Văn bản khác 238/TTr-HĐND

Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/TTr-HĐND

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND. Qua kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 và theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 5045/UBND-TH ngày 24/6/2010 về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh theo chương trình, đồng thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.

Sau khi xem xét, trao đổi và thống nhất với UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh lập Tờ trình đề nghị kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 19 xem xét, điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010 như sau:

I. Nội dung đưa ra khỏi chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (02 Nghị quyết):

1. Nghị quyết về phí đấu thầu. Lý do đưa ra khỏi chương trình: Theo Luật đấu thầu năm 2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đấu thầu thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP không quy định về phí đấu thầu mà quy định về chi phí trong đấu thầu.

2. Nghị quyết về quy hoạch phát triển Điện lực Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015. Lý do đưa ra khỏi chương trình: Do trong quá trình xây dựng quy hoạch gặp một số khó khăn, vướng mắc vì phải tuân thủ quy định tại điều 6 Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực. Do đó, dự kiến đề án này sẽ không kịp trình kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2010.

II. Những nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010 (11 Nghị quyết):

1. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do đề nghị bổ sung: Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 về thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có quy định về thu phí xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều nội dung cần phải điều chỉnh bổ sung. Qua kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 3 năm 2010, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo 112/TB-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2010, trong đó kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các quy định hiện hành để xây dựng đề án thu phí xây dựng trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Nghị quyết về trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh, các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do đề nghị bổ sung: ngày 27/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, dẫn đến yêu cầu điều chỉnh theo đúng quy định của Nghị định mới nêu trên. Về tên gọi của đề án của tỉnh cũng có bổ sung thêm so với Nghị định 13 về đối tượng công chức, viên chức quản lý nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh, các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung này xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh, đối tượng này làm việc trong môi trường khó khăn, độc hại, vất vả, yêu cầu công việc cao nhưng hưởng lương hệ số thấp, vì vậy, đời sống gặp nhiều khó khăn cần được động viên, hỗ trợ kịp thời để yên tâm công tác.

3. Nghị quyết về quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do bổ sung đề án: theo quy định tạm thời về mức trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC tỉnh Đồng Nai ban hành tại Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, qua quá trình triển khai thực hiện đã có những bất cập nảy sinh cần được điều chỉnh. Ngoài ra, cần tạo điều kiện thuận lợi cũng như khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức khắc phục khó khăn để vừa tham gia học tập vừa hoàn thành công tác, nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Việc điều chỉnh cần có văn bản có tính pháp lý cao hơn, về lĩnh vực ban hành Nghị quyết cũng phù hợp với thẩm quyền của HĐND theo quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND.

4. Nghị quyết về miễn nhiệm và Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh phụ trách quân sự. Lý do xin bổ sung nghị quyết: Đồng chí Nguyễn Thanh Long - nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghỉ hưu theo chế độ và đồng chí Võ Minh Lương được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh từ tháng 01/2010. Do đó cần phải miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh để đảm bảo công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh trên lĩnh vực này.

5. Nghị quyết này công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Lý do xin bổ sung: Do đặc điểm tình hình của tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý thuận tiện để phát triển sản xuất kinh doanh, vì vậy đã thu hút được nhiều nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất. Việc này đặt ra yêu cầu bức thiết là phải thông qua danh mục một số dự án đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tài chính để bảo đảm thực hiện các dự án có sử dụng đất của tỉnh một cách khả thi và hiệu quả nhất. Vì vậy UBND tỉnh xây dựng danh mục dự kiến thực hiện trong giai đoạn đầu và tiếp tục xem xét, bổ sung trong các giai đoạn kế tiếp phù hợp với các tiêu chí dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Nghị quyết về chế độ chi, đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do bổ sung: ngày 02/11/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg v/v ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBTWMTTQVN, UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Tại Quyết định này quy định mức chi tối đa và giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể.

7. Nghị quyết về thu phí của dự án B.O.T đường 768. Lý do xin bổ sung: Dự án BOT đường ĐT 768 gồm 06 tuyến đường do Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thi công hoàn tất 02 hạng mục đường dẫn vào cầu Thủ Biên và Đường Đồng Khởi đoạn từ Bệnh viện Lao đến ngã ba Thiết giáp, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2010. Như vậy căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2010 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ, Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh quy định trước khi vận hành, khai thác công trình BOT thì đề án thu phí chi tiết phải được HĐND tỉnh thông qua.

8. Nghị quyết về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do xin bổ sung: Do đặc điểm tình hình, tỉnh Đồng Nai nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đi đầu về thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh của nhiều quốc gia, đặt ra yêu cầu về công tác đón tiếp khách nước ngoài là công tác thường xuyên. Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thay thế Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 không còn phù hợp. Vì vậy, UBND có văn bản trình HĐND xin được bổ sung nội dung này vào chương trình ban hành Nghị quyết năm 2010 do tính cấp thiết của đề án, đồng thời giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cấp, các ngành trong việc quản lý, sử dụng ngân sách.

9. Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lý do: Ngày 30/3/2010 Liên bộ Tài chính - TNMT đã ban hành Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường thay thế Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006, vì thế quy định tại Nghị quyết số 144/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 không còn phù hợp.

10. Nghị quyết về chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Lý do xin bổ sung: Hiện nay, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang áp dụng hệ số là 1,7 của mức lương cơ bản. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định mức phụ cấp cho các đối tượng này là hệ số 1,0 của mức lương cơ bản. Do có sự chênh lệch như vậy nên UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh hoặc cho Đồng Nai vận dụng thực hiện theo mức hiện nay. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, UBND tỉnh Đồng Nai hoàn tất đề án và dự kiến trình kỳ họp cuối năm 2010 để xem xét, thông qua.

Trên đây là những nội dung đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai. Đề nghị kỳ họp xem xét, cho ý kiến, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Chí Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/TTr-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu238/TTr-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực30/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/TTr-HĐND

Lược đồ Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu238/TTr-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýHuỳnh Chí Thắng
        Ngày ban hành30/06/2010
        Ngày hiệu lực30/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết

           Lịch sử hiệu lực Tờ trình 238/TTr-HĐND điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết

           • 30/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực