Văn bản khác 2068/TTr-CHHVN

Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS của Cục Hàng hải Việt Nam

Nội dung toàn văn Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo thông tư định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng AIS


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/TTr-CHHVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG AIS.

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải giao tại công văn số 3036/BGTVT-KCHT ngày 23/3/2016, Cục Hàng hải Việt Nam đã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả xây dựng Dự thảo “Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS” như sau:

1. Sự cần thiết xây dựng Thông tư

Ngày 29/7/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Để vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS nhằm cung ứng dịch vụ thông tin AIS làm cơ sở quản lý, xây dựng chi phí cung cấp dịch vụ thông tin AIS để quản lý phương tiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải hoặc các phương tiện khác có sử dụng công nghệ AIS theo các quy định hiện hành của nhà nước. Ngày 28/12/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 17236/BGTVT-KCHT giao nhiệm vụ cho Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thủ tục xây dựng Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư là cần thiết.

2. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng Thông tư

Việc xây dựng dự thảo Thông tư bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Đáp ứng các quy định về hình thức, trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các quy định pháp luật có liên quan khác.

- Việc ban hành Thông tư bảo đảm phù hợp với hoạt động thực tế.

3. Về xây dựng dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được triển khai xây dựng từ tháng 03 năm 2016 với kết quả như sau:

a) Cục Hàng hải Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực tế hoạt động vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS và xây dựng dự thảo Thông tư, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan.

b) Trên cơ sở kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, đã tiến hành chỉnh sửa dự thảo và tổ chức các cuộc họp trao đổi, tham khảo ý kiến của đại diện các đơn vị liên quan đối với dự thảo.

c) Tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp nêu trên, đã tiến hành hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trên cơ sở kết quả tổng hợp, trình Bộ giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trong suốt quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, luôn quán triệt quan điểm và nguyên tắc nêu trên; tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Kết cấu và nội dung dự thảo Thông tư

a) Kết cấu dự thảo Thông tư:

- Dự thảo Thông tư gồm 03 điều.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo dự thảo Thông tư gồm 03 Chương, cụ thể:

Chương 1. Thuyết minh và quy định áp dụng.

Chương 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Hệ thống AIS.

Chương 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng Hệ thống AIS.

b) Nội dung dự thảo Thông tư:

Nội dung dự thảo Thông tư quy định chi tiết về thành phần công việc vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS và Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS.

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Hệ thống AIS gồm:

- Định mức hao phí lao động phục vụ vận hành, khai thác;

- Định mức hao phí nguyên, nhiên vật liệu phục vụ vận hành, khai thác;

- Định mức phụ tùng thay thế phục vụ vận hành, khai thác.

Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng Hệ thống AIS gồm:

- Định mức hao phí lao động phục vụ bảo dưỡng;

- Định mức hao phí vật tư phục vụ bảo dưỡng.

5. Hồ sơ kèm theo Tờ trình dự thảo Thông tư

Hồ sơ kèm theo Tờ trình dự thảo Thông tư gồm:

- Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS;

- Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS;

- Thuyết minh xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS; Quy trình công nghệ vận hành, khai thác; và tài liệu kỹ thuật thiết bị của Hệ thống AIS.

Cục Hàng hải Việt Nam kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, ban hành Thông tư./.

 


Nơi
n
hận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các vụ: KCHT, PC, KHCN (BGTVT);
- Các phòng: KHĐT, CTHH, TC, PC, TCCB;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS.

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2016.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT-
- Lưu: VT, Vụ KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2068/TTr-CHHVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2068/TTr-CHHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2068/TTr-CHHVN

Lược đồ Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo thông tư định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng AIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo thông tư định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng AIS
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2068/TTr-CHHVN
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýĐỗ Đức Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo thông tư định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng AIS

         Lịch sử hiệu lực Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo thông tư định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng AIS

         • 20/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực