu hoặc các cơ quan chuyên môn liên quan.”

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 như sau:

1. Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra; đối với các tai nạn hàng hải khác thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.”

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 17 như sau:

“4. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải ra Quyết định tạm giữ tàu biển và thông báo cho các bên liên quan về việc tiến hành điều tra.”

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 19 như sau:

“3. Một bộ bản chụp hồ sơ (nếu có yêu cầu) và hai bản Báo cáo điều tra tai nạn liên quan đến việc điều tra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng được gửi Cục Hàng hải Việt Nam.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Kinh phí điều tra tai nạn hàng hải

Chi phí điều tra tai nạn hàng hải là khoản chi không thường xuyên khác liên quan đến thực hiện công việc quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nguồn kinh phí được sử dụng từ nguồn thu phí, lệ phí hàng hải được để lại tại các cảng vụ hàng hải theo quy định.”

Điều 2. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày       tháng      năm 2017.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn ph
òng Chính phủ;
- C
ác Bộ, Cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND c
ác tỉnh, TP trực thuộc TW;
- C
ác Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư ph
áp);
- C
ục Đăng kiểm Việt Nam;
- C
ác Cảng vụ hàng hải;
- C
ông báo;
- C
ổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Th
ông tin điện tử Bộ GTVT;
- B
áo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, ATGT(Hi
ếu-15)

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải 2017
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Quang Nghĩa
        Ngày ban hành26/07/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải 2017

           Lịch sử hiệu lực Thông tư sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải 2017

           • 26/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực