Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2019 Thông tư xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/VBHN-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dn xuất khu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

Căn cLuật Khoáng sn s 60/2010/QH11 ban hành ngày 17/11/2010;

Căn cNghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Khoáng sn;

Căn cNghị định s 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 ca Chính phvề qun lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 ca Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Qun lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP 17/07/2017 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cu tổ chc ca Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị ca Vụ trưng VVật liệu xây dựng;

Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư vng dn xuất khu khoáng sn làm vật liệu xây dng1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng chyếu (quy định tại khoản 6 Điu 3 ca Nghị định s 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 ca Chính phủ về qun lý vật liệu xây dựng) và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (được quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Khoáng sản). Sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định ca pháp luật về thương mại tham gia xuất khẩu khoáng sn làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp đưa khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan hoặc khu vực hải quan riêng để xây dựng, sửa chữa và bảo dưng kết cấu công tnh).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, nhng từ ngdưới đây được hiểu như sau:

1. Chế biến khoáng sản là quá trình sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp các phương pháp cơ-lý-hóa để làm thay đổi tính chất của khoáng sản sau khi khai thác nhằm tạo ra các sn phẩm có quy cách, ch tiêu kthuật phù hợp với yêu cầu sdụng và có giá trị thương mại cao hơn khoáng sn sau khai thác.

2. Đá khối là đá tự nhiên được khai thác từ các mỏ đá granit, đá gabro, đá bazan, đá quăczit, đá hoa, đá phiến, đá vôi, đá dolomit,... bng phương pháp cắt dây kim cương hoặc cưa đĩa hoặc các phương pháp khác tại moong khai thác tạo ra sn phm có các mặt phng dạng khi và th tích 0,5 m3.

3. Đá ốp lát là các loại đá được gia công cưa, x, mài, đánh bóng hoặc không đánh bóng,... từ đá khối tự nhiên thành dạng tấm dùng để ốp, lát hoặc trang trí trong các công trình xây dựng.

4. Đá xây dựng là các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được gia công đập, nghiền, phân loại hoặc đẽo, ct, gọt theo kích thước dùng làm cốt liệu bê tông, kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường.

5. Đá mnghệ là các loại đá tự nhiên được khai thác từ các mỏ đá vôi, đá hoa, đá thạch anh, đá metacarbonat,... và chế tác thành các sản phẩm mnghệ kích thước phi tiêu chuẩn như: phù điêu, tượng đá, trụ đá và lan can cầu thang, đèn trang trí, khung lăng mộ, tranh đá, hòn non bộ, đá quý,...

Điều 3. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu

1. Danh mục, quy cách, ch tiêu kthuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu tại Phụ lục I ca Thông tư này (trừ khoáng sn tạm nhập - tái xuất, chuyn khẩu, quá cảnh).

2. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sn.

3. Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài đphân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sn chưa có tên trong danh mục xuất khẩu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi có yêu cu của tchức, cá nhân.

Điều 4. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hồ sơ xuất khẩu khoáng sn làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định ca pháp luật về hi quan và pháp luật về qun lý ngoại thương.

Điều 5. Hiệu lực thi hành2

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Thông tư này; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng các địa phương.

2. y ban nhân dân cấp tnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc xuất khu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thm quyn) gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong quá trình thực hin nếu có vướng mc, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải);
- Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng (để
đăng lên Trang thông tin điện tử);
- Lưu: VT, PC, Vụ VLXD.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC I3

DANH MỤC, QUY CÁCH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 sa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khu khoáng sn làm vật liệu xây dựng)

Mã HS

Danh mục khoáng sn

Quy cách, chtiêu kỹ thuật

I

Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc

 

2505.10.00

Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại chạt);

Hàm lượng SiO2 97 %;

Kích thước chạt ≤ 1,0mm

2505.90.00

Cát trng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác

Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa);

Hàm lượng SiO2 95%;

Kích thước chạt 2,5mm

2505.90.00.90

Cát vàng hoặc cát nghin từ sỏi, cuội, quaczit, cát kết, thạch anh... làm khuôn đúc hoc các lĩnh vực khác

Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại chạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa);

Hàm lượng SiO2 85 %;

Kích thước chạt 2,5mm

2505.10.00.10

Bột cát thạch anh mịn hoặc siêu mịn (chế biến từ cát trắng silic, đá thạch anh, quaczit) làm nguyên liệu sn xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Đã qua chế biến (sàng, tuyn, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt);

Hàm lượng SiO2 97 %;

Kích thước chạt 96 µm

II

Đá p lát

 

2515.12.20

Đá ốp lát có nguồn gc từ đá hoa (marble), đá vôi, được gia công cắt bng cưa hoặc cách khác thành tm

Độ dày 300 mm

2516.12.20

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác được gia công ct bng cưa hoặc cách khác thành tấm

Độ dày 300 mm

2516.20.20

Đá ốp lát có ngun gốc từ đá cát kết, sa thạch được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm.

Độ dày 300 mm

2506.10.00

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá thạch anh được gia công ct bng cưa hoặc cách khác thành tấm.

Độ dày 300 mm

2506.20.00

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá quaczit (quartzite) được gia công ct bng cưa hoặc cách khác thành tấm

Độ dày 300 mm

2514.00.00

Đá phiến làm vật liệu ốp, lát, lp được gia công ct bng, cưa hoặc cách khác thành tấm

Độ dày 50 mm

6801.00.00

Các loại đá lát lề đường bng đá tự nhiên (trừ đá phiến)

Độ dày 300 mm

6802.21.00

Đá p t có nguồn gốc từ đá hoa (marble) đã được gia công thành sn phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhn)

Độ dày 300 mm

6802.23.00

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit đã được gia công thành sn phẩm dạng tấm (có bề mặt phng và nhn)

Độ dày 300 mm

6802.29.10

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi đã được gia công thành sn phẩm dạng tấm (có bề mặt phng và nhn)

Độ dày 300 mm

6802.29.90

Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá tự nhiên khác được gia công thành sản phẩm dạng tm (có bmặt phng và nhn)

Độ dày 300 mm

III

Đá khối (block)

 

2515.20.00.10

Đá khi (block) có ngun gốc từ đá hoa trng được khai thác, cưa cắt thành sn phẩm có các mặt phng dạng khối

Th tích 0,5 m3

2515.12.10

Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa, đá vôi, dolomit được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối

Thể tích 0,5 m3

2516.12.10

Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác được khai thác, cưa cắt thành sn phẩm có các mặt phng dạng khối

Thể tích 0,5 m3

IV

Đá mỹ nghệ

 

6802.91.10

Đá mỹ nghcó nguồn gốc từ đá hoa (marble)

Đã được gia công, chế tác thành sn phẩm

6802.92.00

Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá vôi

Đã được gia công, chế tác thành sn phẩm

6802.93.00

Đá mnghệ có nguồn gốc từ đá granit

Đã được gia công, chế tác thành sn phẩm

6802.99.00

Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loi đá tự nhiên khác

Đã được gia công, chế tác thành sn phẩm

6802.10.00

Đá lát, đá cục, đá hạt, đá m, bột đá và các sản phẩm tương tự

Đã được gia công, chế biến thành sn phẩm

V

Đá xây dựng

 

V-a

Sử dụng làm cấp phối bê tông, ri đường giao thông hoặc các mục đích khác

 

2517.10.00

Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi, đá bazan,... dùng làm cấp phi bê tông, rải đường giao thông, mục đích khác

Đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt 100 mm

2517.49.00

Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi, đá granit, gabro, đá hoa (marble), đá cát kết, (sa thạch), thạch anh và đá khác dùng làm cấp phối bê tông, ri đường giao thông, mục đích khác.

Đã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước chạt 100 mm

V-b

Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường hoặc các mục đích khác

 

2515.11.00

Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá hoa trắng, đá vôi dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, mục đích khác.

Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sn phẩm

2516.11.00

Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát va hè, lòng đường, mục đích khác

Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm

2516.20.10

Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá cát kết dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, mục đích khác

Đã được gia công, đẽo, ct, gọt thành sản phẩm

2516.90.00

Đá khác dùng làm tượng đài hoặc đá xây dựng, mục đích khác

Đã được gia công, đẽo, ct, gọt thành sản phẩm

2515.20.00

Đá khối có thể tích nhỏ hơn 0,5 m3 có nguồn gốc từ đá hoa trng

Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm

VI

Khoáng sản khác

 

2518.10.00

Dolomit làm nguyên liệu sn xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Hàm lượng MgO 18 %;

Kích thước chạt 100 mm

2521.00.00

Đá vôi dùng làm nguyên liệu sn xuất vôi, xi ng hoặc các lĩnh vực khác

Kích thước chạt 100 mm

2507.00.00

Cao lanh làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các nh vực khác

Al2O3 28 %, Fe2O3 1 %;

Kích thước chạt 0,2 mm.

2507.00.00

Cao lanh pyrophyllite làm nguyên liệu sn xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Kích thước chạt 100 mm

2508.30.00

Đất sét chịu lửa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Al2O3 23 %;

Kích thước cỡ hạt 0,2 mm.

2529.10.00

Tràng thạch (feldspar) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác

Hàm lượng (K2O+Na2O) 7%;

Kích thước cỡ hạt 100 mm

 

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ) NĂM...
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 ca Bộ Xây dựng về hưng dẫn xuất khẩu khoáng sn làm vật liệu Xây dựng)

1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khu

TT

Doanh nghiệp xuất khu

Khối lượng (tn, m3, m2)

Giá trị (đồng)

Nguồn gc khoáng sn (Giấy phép khai thác)

Nước nhập khẩu

Ghi chú

I

Loại khoáng sn

Ví dụ: Cát trắng silic

 

 

 

 

 

1.

Công ty A

 

 

 

 

 

2.

Công ty B

 

 

 

 

 

3.

…………

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

II

Loại khoáng sn

Ví dụ: Đá ốp lát

 

 

 

 

 

1.

Công ty A

 

 

 

 

 

2.

Công ty B

 

 

 

 

 

3.

…….

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

2. Tình hình chấp hành các quy định về xuất khu khoáng sản:

 

3. Kiến nghị:

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
(ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Căn cứ vào mẫu báo cáo này các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi có hoạt động xuất khu khoáng sn.1 Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 ca Btrưởng Bộ Xây dựng vsửa đi, bsung Phụ lục ca Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 ca Bộ Xây dựng vhướng dn xuất khu khoáng sn làm vật liệu xây dựng có căn cứ ban hành như sau:

Căn cLuật Khoáng sản số 60/2010/QH11 han hành ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Khoáng sn;

Căn cNghị định s 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 ca Chính phủ về qun lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 ca Chính ph quy định chi tiết một số điu ca Luật Qun ngoại thương;

Căn cNghị định số 81/2017/NĐ-CP 17/07/2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhim vụ, quyn hn và cơ cấu tổ chức ca BXây dựng;

Theo đề nghị ca Vụ trưng Vụ Vật liệu xây dựng;”.

2 Điều 2 Thông tư s 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 của B trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 12 năm 2019, quy định như sau:

“Điu 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

3 Phụ lục này được thay thế theo quy định tại Điều 1 của Thông số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư s 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 ca BXây dựng về hướng dẫn xuất khu khoáng sn làm vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/VBHN-BXD

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu05/VBHN-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/VBHN-BXD

Lược đồ Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2019 Thông tư xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2019 Thông tư xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu05/VBHN-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Sinh
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2019 Thông tư xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD 2019 Thông tư xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

            • 01/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực