Văn bản khác 922/TTr-SXD

Tờ trình 922/TTr-SXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản 551/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 922/TTr-SXD năm 2013 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Long An


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/TTr-SXD

Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO VĂN BẢN SỐ 551/BXD-KTXD NGÀY 02/4/2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản họp số 887/BB-SXD ngày 06/6/2013 V/v thống nhất mức lương tối thiểu vùng để làm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ và công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng;

Qua ý kiến thống nhất của các ngành về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, công trình theo công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng tại Biên bản họp số 887/BB-SXD; Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh cho chủ trương:

- Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện tại vẫn tiếp tục áp dụng theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 của Sở Xây dựng về hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP (do tình hình giá nhân công ở các địa phương qua khảo sát so với giá nhân công tính theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 vẫn còn phù hợp theo chỉ đạo tại công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013);

- Khi tình hình thực tế nếu giá nhân công có chiều hướng tăng so với giá nhân công tính theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012. Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan để thống nhất thực hiện điều chỉnh giá nhân công mới, phù hợp thị trường.

(gửi kèm theo biên bản họp số 887/BB-SXD ngày 06/6/2013)

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

 

UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/BB-SXD

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

BIÊN BẢN HỌP

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG VĂN SỐ 551/BXD-KTXD NGÀY 02/04/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Thực hiện công văn số 704/VPUBND-KT ngày 10/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng (điều chỉnh đơn giá nhân công theo thị trường).

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 04/06/2013, tại Văn phòng Sở Xây dựng có tổ chức cuộc họp.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diện Sở Xây dựng

Ông Võ Văn Thành: Phó Giám đốc Sở (Chủ trì)

Ông Nguyễn Văn Vững: TP. Quản lý Hoạt động XD

Ông Bùi Văn Hận: CV. Quản lý Hoạt động XD

2. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông Nguyễn Minh Tấn: TP. Thẩm định

3. Đại diện Sở Tài chính

Bà Đỗ Thị Ngọc Hương: TP. Đầu tư

4. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bà Kiều Thị Kiệm: Ρ.TP Lao động việc làm

5. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Văn Nhất Chi Mai: TP. XDCB

6. Đại diện Ban Quản lý Dự án Xây dựng - Sở Xây dựng

Ông Huỳnh Ngọc Lưu: GĐ. Ban QLDAXD

7. Đại diện Ban Quản lý Dự án công trình Y tế - Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn  : GĐ. Ban QLDAXDCT Y tế

Ông Đoàn Tất Linh: TP. Kỹ thuật

8. Đại diện Sở Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Phú Hoài: Chuyên viên

Ông Nguyễn Minh Hậu: PGĐ. Ban QLDACTGT

Nội dung cuộc họp:

Thống nhất mức lương tối thiểu vùng để làm cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công trong văn bản hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (thay thế văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012); văn bản hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Long An (thay thế văn bản số 340/UBND-CN ngày 13/02/2012) quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Sở Xây dựng báo cáo tình hình thu thập số liệu đơn giá nhân công thực tế như sau:

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 704/VPUBND-KT ngày 10/4/2013 của Văn phòng UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng (điều chỉnh đơn giá nhân công theo thị trường). Sở Xây dựng có văn bản số 629/SXD-HĐ ngày 03/5/2013 V/v lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng gửi UBND TP Tân An, UBND 13 huyện; đề nghị địa phương khảo sát và báo cáo mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương mình quản lý. Kết quả có 8/13 huyện gửi báo cáo đơn giá nhân công thực tế về Sở.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự họp thống nhất như sau:

- Do tình hình giá nhân công ở các địa phương trong tỉnh hiện nay so với giá nhân công tính theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 vẫn còn phù hợp. Do đó, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất trình UBND tỉnh không thực hiện điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 (theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013).

- Khi tình hình thực tế nếu giá nhân công có chiều hướng tăng so với giá nhân công tính theo văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012. Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan để thống nhất thực hiện điều chỉnh giá nhân công mới.

Trên cơ sở biên bản họp này, Sở Xây dựng sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND Thành phố Tân An, UBND các huyện tỉnh nắm biết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành phần dự họp;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 922/TTr-SXD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu922/TTr-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2013
Ngày hiệu lực12/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 922/TTr-SXD

Lược đồ Tờ trình 922/TTr-SXD năm 2013 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 922/TTr-SXD năm 2013 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Long An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu922/TTr-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýVõ Văn Thành
        Ngày ban hành12/06/2013
        Ngày hiệu lực12/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Tờ trình 922/TTr-SXD năm 2013 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Long An

         Lịch sử hiệu lực Tờ trình 922/TTr-SXD năm 2013 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Long An

         • 12/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực