Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2017 hợp nhất quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP 2017 chế độ chính sách với người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 06/VBHN-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.1

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các đội chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là đội tìm kiếm, quy tập) ở trong nước và ngoài nước.

2. Các tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gồm:

a) Các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ ở trong nước và ngoài nước;

b) Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt và Ủy ban Chuyên trách; Văn phòng, cơ quan Thường trực các cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ; đón tiếp thân nhân liệt sĩ.

3. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ, tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ); người cung cấp thông tin về liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt và Ủy ban Chuyên trách các cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chương II

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ BẢO ĐẢM

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với đối tượng thuộc biên chế của các đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, còn được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

1. Khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước

a) Phụ cấp 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ;

b) Phụ cấp khu vực: Mức 1,0 so với mức lương cơ sở;

c) Phụ cấp trách nhiệm: Mức 0,5 so với mức lương cơ sở;

d) Bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ nếu hưởng tiền bồi dưỡng thì thôi hưởng chế độ công tác phí;

đ)2 Bồi dưỡng sức khỏe: Mức 500.000 đồng/người (không quá 2 lần/năm);

e) Được ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

g) Hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia: Mức 500.000 đồng/người/năm (thời gian không quá 03 năm);

h) Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật (Phụ lục I kèm theo);

i) Nếu bị thương, bị bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế của nước Bạn được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương.

2. Khi làm nhiệm vụ ở trong nước

a) Phụ cấp trách nhiệm: Mức 0,5 so với mức lương cơ sở;

b)3 Bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ nếu hưởng tiền bồi dưỡng thì thôi hưởng chế độ công tác phí;

c)4 Bồi dưỡng sức khỏe: Mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm);

d) Được ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

đ)5 Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách các cấp

Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định này trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, còn được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

1.6 Chế độ sinh hoạt phí: Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước. Trường hợp hưởng chế độ sinh hoạt phí thì không hưởng chế độ phụ cấp lưu trú theo quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác trong nước.

2. Chế độ khác

a) Khi thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài được hưởng chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ở nước ngoài;

b) Trường hợp bị thương, bị bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế của nước Bạn được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

1. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ; tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

a)7 Mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước;

b) Được bảo đảm tiền ăn bằng hai (02) lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

c) Được cấp tiền mua trang phục chuyên dùng, nếu có thời gian trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ ba (03) tháng trở lên;

d) Được bố trí phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền đi lại như quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác;

đ) Trường hợp bị thương, bị bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương.

2. Người cung cấp thông tin về liệt sĩ được hưởng các chế độ sau đây:

a)8 Được bồi dưỡng mức 3.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 5.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ; mức 10.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên;

b) Những người có thành tích xuất sắc được khen thưởng theo quy định.

3. Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hưởng các chế độ sau đây:

a) Thân nhân của liệt sĩ hoặc người thcúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi chung là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP) được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đến các đơn vị, địa phương (nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu), với số lượng không quá ba (03) người, mỗi năm một (01) lần;

b) Mức hỗ trợ được thực hiện như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Điều 6. Bảo đảm đối với các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ ở trong nước và ngoài nước

1.9 Các đội tìm kiếm, quy tập làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm:

a) Trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Chi bảo đảm xăng dầu;

c) Kinh phí làm nhà tạm mức 150.000.000 đồng/nhà/đội;

d) Chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt mức 1.000.000 đồng/mộ;

đ) Chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô mức 40.000.000 đồng/xe/năm;

e) Chi hỗ trợ cho Ban công tác đặc biệt, Ban chuyên trách cấp tỉnh của Bạn làm lễ tiễn hài cốt liệt sĩ mức 30.000.000 đồng/lần, không quá 02 lần/năm;

g) Chi hỗ trợ vận động nhân dân nước Bạn mức 30.000.000 đồng/đội/năm đối với một tỉnh Bạn;

h) Chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường mức 20.000.000 đồng/đội/năm (ngoài nguồn thuốc Bộ Quốc phòng cấp theo chế độ);

i) Chi mua quà đối ngoại khi sang nước Bạn phối hợp triển khai nhiệm vụ mức 30.000.000 đồng/ln, không quá 02 lần/đội/năm đối với một tỉnh Bạn;

k) Chi thanh toán viện phí, vận chuyển bệnh nhân; mua thiết bị lọc nước; lệ phí hộ chiếu, các phí, lệ phí khác; thuê phương tiện, đền bù thiệt hại về công trình, cây cối, hoa màu (nếu có) trong quá trình làm nhiệm vụ;

l) Chi mua dụng cụ phục vụ đào bới (cuốc, xẻng, xà beng, dao, rựa và các vật dụng khác) mức 10.000.000 đồng/đội/năm.

2. Định mức chi bảo đảm xăng dầu tại Điểm b và các nội dung chi tại Điểm k Khoản 1 Điều này, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hằng năm lập dự toán, thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 7. Bảo đảm chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách; Văn phòng, cơ quan Thường trực các cấp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ thu thập, hoàn thiện hồ sơ về liệt sĩ, hồ sơ mộ liệt sĩ, đón tiếp thân nhân liệt sĩ

1. Ban Chỉ đạo quốc gia; Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách các cấp được bảo đảm:

a) Chi phục vụ Đoàn ra, đón tiếp Đoàn vào đàm phán ký kết;

b) Chi hỗ trợ Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh của Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp quân khu và cấp tỉnh của Campuchia và cơ quan, tổ chức nước ngoài khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Chi hội nghị sơ, tổng kết; khen thưởng;

d) Chi hỗ trợ hoạt động tuyên truyền.

2. Văn phòng, cơ quan Thường trực, cơ quan chuyên môn các cấp được bảo đảm:

a)10 Trang bị, phương tiện thực hiện theo quy định tại Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Chi cho việc tổ chức thu thập, xử lý thông tin, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Chi xuất bản các ấn phẩm; duy trì các hoạt động dịch vụ công về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên Cổng Thông tin điện tử;

d) Chi bảo đảm xăng dầu, vật tư, trang phục;

đ) Chi tổ chức Lễ truy điệu, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ.

3. Chi hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thu thập thông tin, kiện toàn hệ thống tài liệu, hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; bàn giao sơ đồ mộ chí; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ.

4. Mức chi các nội dung quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán hằng năm theo quy định hiện hành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH11

Điều 8. Nguyên tắc áp dụng

1. Các chế độ quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 2 Quyết định này khi không làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì thôi hưởng chế độ quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định này.

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm quy định tại Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Hằng năm, Bộ Quốc phòng căn cứ vào nhiệm vụ, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Cùng với nguồn kinh phí được cấp, khuyến khích các địa phương, đơn vị bố trí thêm kinh phí theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

2. Bãi bỏ các chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định tại các văn bản trước đây kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch;
- Chủ nhiệm TCCT, các Thứ tr
ưởng BQP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra VBQPPL/BTP;
- Cục Chính sách/TCCT;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Phòng Nghiên cứu tổng hợp/VPBQP;
- Công báo CP, Cổng TTDTBQP;
- Lưu: VT, PC; Nhung 90.

XÁC THỰC VĂN BẢN HP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TRANG PHỤC CHUYÊN DÙNG BẢNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG BIÊN CHẾ Ở CÁC ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Đối tượng làm nhiệm vụ ở trong nước

TT

Mặt hàng

Số lượng

Niên hạn

1.

Võng KapoRông + dây

01 cái

03 năm

2.

Tăng Vininon

01 cái

02 năm

3.

Giầy vải cao cổ màu xanh

02 đôi

01 năm

4.

ng cao su

01 đôi

01 năm

5.

Bít tất

02 đôi

01 năm

6.

Găng tay bảo hộ lao động

05 đôi

01 năm

7.

Khẩu trang

10 cái

01 năm

8.

Quần áo bảo hộ lao động

02 bộ

01 năm

9.

Găng tay cao su

05 đôi

01 năm

2. Đối tượng làm nhiệm vụ ở ngoài nước

Đối tượng

Mặt hàng

Số lượng

Niên hạn

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Qun áo ký giả

01 bộ

03 năm

Quần áo thường phục

01 bộ

01 năm

Quần áo bảo hộ lao động

02 bộ

01 năm

Công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ

Quần áo thường phục

02 bộ

01 năm

Quần áo bảo hộ lao động

02 bộ

01 năm

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ

Áo ấm

01 cái

02 năm

Giầy da thường phục

01 đôi

01 năm

Giầy vải

02 đôi

01 năm

ng cao su

01 đôi

01 năm

Dép lê nhựa

01 đôi

01 năm

Mũ mềm

02 cái

01 năm

Bít tất

02 đôi

01 năm

Găng tay bảo hộ lao động

05 đôi

01 năm

Găng tay cao su

05 đôi

01 năm

Khẩu trang

10 cái

01 năm

Tăng Vininon

01 cái

01 năm

Võng KapoRông + dây

01 cái

03 năm

Quần áo mưa

01 bộ

01 năm

Túi du lịch thay ba lô

01 cái

02 năm

Bi-đông 1 lít + ca

01 cái

04 năm

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DỤNG, HẬU CẦN, ĐỜI SỐNG BẢO ĐẢM CHO ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên trang bị

Đơn vị tính

Số Lượng/đội

Niên hạn

A.

Xe ô tô, xe mô tô

 

 

 

1.

Xe ô tô tải loại 3,5 tấn (hai cầu)

Chiếc

02

 

2.

Xe ô tô tải loại 1,5 tấn (hai cầu)

Chiếc

02

 

3.

Xe ô tô cứu thương

Chiếc

01

 

4.

Xe ô tô chỉ huy (hai cầu, gầm cao)

Chiếc

01

 

5.

Xe ô tô bán tải chở hài cốt (hai cầu, gầm cao)

Chiếc

02

 

6.

Xe mô tô

Chiếc

05

 

B.

Phương tin chuyên dng

 

 

 

1.

Máy xúc, đào, ủi, gạt đa năng

Chiếc

01

 

2.

Rađa xuyên đất

Chiếc

01

 

3.

Máy dò mìn

Chiếc

01

 

4.

Máy định vị

Chiếc

01

 

5.

Máy Camera nhìn nước dò tìm

Chiếc

01

 

C.

Phương tiện phục vụ thông tin tuyên truyền

 

 

 

1.

Máy Camera kỹ thuật số

Chiếc

01

05 năm

2.

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

05 năm

3.

Laptop + Máy in

Bộ

01

05 năm

D.

Phương tiện hậu cần, đời sống

 

 

 

1.

Nhà tạm

Nhà

01

05 năm

2.

Máy phát điện 3,5 KW

Chiếc

01

05 năm

3.

Tivi

Chiếc

01

05 năm

4.

Radio

Chiếc

01

05 năm

5.

Máy lọc nước

Chiếc

01

03 năm

6.

Nhà bạt Tiểu đội

Nhà

03

03 năm

7.

Téc Inox dựng nước

Chiếc

01

05 năm

8.

Bàn ghế xếp

Bộ

01

03 năm

9.

Phản gỗ/người

Chiếc

01

02 năm

10.

Xô xách nước

Chiếc

07

02 năm

11.

Chậu giặt

Chiếc

07

02 năm

12.

Thùng gánh nước

Đôi

03

02 năm

13.

Đèn bão

Chiếc

07

02 năm

14.

Can nhựa loại 20 lít

Chiếc

05

02 năm

15.

Can gùi loại 17 lít

Chiếc

03

02 năm

16.

Dây điện

Mét

50

03 năm

17.

Dụng cụ nấu

Bộ

Chủng loại, số lượng, niên hạn theo biên chế của từng đội

18.

Dụng cụ chia

Bộ

Đ

Vật chất xăng dầu

 

 

 

1.

Phuy đựng xăng (200 lít)

Chiếc

03

03 năm

2.

Bình bọt chữa cháy

Bình

02

03 năm

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN BẢO ĐẢM CHO BAN CHỈ ĐẠO, BAN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT,ỦY BAN CHUYÊN TRÁCH, VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CÁC CẤP14
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên trang bị

Đơn vị tính

Số lượng trang bị/01 đơn vị

Văn phòng Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực, Cơ quan chuyên môn

BQP

Quân khu

Cấp tỉnh

1.

Xe ô tô chỉ huy (hai cầu, gầm cao)

Chiếc

02

01

01

2.

Xe ôtô 16 chỗ

Chiếc

01

01

0

3.

Laptop + Máy in đồng bộ

Bộ

10

02

02

4.

Máy ảnh kỹ thuật số

Chiếc

01

01

01

5.

Đèn chiếu

Chiếc

01

01

01

6.

Máy Camera kỹ thuật số

Chiếc

01

01

01

7.

Máy Photocopy

Chiếc

01

01

01

8.

Máy điện thoại

Chiếc

01

01

01

9.

Máy Fax

Chiếc

01

01

01

10.

Bàn ghế làm việc

Bộ

10

04

04

11.

Tủ đựng tài liệu

Chiếc

10

05

05

(*) Tùy theo khả năng bố trí kinh phí hàng năm để trang bị từng bước cho phù hợp./.

 1 Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.”

2 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

3 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

5 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

6 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

7 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

8 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đi với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

10 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

11 Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

2. Những trang phục chuyên dùng bằng hiện vật đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng biên chế ở các đội tìm kiếm, quy tập; trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống bảo đảm cho đội tìm kiếm, quy tập; trang bị, phương tiện bảo đảm cho Ban chỉ đạo, Ban công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách, Văn phòng, cơ quan Thường trực, cơ quan chuyên môn các cấp quy định trong Phụ lục I, II và Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg vẫn còn niên hạn sử dụng, được áp dụng thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, II và Phụ lục III, ban hành kèm theo Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Quc phòng điều chỉnh, quản lý, sử dụng bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, có hiệu quả đối với xe ôUOAT, xe Xitec chở xăng dầu đã cấp theo Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg nay không còn trang bị cho các Đội tìm kiếm, quy tập theo Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có tránh nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.”

12 Phụ lục I Danh mục trang phục chuyên dùng bằng hiện vật đối với quân nhân công nhân, viên chức quốc phòng biên chế ở các đội tìm kiếm, quy tập ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 được thay thế bởi Phụ lục I Danh mục trang phục chuyên dùng bằng hiện vật đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng biên chế ở các đội tìm kiếm, quy tập theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

13 Phụ lục II Danh mục trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống bảo đảm cho đội tìm kiếm, quy tập ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 được thay thế bởi Phụ lục II Danh mục trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cn, đời sống bảo đảm cho đội tìm kiếm, quy tập theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

14 Phụ lục III Danh mục trang bị, phương tiện bảo đảm cho Ban chỉ đạo, Ban công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách; Văn phòng cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 được thay thế bởi Phụ lục III Danh mục trang bị, phương tiện bảo đảm cho Ban chỉ đạo Ban công tác đặc biệt, Ủy ban chuyên trách; Văn phòng cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn các cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/VBHN-BQP

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu06/VBHN-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2017
Ngày hiệu lực28/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/VBHN-BQP

Lược đồ Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP 2017 chế độ chính sách với người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP 2017 chế độ chính sách với người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu06/VBHN-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNgô Xuân Lịch
        Ngày ban hành28/10/2017
        Ngày hiệu lực28/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP 2017 chế độ chính sách với người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP 2017 chế độ chính sách với người làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

            • 28/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực