Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT 2019 Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự tổn thất ô nhiễm dầu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NĂM 1992

Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều ca Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đi với tn thất ô nhiễm dầu năm 1992 mà Việt Nam là thành viên;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo him hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 như sau:[1]

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 (sau đây gọi tắt là Công ước CLC 1992).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992.

Chương II

THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI THIỆT HẠI Ô NHIỄM DẦU

Điều 3. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu

1. [2]Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển) cấp để xác nhận rằng đơn bảo hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác đối với tàu biển có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước CLC 1992.

2. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận tương ứng với thời hạn ghi trong đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính được cấp của tàu biển đó.

3. Giấy chứng nhận được cấp 01 (một) bản chính cho chủ tàu và 01 (một) bản sao (chụp) lưu tại Cơ quan đăng ký tàu biển.

Điều 4. Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận

Tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển trên 2000 tấn dầu dưới dạng xô.

Điều 5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận

Tàu biển quy định tại Điều 4 của Thông tư này có đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992.

Điều 6. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

a) Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

b) Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hp với quy định của Công ước CLC 1992; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì chủ tàu phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên quan.

Trường hp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hp pháp trang thông tin điện tử của tổ chức đã cấp để kiểm tra;

c) Bản sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

2. Số lượng hồ sơ phải nộp là 01 (một) bộ.

Điều 7. Cách thức nộp hồ sơ

Chủ tàu trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới Cơ quan đăng ký tàu biển.

Điều 8. Trình tự nhận và xử lý hồ sơ

1. Chủ tàu trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ tới Cơ quan đăng ký tàu biển.

2. Trách nhiệm của Cơ quan đăng ký tàu biển:

a) Trường hp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào shồ sơ và cấp giấy hn trả kết quả đúng thời hạn quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

b) Trường hp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định và vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định;

c) Đối với hồ sơ không đúng quy định: trường hợp chủ tàu nộp hồ sơ trực tiếp, Cơ quan đăng ký tàu biển hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển thông báo bằng văn bản đến chủ tàu đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

d) Trường hp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận

Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký tàu biển cấp Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Điều 10[3]. (Được bãi bỏ)

Điều 11. Thu hồi Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đã cấp bị thu hồi khi vi phạm một trong các trường hp sau:

1. Giả mạo hoặc sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận;

2. Mua bán, cho thuê, cho mưn Giấy chứng nhận;

3. Cố tình khai báo sai lệch thông tin hoặc sử dụng giấy tờ sửa chữa, giả mạo trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Điều 12. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và nộp tại Cơ quan đăng ký tàu biển trước khi nhận Giấy chứng nhận.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chủ tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này và Công ước CLC 1992.

Điều 14. Hiệu lực thi hành[4]

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Điều 15. Tổ chức thực hiện[5]

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục trưởng các Chi cục Hàng hải, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Cổng Thông tin điện t
Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (để đăng tải);
- Lưu: Văn thư, PC
(2).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Văn Công

 

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU

APPLICATION FOR ISSUING CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển)

To: (Name of the Register of Ship)

Tên chủ tàu: ………………………………………………………………………………………………. 

Name of ship’s owner:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

(Address)

Tên người khai thác tàu (nếu có): ………………………………………………………………………

Name of Operator (if any):

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992 cho tàu dưới đây:

Request kindly to issue certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage in accordance with the requirements of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 for the following ship:

Tên tàu: …………………………………………………………………………………………………….

Name of Ship

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………..

Flag State of Ship

Hô hiệu/Số IMO:……………………………………………………………………………………………

Call sign/IMO Number

Cảng đăng ký: ………………………………………………………………………………………………

Port of Registry

Loại tàu: …………………………………………………………………………………………………….

Type of Ship

Tổng dung tích: ……………………………………………………………………………………………

Gross Tonnage

Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bảo lãnh:

Name and Address of the Insurer(s) and/ or Guarantor(s)

Tên (Name): ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………………………

Tên (Name): ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………………………

Loại hình bảo đảm: ………………………………………………………………………………………..

Type of Security

Thời hạn bảo đảm: ………………………………………………………………………………………..

Duration of Security:

Tên và địa chỉ của tổ chức tái bảo hiểm: ………………………………………………………………..

Name and Address of the Re-insurance Organization:

Loại hình tái bảo hiểm: ……………………………………………………………………………………

Type of Re-insurance

Thời hạn tái bảo hiểm: ……………………………………………………………………………………

Duration of Re-insurance:         

 

……….. ngày ….. tháng ….. năm ………
…….. Date ………………………
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
APPLICANT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(signed and named and sealed)

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011)

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Số GCN (Certificate No):………………

Được cấp theo quy định của Điều VII Công ước Quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu, năm 1992.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Tên tàu

Name of ship

Số đăng ký hoặc hô hiệu

Distinctive number or letters

Cảng đăng ký

Port of registry

Số IMO

IMO number

Tên và địa chỉ của chủ tàu

Name and address of owner

 

 

 

 

 

Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ………………. xác nhận rằng đơn bảo hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác đối với tàu biển nêu trên có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu, năm 1992.

By the authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, ……………….. hereby certifies that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Loại hình bảo đảm (Type of Security): …………………………………………………………….……..

…………………………………………………………….……..……………………………………………

…………………………………………………………….……..……………………………………………

Thời hạn của bảo đảm (Duration of Security): ………………………………………………………….

Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bảo lãnh

(Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)) 

Tên (Name): …………………………………………………………….……..……………………………

Địa chỉ (Address) : ………………………………………………………………………………………….

Tên (Name): …………………………………………………………….……..……………………………

Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận này có giá trị đến (This certificate is valid until): …………………………………..

Cấp tại:

(Issued at)

Ngày: ….. ….. ..………
(Date).............................

Chữ ký và chức danh của người cấp Signature of the authorized official

 [1] Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tn thất ô nhiễm dầu năm 1992 mà Việt Nam là thành viên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đi với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.”

[2] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đm bo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

[3] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

[4] Điều 3 của Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.”

[5] Điều 4 của Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 quy định như sau:

“Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. ”

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/VBHN-BGTVT

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu15/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo31/10/2019
Số công báoTừ số 853 đến số 854
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/VBHN-BGTVT

Lược đồ Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT 2019 Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự tổn thất ô nhiễm dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT 2019 Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự tổn thất ô nhiễm dầu
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu15/VBHN-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo31/10/2019
        Số công báoTừ số 853 đến số 854
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT 2019 Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự tổn thất ô nhiễm dầu

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT 2019 Giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự tổn thất ô nhiễm dầu

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực