Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2018

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy .

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2018 và thay thế Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm, trình độ trung cấp sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng QG Giáo dục và phát triển nhân lực;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND, Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

QUY CHẾ

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2018/TT-BGDĐT ngày  tháng  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV); nội dung công tác HSSV; hệ thống tổ chức, quản lý HSSV; khen thưởng và kỷ luật HSSV.

2. Quy chế này áp dụng đối với HSSV các cơ sở đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy (sau đây gọi chung là nhà trường), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích của công tác HSSV

Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của các cơ sở đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy; góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm của công dân, nhà giáo tương lai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng.

Điều 3. Yêu cầu của công tác HSSV

1. HSSV là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường.

2. Công tác HSSV phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác HSSV phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 4. Quyền của HSSV

HSSV được bảo đảm các quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật giáo dục nghề nghiệp và các quyền sau đây:

1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường;

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin, phổ biến nội quy, quy chế về đào tạo, quy chế rèn luyện theo quy định của nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.

3. Được nhà trường tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật;

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi HSSV ở nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành;

đ) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Đảng), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn TNCS HCM), Hội Sinh viên Việt Nam (gọi tắt là Hội SV), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (gọi tắt là Hội LHTN); tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường;

e) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của nhà trường (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh đặc biệt,...);

g) Nghỉ học tạm thời, học theo tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách; xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định.

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển nhà trường; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV.

6. Được xem xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định.

7. Được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác khi đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Điều 5. Nghĩa vụ của HSSV

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, nội quy của nhà trường.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa trong nhà trường.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của nhà trường.

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của nhà trường.

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của pháp luật.

7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo quy định của nhà trường.

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của HSSV; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của HSSV, cán bộ, nhà giáo trong nhà trường.

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

Chương III

NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 6. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

1. Giáo dục tư tưởng chính trị

a) Giáo dục, tuyên truyền để HSSV nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước;

b) Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội SV, Hội LHTN và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của HSSV. Tạo môi trường để HSSV rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho HSSV những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nhà giáo; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là với đạo đức nhà giáo;

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân HSSV đối với tập thể, cộng đồng và đối với nghề nghiệp trong tương lai; giáo dục ý thức giữ gìn đạo đức, lối sống  luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;

b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với HSSV tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; Luật giáo dục, Luật trẻ em; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, ký năng ứng xử văn hóa đối với các tình huống sư phạm ...

5. Giáo dục thể chất

a) Giáo dục, hướng dẫn HSSV về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HSSV về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong nhà trường theo quy định.

6. Giáo dục thẩm mỹ

a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để HSSV biết trân trọng, gìn giữ, cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật;

b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử;

c) Biết phát huy, truyền cảm ứng về giá trị của cái đẹp đến người khác, đồng thời có thái độ phê phán hợp lý cái xấu trong hành vi ứng xử và văn hóa.

Điều 7. Công tác quản lý HSSV

1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, cấp phát thẻ HSSV, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan của HSSV;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến HSSV; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

2. Công tác khen thưởng và kỷ luật

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong HSSV; tổ chức đánh giá, bình xét và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho HSSV nghiên cứu khoa học, các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với HSSV;

d) Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc xử lý kỷ luật HSSV vi phạm theo quy định.

3. Công tác HSSV nội trú, ngoại trú

Tổ chức thực hiện các quy định về công tác HSSV nội trú, ngoại trú theo .

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật  về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của HSSV. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của HSSV để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến HSSV ở trong và ngoài nhà trường.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV theo quy định.

Điều 8. Hỗ trợ và dịch vụ HSSV

1. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ HSSV xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực cá nhân; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn HSSV tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tư vấn việc làm

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

a) Tư vấn, hỗ trợ HSSV khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi HSSV gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho HSSV; tư vấn, tổ chức cho HSSV thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV.

4. Hỗ trợ tài chính

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; tổ chức trao học bổng tài trợ cho HSSV xuất sắc, HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

5. Hỗ trợ đặc biệt

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ HSSV khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Tổ chức, quản lý các dịch vụ HSSV

Tổ chức dịch vụ cho HSSV như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,...

Chương IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 9. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV của nhà trường gồm: Hiệu trưởng, đại diện đơn vị phụ trách công tác HSSV, Đoàn TNCS HCM, Hội SV,  khoa, chủ nhiệm lớp (hoặc cố vấn học tập) và lớp HSSV.

Căn cứ Điều lệ nhà trường của từng trình độ đào tạo, Hiệu trưởng quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV phù hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung công tác HSSV.

Điều 10. Hiệu trưởng

1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác HSSV. Bố trí các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác HSSV.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành và địa phương trong công tác HSSV; tạo điều kiện cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Chỉ đạo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hằng năm, tổ chức đối thoại với HSSV để cung cấp thông tin cần thiết cho HSSV, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc, nhu cầu chính đáng của HSSV.

4. Đảm bảo các điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn TNCS HCM, Hội SV trong công tác HSSV; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV.

5. Quyết định sự tham gia của HSSV mang tính chất đại diện cho nhà trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

Điều 11. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác HSSV

1. Căn cứ Điều lệ nhà trường, Hiệu trưởng quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa và các đơn vị phụ trách các nội dung công tác HSSV của nhà trường và giao cho Phòng (Ban) công tác chính trị - công tác HSSV là đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng về công tác HSSV của nhà trường.

2. Chủ nhiệm lớp HSSV

Căn cứ điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp HSSV để hỗ trợ quản lý, hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn luyện của lớp HSSV.

3. Cố vấn học tập

Căn cứ điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho HSSV để tư vấn, hướng dẫn HSSV thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. Nhà trường có thể phân công một giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp HSSV.

Điều 12. Lớp HSSV

1. Lớp HSSV gồm những HSSV cùng ngành, cùng khóa học. Lớp HSSV được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để nhà trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Ban cán sự lớp HSSV

a) Ban cán sự lớp HSSV gồm: Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể HSSV trong lớp bầu, nhà trường công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự lớp HSSV theo năm học.

b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp HSSV:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa;

- Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, đơn vị phụ trách công tác HSSV và Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS HCM, Hội SV trong hoạt động của lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;

c) Quyền lợi của ban cán sự lớp HSSV:

Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của nhà trường.

Điều 13. Lớp học học phần

1. Lớp học học phần gồm những HSSV đăng ký cùng học một học phần. Lớp học học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là lớp để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của HSSV trong giờ học.

2. Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do nhà trường chỉ định. Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp học học phân theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của HSSV trong lớp với khoa, đơn vị phụ trách công tác HSSV. Ban cán sự lớp học học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của nhà trường.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14. Nội dung, hình thức khen thưởng

1. Khen thưởng đột xuất: Hiệu trưởng khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt được một trong các thành tích sau:

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn TNCS HCM, Hội SV,  trong hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;

d) Các thành tích đề xuất đặc biệt khác.

Nội dung, hình thức và mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định.

2. Khen thưởng định kỳ: Hiệu trưởng khen thưởng đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV được tiến hành vào cuối mỗi một học kỳ hoặc năm học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu HSSV Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang Điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang Điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý HSSV.

- Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

b) Đối với tập thể lớp HSSV:

- Danh hiệu tập thể lớp HSSV gồm: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc.

- Hiệu trưởng quy định cụ thể về tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc.

Điều 15. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét khen thưởng

1. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho HSSV, các lớp HSSV đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp HSSV.

2. Thủ tục xét khen thưởng:

a) Căn cứ thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của HSSV, các lớp HSSV tiến hành họp xem xét thành tích, lựa chọn HSSV đủ tiêu chuẩn lập danh sách đề nghị kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm (cố vấn học tập), đề nghị khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV xem xét;

b) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường xét duyệt;

c) Căn cứ vào đề nghị của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV.

3. Hồ sơ xét khen thưởng

a) Bản kê khai thành tích cá nhân;

b) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của lớp HSSV;

c) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của khoa hoặc đơn vị phụ trách;

Điều 16. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

1. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: Đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: Đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm; HSSV vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian HSSV bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo;

d) Buộc thôi học: Đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

2. Hình thức kỷ luật của HSSV từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý HSSV và thông báo cho gia đình HSSV. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, nhà trường phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình HSSV biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 17. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

1. Thủ tục xét kỷ luật:

a) HSSV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp HSSV không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

b) Chủ nhiệm lớp HSSV chủ trì họp với tập thể lớp HSSV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;

c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV của nhà trường;

d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp HSSV có HSSV vi phạm và HSSV có hành vi vi phạm. HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Hội đồng xem xét, kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của HSSV:

a) Bản tự kiểm điểm (nếu có);

b) Biên bản của tập thể lớp HSSV họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm;

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV;

d) Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 18. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với HSSV bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

2. Đối với HSSV bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

3. Đối với trường hợp bị đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có Điều khoản ghi rõ thời gian HSSV bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

Điều 19. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV:

a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền.

b) Thường trực Hội đồng: là trưởng phòng (ban) công tác chính trị - HSSV.

c) Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS HCM, Hội SV của nhà trường.

Hội đồng có thể mời đại diện lớp HSSV, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền bỏ phiếu (biểu quyết).

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV.

Điều 20. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật

Cá nhân và tập thể HSSV nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng; nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm của nhà trường

1. Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thể về công tác HSSV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tổ chức giáo dục và đào tạo của nhà trường.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình HSSV, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác HSSV.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác HSSV, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm học; gửi báo cáo đột xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp về những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến HSSV.

Điều 22. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác HSSV.

2. Các nhà trường, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV được xét khen thưởng theo quy định.

3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác HSSV tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định./.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV
(Kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BGDĐT ngày   tháng   năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Số lần tính trong cả khóa học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ có thời hạn

Buộc thôi học

a

b

c

d

đ

e

g

1

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

Nhà trường quy định cụ thể

2

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

Nhà trường quy định cụ thể

3

Vô lễ với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động nhà trường

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

4

Học thay hoặc nhờ người khác học thay

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

5

Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1

Lần 2

6

Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

7

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra

Xử lý theo quy chế đào tạo

8

Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng.

Tùy theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học

9

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

Tùy mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

10

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

11

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

12

Đánh bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tùy mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật

13

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

14

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

15

Sử dụng ma túy

Xử lý theo quy định về xử lý HSSV liên quan đến ma túy.

16

Chứa chấp, môi giới mại dâm

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17

Hoạt động mại dâm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

18

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19

Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

20

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

21

Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

23

Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

24

Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

25

Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

26

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

27

Các vi phạm khác

Tùy theo mức độ, nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ Điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(19/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành30/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (19/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

              Lịch sử hiệu lực Thông tư về Quy chế công tác học sinh sinh viên đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

              • 30/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực