Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT chứng chỉ sản xuất sang chai đóng gói buôn bán thuốc bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/VBHN-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,1

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật".

Ban hành kèm theo Quyết định này 07 Phụ lục.

Điều 2.2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trư­ởng Cục Bảo vệ thực vật, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo và đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để đăng tải);
- Lưu: VT …..

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm

Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (sau đây gọi là chứng chỉ hành nghề) là văn bản do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn nghề nghiệp để hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 2. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho cá nhân không cấp cho tổ chức.

2. Đối với doanh nghiệp (công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) và hợp tác xã có hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thì những người sau phải có chứng chỉ hành nghề:

a) Người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại các nhà máy, các xưởng.

b) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Các thành viên công ty hợp danh.

c) Người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp.

d) Một trong những người quản lý cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ bảo vệ thực vật

3. Đối với cửa hàng buôn bán thuốc tại một địa điểm cố định thì người trực tiếp quản lý cửa hàng phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 3. Thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề3

1. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chi cục Bảo vệ thực vật) là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề).

2. Chi cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Thời hạn xét cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người xin cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn phải nộp hồ sơ qua Trạm bảo vệ thực vật thì thời hạn là mười hai (12) ngày làm việc, kể từ ngày Trạm bảo vệ thực vật nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp.

Điều 4. Phạm vi, mẫu chứng chỉ hành nghề và phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề4

1. Chứng chỉ hành nghề có giá trị hành nghề trong phạm vi toàn quốc và vô thời hạn.

2. Chứng chỉ hành nghề được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước theo Phụ lục 11, 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Người được cấp chứng chỉ hành nghề phải nộp phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.

Điều 4a. Cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề5

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong những trường hợp sau:

a) Chứng chỉ hành nghề bị mất, thất lạc; bị hư hỏng không thể sử dụng được;

b) Có sự thay đổi về thông tin của người đã được cấp chứng chỉ liên quan đến nội dung của Chứng chỉ hành nghề.

c) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này sau khi thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các trường hợp quy định tại Điểm a, b, Khoản này, khi cấp lại phải thu hồi giấy đã cấp.

2. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Chứng chỉ hành nghề cấp không đúng quy định (do lỗi của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề);

b) Người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức từ 02 lần liên tiếp trở lên.

3. Chi cục BVTV tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng chỉ hành nghề thì có quyền cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Điều 5. Điều kiện để kinh doanh

Chứng chỉ hành nghề là một trong các điều kiện để đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân được quyền hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kể từ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7, Điều 16 của Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ và phải bảo đảm các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động sẽ thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Điều 6. Hành vi nghiêm cấm

1. Cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề;

2. Sử dụng chứng chỉ hành nghề vào mục đích khác.

3. Tẩy xoá hoặc sửa chữa chứng chỉ hành nghề.

Người có chứng chỉ hành nghề khi có những hành vi vi phạm nói trên sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Điều 7. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật theo qui định tại Điều 8 Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ

Điều 8. Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật6

1. Hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề

a) Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về hóa học hoặc nông học (của một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật);

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

d) 02 ảnh cỡ 4 cm x 6 cm .

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, số lượng hồ sơ phải nộp là một (01) bộ

Chương III

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Điều 9. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo qui định tại Điều 17 Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ.

Điều 10. Thủ tục cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật7

1. Hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề:

a) Đơn đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp cấp trở lên của một (01) trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học, sư phạm nông nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh cấp;

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

d) Có 02 ảnh cỡ 4 cm x 6 cm.

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, số lượng hồ sơ phải nộp là một (01) bộ

Điều 11. Quy định về chương trình học và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

1. Chương trình lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

a) Nội dung:

- Các văn bản pháp luật về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật về Thương mại có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật, các quy định bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Kiến thức cơ bản về các loại dịch hại, thuốc bảo vệ thực vật, các phương pháp phòng trừ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường và sức khoẻ con người.

- Các qui định về an toàn trong lưu thông, cung ứng, bảo quản, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

- Đi thực tế.

b) Thời gian học là 03 tháng (tương đương với 12 tuần)

Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức hoặc phối hợp với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức lớp học theo đúng chương trình nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này. Sau thời gian học, Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 6).

2. Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trên phạm vi toàn quốc và có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ hành nghề8

Người được cấp chứng chỉ hành nghề có nghĩa vụ hành nghề theo đúng nội dung của chứng chỉ hành nghề đã được cấp; định kỳ hàng năm phải tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề phải liên hệ và báo cáo nội dung hoạt động khi Chi cục Bảo vệ thực vật đã cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu

Điều 13. Trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật9

1. Chi cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề; cập nhật các văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật, các quy định pháp luật khác có liên quan mới được ban hành để tổ chức phổ biến, tuyên truyền.

2. Định kỳ hàng năm Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật và cấp Giấy chứng nhận, mẫu Phụ lục 7, ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Thời gian lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới từ 01 đến 03 ngày.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật phải gửi bản sao chụp toàn bộ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề này về Cục Bảo vệ thực vật để theo dõi.

4. Chi cục phải lưu giữ hồ sơ và lập sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ hành nghề tại đơn vị để phục vụ cho hoạt động cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề. Hàng quý, hàng năm có báo cáo gửi Cục Bảo vệ thực vật

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật

Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra các Chi cục Bảo vệ thực vật trong việc cấp chứng chỉ hành nghề./.

 

PHỤ LỤC 110

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): .......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp………

Trình độ chuyên môn: ...........................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...........................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ............................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: .....

................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

 

 

 ................., ngày... tháng... năm 20
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 211

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................................................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiệp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ...........................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp .............................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

 

 

 ................., ngày... tháng... năm 20
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiệp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ...........................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

................, ngày... tháng... năm 200....

Xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm trụ sở
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 412

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh lá cây, mặt trong mầu trắng

- Kích thước: 14 cm x 21 cm

Mặt trong (nền trắng, hoa văn màu vàng nhạt, chữ đen)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ
THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

Ảnh màu 4 x 6

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cấp cho ông (Bà): ....................................................................

Năm sinh: .................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .........................................................................

Bằng cấp chuyên môn: .............................................................

Nơi cấp:.......................................................................................

Số bằng: .............................. Năm tốt nghiệp ..........................

 

 

 

.............., ngày ..... tháng ...... năm .....
Số:.............
 CHI CỤC TRƯỞNG
 (Ký tên, đóng dấu)

 Mặt ngoài (nền xanh lá cây, chữ đen)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

PHỤ LỤC 5[1]

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh da trời, mặt trong mầu trắng

- Kích thước: 14 cm x 21 cm

Mặt trong (nền trắng, hoa văn vàng nhạt, chữ đen)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ
THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

Ảnh màu 4 x 6

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Cấp cho ông (Bà): ...................................................................

Sinh ngày: ............................... ....Tại......................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................

Trình độ chuyên môn: ..............................................................

Cấp ngày: ....................................Tại ......................................

 

 

 

 .............., ngày ..... tháng ...... năm ....
Số:...............
 CHI CỤC TRƯỞNG
 (ký tên, đóng dấu)

Mặt ngoài (nền xanh da trời, chữ đen)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

 

 

PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ
THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: ............/BVTV

 

 

 

 

 

Ảnh màu 4 x 6

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Chứng nhận (ông, bà): ...............................................................

Sinh ngày: ..............................Tại:..............................................

Đã hoàn thành chương trình

“Huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật"

Thời gian từ ngày: ....................................đến ngày ...................

Chứng nhận có giá trị đến ngày .......... tháng ........ năm ............

 

 

 .............., ngày ..... tháng ...... năm .........
 CHI CỤC TRƯỞNG
 (ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ
THỰC VẬT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............/BVTV

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 Chứng nhận (ông, bà): .......................................................................................

 Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

 Nơi sinh:..............................................................................................................

 Địa chỉ:................................................................................................................

 Đã tham dự lớp tập huấn:

"Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật"

 Thời gian từ ngày: ....................................đến ngày ...................

 

 

 .............., ngày ..... tháng ...... năm .........
 CHI CỤC TRƯỞNG
 (ký tên, đóng dấu)

 1 Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 98 /2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 11năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề như sau”

2 Điều 3 của Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012, quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 lăm ngày kể từ ngày ký.

2. Đối với Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, Thẻ xông hơi khử trùng, Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà có ghi thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ, thẻ thì cũng được coi là có giá trị vô thời hạn nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề không đề nghị được cấp lại.

Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được kéo dài hiệu lực thêm 02 (hai) năm kể từ ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.

3. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”.

3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

4 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

5 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

6 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

7 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

8 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

9 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

10 Phụ lục này được sửa đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

11 Phụ lục này được sửa đổi theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

12 Phụ lục này được sửa đổi theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

[1] Phụ lục này được sửa đổi theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2012.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/VBHN-BNNPTNT

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu03/VBHN-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo12/03/2014
Số công báoTừ số 303 đến số 304
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/VBHN-BNNPTNT

Lược đồ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT chứng chỉ sản xuất sang chai đóng gói buôn bán thuốc bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT chứng chỉ sản xuất sang chai đóng gói buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu03/VBHN-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo12/03/2014
        Số công báoTừ số 303 đến số 304
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT chứng chỉ sản xuất sang chai đóng gói buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT chứng chỉ sản xuất sang chai đóng gói buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực