Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD 2020 hợp nhất Quyết định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/VBHN-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2015 (CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTg GIAI ĐOẠN 2)

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thtướng Chính phvề chính sách htrợ nhà đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình htrợ nghèo về nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) có hiệu lực ktừ ngày 01 tháng 10 năm 2015, được sửa đi, bổ sung bi:

Quyết định s 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định s 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thtướng Chính phvề chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình htrợ hộ nghèo về nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực ktừ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Căn cứ Luật Tchức Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định s 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 ca Thtướng Chính phphê duyệt chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng1,

Thtướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trnhà ở đối với hộ nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình h tr nghèo về nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Điều 1. Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện

1. Mục liêu: Thực hiện htrợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn (theo báo cáo rà soát của các địa phương), đảm bo có nhà an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vng.

2. Nguyên tc thực hiện việc htrợ:

a) Hỗ trợ đến từng hộ gia đình; bảo đảm dân ch, công khai, công bng và minh bạch trên cơ spháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán ca mi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bn sắc văn hóa ca từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ca từng địa phương; góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới;

b) Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp gia Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện htrợ theo nguyên tc: Nhà nước htrợ theo phương thức cho vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu đãi, cộng đồng giúp đ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở;

c) Sau khi được htrợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đm bảo diện tích sdụng tối thiu 24 m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà có diện tích sdụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2) và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tui thọ căn nhà từ 10 năm tr lên. Nhà phi đảm bo an toàn khi xy ra bão, tố, lốc;

d) Hộ gia đình được htrợ nhà (bao gồm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở) được cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gn liền với đất theo quy định ca pháp luật về đất đai (nếu có yêu cầu) và chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay (cgốc và lãi) cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ nhà ở

1. Đối tượng

Hộ gia đình được htrợ xây dựng nhà theo quy định của Quyết định này phải là hộ nghèo theo chun nghèo quy định tại Quyết định s 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 ca Thtướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã qun lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm.

2. Điều kiện

a) Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng nhà quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự ci thiện nhà ;

b) Chưa được htrợ nhà ở từ các chương trình, chính sách htrợ ca Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác;

c) Trường hợp đã được hỗ trợ nhà theo các chương trình, chính sách htrợ nhà ở khác thì phi thuộc các đối tượng sau: Nhà đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lđất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sa cha, xây dựng lại. Đã được htrợ nhà theo các chương trình, chính sách htrợ nhà khác có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà đã hư hng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

3. Những trường hợp sau đây không thuộc diện đối tượng htrợ theo quy định ca Quyết định này:

a) Hộ thuộc diện đối tượng được htrợ nhà theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình b trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hi đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

b) Hộ thuộc diện đối tượng được htrợ nhà ở theo Quyết định s 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thtướng Chính phphê duyệt bsung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà vùng ngập lũ đồng bng sông Cửu Long;

c) Hộ thuộc diện đối tượng được htrợ nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phvề htrợ người có công với cách mạng về nhà ở;

d) Hộ thuộc diện đối tượng được htrợ nhà theo Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thtướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp htrợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bc Trung Bộ và duyên hải miền Trung;

đ) Hộ thuộc diện đối tượng được htrợ nhà theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 ca Thtướng Chính phủ về Chính sách htrợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 được áp dụng đối với các hộ thuộc diện đối tượng theo quy định ca Quyết định này đang cư trú tại khu vực nông thôn hoặc đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn) trực thuộc phường, thị trn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sng chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Điều 4. Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ

Thực hiện ưu tiên htrợ trước cho các đối tượng theo thtự sau đây:

1. Hộ gia đình có hoàn cnh đặc biệt khó khăn (già c, neo đơn, tàn tật).

2. Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiu s.

3. Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

4. Hộ gia đình đang sinh sng tại các thôn, bn đặc biệt khó khăn.

5. Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

6. Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 ca Chính ph.

7. Các hộ gia đình còn lại.

Điều 5. Nguồn vốn thực hiện, cấp bù chênh lệch lãi suất, quyết toán vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, mức vay, phương thức cho vay, giải ngân vốn vay và thủ tục quy trình vay vốn

1. Nguồn vốn thực hiện

a) Vốn vay ưu đãi

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho các hộ dân thuộc diện đối tượng vay theo mc quy định tại Quyết định này. Nguồn vn vay do ngân sách trung ương cấp 50% trên tổng số vốn vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động;

b) Vốn huy động từ Qu vì người nghèodo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phi hợp vận động từ cộng đồng xã hội và từ các doanh nghiệp. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng phối hợp vận động các doanh nghiệp ng hộ “Qu vì người nghèo” và htrợ cho Chương trình;

c) Vốn ca hộ gia đình được huy động từ gia đình, dòng họ;

d) Vốn lồng ghép từ các chương trình, mục tiêu khác.

2. 2Cấp bù chênh lệch lãi suất

Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách như sau:

a) Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tnh Qung Ngãi, ngân sách trung ương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội;

b) Đối với các địa phương có tlệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%; ngân sách trung ương htrợ 50%, ngân sách địa phương đm bảo 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội;

c) Đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

“2a.3 Mức cấp bù chênh lệch lãi suất được xác định cụ thể như sau:

Mức cấp bù chênh lệch lãi suất

=

Dư nợ cho vay thực tế bình quân của chương trình

x

Lãi suất bình quân các nguồn vốn

-

Lãi suất cho vay thực hiện chương trình

Trong đó lãi suất bình quân các nguồn vốn được xác định theo hướng dn của Bộ trưng Bộ Tài chính về quy chế qun lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.”

3. Quyết toán vốn cấp bù chênh lệch lãi suất

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tính toán và xác định mức chênh lệch lãi suất bình quân và dư nợ cho vay thực tế bình quân của từng địa phương. Kết thúc năm tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại các địa phương nêu tại Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 5 tính toán mức cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách địa phương. Trên cơ sở số cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định tng mức cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách Trung ương cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Mức vay

Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

5. Phương thức cho vay

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để xây dựng hoặc sửa cha nhà đm bảo quy mô và chất lượng theo quy định.

6. Giải ngân vốn vay

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện xác nhận tiến độ xây dựng nhà ở của hộ nghèo trên địa bàn và có văn bản tổng hợp gửi Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân 100% vốn vay theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới nhà sau khi hoàn thành phần móng và đối với nhng hộ gia đình thực hiện sửa cha, cải tạo nhà ở đã có sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc.

7. Thtục quy trình vay vn

a) Bình xét và phê duyệt danh sách các hộ gia đình được htrợ

Các thôn tổ chức bình xét đối tượng và phân loại ưu tiên theo đúng quy định, đảm bo dân chủ, công khai, công bng, minh bạch và gửi danh sách shộ được bình xét lên Ủy ban nhân dân cấp xã;

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, rà soát lại danh sách hộ nghèo thuộc diện được htrợ xây dựng nhà ở trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tnh để làm cơ slập và phê duyệt Đề án htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn.

b) Vốn làm nhà

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay;

Việc quản , cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thực hiện theo hướng dn ca Bộ Tài chính;

Đi với vốn vay, hộ gia đình thực hiện thủ tục, quy trình vay vốn theo hướng dn ca Ngân hàng Chính sách xã hội;

Đối với vốn huy động từ “Qu vì người nghèo” và các đóng góp tự nguyện khác trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phi hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp htrợ cho các hộ thuộc diện đối tượng.

c) Thực hiện xây dựng nhà

Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình xây dựng và sửa cha nhà đm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định ca Quyết định này và vận động các hộ gia đình tự tchức xây dựng hoặc sửa chữa nhà . Đối với hộ gia đình có hoàn cnh khó khăn (già c, neo đơn, tàn tật...) không thể tự xây dựng được, y ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh ca địa phương tổ chức xây dựng cho các đối tượng này.

Điều 6. Chi phí quản lý

Các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương sử dụng ngân sách địa phương để b trí kinh phí qun lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách (cho các cấp tnh, huyện, xã) với mức tối đa không quá 0,5% tổng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện

1. Sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc bình xét, lập danh sách số hộ nghèo được htrợ theo quy định; đồng thời lập và phê duyệt Đề án htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn trên cơ sở văn bản hướng dn ca Bộ Xây dựng.

2. Tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo quy định của Quyết định này trong 6 năm, từ năm 2015 đến năm 2020, cụ thể như sau:

- Năm 2015: Xây dựng đề án và phê duyệt đề án;

- Năm 2016: Thực hiện htrợ khoảng 10% số đối tượng;

- Năm 2017: Thực hiện htrợ khoảng 20% số đối tượng;

- Năm 2018: Thực hiện h trkhoảng 25% số đối tượng;

- Năm 2019: Thực hiện htrợ khoảng 25% số đối tượng;

- Năm 2020: Thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng; tổng kết, đánh giá kết quthực hiện chính sách.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chính sách chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày hoàn thành việc h tr nhà cho hộ nghèo.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

a) Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp các Bộ liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương lập Đề án htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 ca tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ch trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, ngành liên quan và mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách htrợ nhà ở theo đúng mục tiêu và yêu cầu; tổng hợp kết quthực hiện, định kỳ mi năm một ln báo cáo Thủ tướng Chính ph;

- Kiện toàn Ban Điều phi chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ hộ nghèo về nhà ở để đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 -2015;

- Hàng năm, lập dự toán chi phí hoạt động ca Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ hộ nghèo về nhà ; gi Bộ Tài chính để bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Điều phối.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ đăng ký kế hoạch nguồn vốn ngân sách Nhà nước hàng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội, ch trì, phi hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tổng hợp kế hoạch, cân đối, btrí vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định ca Quyết định này.

c) Bộ Tài chính

- Trên cơ s tng số cấp bù chênh lệch lãi suất do Ngân hàng Chính sách xã hội tng hợp, Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, xác định số chính thức được khấu trừ vào tng mức cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách trung ương cho Ngân hàng Chính sách xã hội;4

- Phi hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng cân đối, bố trí vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất kịp thời cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, btrí kinh phí hoạt động ca Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 vào nguồn chi thường xuyên của Bộ Xây dựng theo dự toán chi phí hàng năm.

d) Ủy ban Dân tộc hướng dn các địa phương xác định thôn đặc biệt khó khăn; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiu số.

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kim tra việc thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

e) Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực hiện cho vay, thu hi nvay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đm bo đơn giản, rõ ràng, dthực hiện.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chịu trách nhiệm trong việc lập, phê duyệt Đề án và tchức thực hiện chính sách h tr nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn, đm bo theo tiến độ quy định tại Quyết định này.

b) Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và chđạo bình xét, lập danh sách các hộ nghèo được htrợ trên địa bàn; xếp loại thứ tự ưu tiên htrợ cho các đối lượng theo quy định. Chỉ đạo việc lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở theo quy định của Quyết định này.

c) Gửi Đ án htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn đã được phê duyệt về Bộ Xây dựng, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian 03 tháng ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành để btrí vốn và phối hợp đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ.

d) Giao việc tchức, chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011-2015 cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 167 (đối với các địa phương không có Ban Chỉ đạo Chương trình 167, giao Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); giao SXây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo quy định tại Quyết định này; chỉ đạo Sở Xây dựng thiết kế một số mu nhà ở phù hợp để người dân tham khảo, lựa chọn.

đ) B trí đủ chi phí quản lý, tổ chức trin khai thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định này. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyn địa phương phi hợp với các tổ chức, đoàn th trên địa bàn vận động cộng đồng ng hộ, giúp đhộ nghèo xây dựng nhà ở;

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế, các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương h trthêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ca các hộ gia đình.

e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; không để xy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bo các hộ nghèo có nhà ở sau khi được htrợ theo quy định ca Quyết định này; biện pháp phòng ngừa việc chuyn nhượng nhà trái quy định.

g) Hàng tháng có báo cáo nhanh, mi năm một lần có báo cáo định kỳ kết quthực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính ph.

h) Chỉ đạo lập kế hoạch vốn thực hiện chính sách (bao gồm tất cả các nguồn vốn), báo cáo tiến độ thực hiện, kết qugiải ngân hàng năm gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội để làm căn cứ tổng hợp kế hoạch vốn vay.

3. Đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Có trách nhiệm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, phổ biến chính sách; tham gia vận động các tchức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà .

b) Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham gia xây dựng nhà cho các hộ nghèo; phối hợp với y ban nhân dân cấp xã tổ chc xây dựng nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già c, neo đơn, tàn tật).

4. Đnghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phối hợp với Chính phvà chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tquốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực htrợ hộ nghèo xây dựng nhà ; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình trin khai thực hiện chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo đảm bo đúng mục tiêu và yêu cầu.

Phi hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong việc phân bnguồn vn do y ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tquốc Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã huy động được (bao gồm vn bng tiền hoặc hiện vật như nhà ở, vật liệu xây dựng) cho các địa phương đảm bảo hợp lý và công bng.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tích cực vận động các doanh nghiệp ng hộ, giúp đỡ, htrợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Điều 9. Hiệu lực thi hành5

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP, BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 1 Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 ca Thủ tưng Chính phủ sửa đổi, bsung một sĐiều ca Quyết định s 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 ca Thủ tướng Chính ph v chính sách htrợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình h trhộ nghèo v nhà ở theo Quyết định số 167/2008/-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2010, có căn c ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.”

2 Khoản này được sa đổi, bsung theo quy định lại khoản 1 Điều 1 ca Quyết định s 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 ca Thtướng Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều ca Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ny 10 tháng 8 năm 2015 ca Thtướng Chính phvề chính sách hỗ trợ nhà ở đối vi hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình h trhộ nghèo về nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019

4 Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5 Điều 2 của Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định như sau:

“Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định này được thực hiện từ năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/VBHN-BXD

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu01/VBHN-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2020
Ngày hiệu lực04/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(16/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/VBHN-BXD

Lược đồ Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD 2020 hợp nhất Quyết định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD 2020 hợp nhất Quyết định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu01/VBHN-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/03/2020
        Ngày hiệu lực04/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (16/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD 2020 hợp nhất Quyết định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD 2020 hợp nhất Quyết định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

            • 04/03/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực