Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP

Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 8025/VBHN-BTP

Hà Ni, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

Căn c Ngh đnh s 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tng 7 năm 2008 ca Chính phủ về tư vn pháp lut;

Căn c Ngh đnh s 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tng 8 năm 2008 ca Chính phquy đnh chức năng, nhiệm v, quyn hn và cơ cu t chức ca B pháp;

B pháp quy đnh chi tiết và hưng dẫn thi nh một s điu ca Ngh đnh s77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 ca Chính ph về tư vn pháp luật (sau đây gi tt là Ngh định s 77/2008/NĐ-CP) như sau1:

Chương 1.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điều 1. Cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật

Cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP bao gồm:

1. Cơ sở đào tạo chuyên ngành luật được thành lập hợp pháp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được phép đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học luật hoặc cấp bằng tốt nghiệp trung cấp luật.

2. Cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật được thành lập hợp pháp, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học pháp lý.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP gồm có: Giám đốc, tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là luật sư), kế toán, thủ quỹ. Trung tâm tư vấn pháp luật có thể có Phó Giám đốc và nhân viên khác.

2. Giám đốc Trung tâm do tổ chức chủ quản lựa chọn và bổ nhiệm trong số các tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm không được đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Chi nhánh.

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước tổ chức chủ quản và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3. Quyền, nghĩa vụ của Phó Giám đốc và các vấn đề khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản quy định.

Điều 3. Hot đng tư vấn pháp luật

Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP bao gồm:

1. Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;

2. Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý;

3. Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác;

4. Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật;

5. Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 4. Quy chế t chức, hot đng ca Trung tâm vấn pháp lut

Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản ban hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP có những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm tư vấn pháp luật;

2. Phạm vi hoạt động;

3. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

4. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc, tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác của Trung tâm tư vấn pháp luật;

5. Chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của tư vấn viên pháp luật, luật sư, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh khác trong khi thực hiện công việc;

6. Chế độ tài chính, kế toán của Trung tâm tư vấn pháp luật;

7. Biểu thù lao tư vấn pháp luật và phương thức tính thù lao theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này trong trường hợp Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao;

8. Quy định về quản lý và sử dụng cộng tác viên tư vấn pháp luật;

9. Quy định về trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

10. Quy định về việc thành lập Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (nếu có);

11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật;

12. Hiệu lực thi hành.

Điều 5. Đăng ký hot đng của Trung tâm vấn pháp lut

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP do Trung tâm tư vấn pháp luật nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nơi dự kiến đặt trụ sở của Trung tâm; số lượng hồ sơ là 01 bộ.

2. Đơn đăng ký hoạt động theo Mẫu TP-TVPL-01 ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2 Hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật;

b) Bản sao Bằng cử nhân luật;

c) Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.

4. Hồ sơ của luật sư gồm các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư;

b) Bản sao hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm, hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động.

5.3. (đưci b)

6. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật được làm thành 02 bản; một bản cấp cho Trung tâm tư vấn pháp luật, một bản lưu tại Sở Tư pháp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp gửi 01 bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm cho Bộ Tư pháp.

Điều 6. Đăng ký hot đng của Chi nhánh

1. Tên gọi Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật phải bao gồm cụm từ “Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật”. Trong trường hợp Trung tâm thành lập từ hai Chi nhánh trở lên thì tên gọi của các Chi nhánh phải có sự phân biệt với nhau.

2.4 H sơ đăng ký hoạt đng Chi nhánh ca Trung m tư vn pháp lut quy định ti khoản 5 Điu 14 Ngh đnh s 77/2008/-CP gm 01 b giấy tsau đây:

a) Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02 quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTP);

b) Bn sao có chứng thc Giấy đăng ký hoạt động ca Trung tâm tư vn pháp lut thành lập chi nhánh trong trưng hp np h sơ qua h thống bưu chính, hoặc bn sao Giấy đăng ký hot động ca Trung m tư vn pháp lut thành lp chi nhánh và xut trình bản chính đ đi chiếu trong trưng hp nộp h sơ trc tiếp;

c) Quyết đnh ca t chc ch quản vvic thành lp Chi nnh;

d) Bn sao có chng thc Th luật sư ca luật sư hoặc Th tư vấn viên pháp luật ca ngưi d kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp np h sơ qua h thống bưu chính, hoặc bản sao Th luật sư ca lut sư hoặc Th tư vấn viên pp luật ca ngưi d kiến m Trưởng chi nhánh trong tờng hp np h sơ qua h thống bưu chính và xuất trình bản chính đ đối chiếu trong trường hợp nộp h sơ trc tiếp.

3.5 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn.

Giấy đăng ký hot đng ca Chi nhánh đưc m thành 02 bn; mt bn cp cho Chi nhánh, mt bản lưu ti Sở Tư pháp.

Điều 7. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

1. Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi trụ sở hoặc Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải gửi thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc thay đổi, kèm theo bản chính Giấy đăng ký hoạt động và các giấy tờ sau đây:

a) Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi nhánh trong trường hợp thay đổi trụ sở;

b) Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh trong trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh;

c) Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hồ sơ của luật sư trong trường hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật, luật sư. Sở Tư pháp xem xét, cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người được đề nghị.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc ghi nội dung thay đổi nêu trên vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh và giao lại bản chính Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm, Chi nhánh sau khi đã hoàn tất thủ tục.

3. Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức chủ quản quyết định thay đổi về mức thu thù lao hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm thì Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm gửi biểu thù lao, quy chế mới cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.

Điều 8. Thù lao tư vn pháp lut và chế độ tài chính, kế toán

1. Thù lao thu được từ hoạt động tư vấn pháp luật và các nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại Điều 9 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP được sử dụng để trang trải cho hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh bao gồm:

a) Chi cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm và Chi nhánh; trả lương, phụ cấp cho Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật và các nhân viên khác;

b) Mua sắm trang thiết bị, duy trì và sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất; văn phòng phẩm, sách, báo, tài liệu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và phương tiện cần thiết khác phục vụ hoạt động tư vấn pháp luật;

c) Các khoản chi trực tiếp cho các cuộc họp, hội nghị, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, đi công tác ngoài trụ sở của Trung tâm, Chi nhánh;

d) Các chi phí hợp lý khác phục vụ cho công việc của Trung tâm, Chi nhánh.

2. Việc thu thù lao của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dịch vụ pháp lý được lập thành văn bản, trừ những việc tư vấn đơn giản được thực hiện thông qua phiếu yêu cầu của khách hàng do Trung tâm, Chi nhánh cung cấp mẫu.

3. Hợp đồng dịch vụ pháp lý gồm những nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng;

b) Tên, địa chỉ, người đại diện của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh;

c) Nội dung công việc; thời hạn thực hiện hợp đồng;

d) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

đ) Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có);

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

4. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ tài chính, kế toán theo chế độ tài chính, kế toán của tổ chức chủ quản; ghi sổ kế toán các khoản thu thù lao, các khoản chi và bảo quản, lưu sổ kế toán, hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và lưu trữ.

5. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 9. Căn cứ và phương thc tính thù lao tư vn pháp lut

1. Mức thu thù lao tư vấn pháp luật đối với một vụ, việc được tính dựa trên các căn cứ sau:

a) Nội dung, tính chất của công việc;

b) Thời gian và công sức của luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật thực hiện công việc;

c) Kinh nghiệm, uy tín của các luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm.

2. Thù lao được tính theo các phương thức sau:

a) Giờ làm việc của luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật;

b) Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;

c) Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

3. Thù lao của luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật khi tham gia tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định của Luật Luật sư.

Thù lao của luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật khi tham gia tố tụng dân sự, hành chính và các lĩnh vực khác được thực hiện theo thỏa thuận giữa Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh với khách hàng, phù hợp với biểu thù lao do tổ chức chủ quản quy định.

Điều 10. Lp s theo dõi công việc và lưu hồ sơ

1. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải thực hiện việc lập sổ theo dõi công việc, cụ thể như sau:

a) Sổ theo dõi đầu việc: theo dõi chung các công việc của Trung tâm, Chi nhánh (Phụ lục I của Thông tư này);

b) Sổ theo dõi thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí (Phụ lục II);

c) Sổ theo dõi vụ việc có thu thù lao: trong trường hợp thực hiện tư vấn có thu thù lao thông qua hợp đồng dịch vụ pháp lý và phiếu yêu cầu (Phụ lục III).

2. Các loại sổ quy định tại khoản 1 Điều này và hồ sơ công việc phải được lưu giữ tại trụ sở của Trung tâm, Chi nhánh.

Việc ghi chép, bảo quản, lưu giữ các loại sổ theo dõi, hồ sơ công việc, hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, thống kê, lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 11. Thủ tục chm dứt hoạt đng của Trung tâm, Chi nhánh

1. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật theo quyết định của tổ chức chủ quản quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.

2. Trong trường hợp Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh được thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Điều 12. Thu hồi Giy đăng ký hot đng của Trung tâm tư vấn pháp lut, Chi nhánh

1. Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì trong thời hạn sáu mươi ngày, tổ chức chủ quản có trách nhiệm bổ sung luật sư hoặc tư vấn viên pháp luật để đảm bảo đủ điều kiện. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh vẫn không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định thì Giám đốc Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Quyết định thu hồi được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế và con dấu.

2. Trong các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP hoặc trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Giám đốc Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Quyết định thu hồi được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế và con dấu.

3. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động quy định tại Điều 16 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức chủ quản về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

1. Thành lập và duy trì hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tổ chức mình theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy chế của tổ chức chủ quản.

2. Tạo điều kiện về trụ sở, nhân sự, kinh phí hoạt động và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Trung tâm.

3. Quy định về mức thù lao, nguyên tắc thu, chi thù lao trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật có thu thù lao, bảo đảm nguyên tắc lấy thu bù chi không nhằm mục đích lợi nhuận và phù hợp với điều kiện hoạt động của tổ chức chủ quản, tình hình thực tế ở địa phương.

4. Tạo điều kiện cho các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật triển khai các hoạt động thực hành nghề luật cho sinh viên và giảng viên, hỗ trợ nghiên cứu khoa học pháp lý.

5. Thường xuyên kiểm tra về tổ chức, hoạt động, chế độ tài chính, việc thực hiện thu thù lao của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật; xử lý vi phạm trong phạm vi thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức và theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tổ chức mình.

7. Cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức mình khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật trong phạm vi thẩm quyền.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ, quy chế của tổ chức chủ quản và theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

NGƯỜI THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điều 14. Tư vn viên pháp lut

1. Tư vấn viên pháp luật chỉ được làm việc cho một Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc một Chi nhánh. Tư vấn viên pháp luật có thể đồng thời kiêm nhiệm vị trí công tác khác của tổ chức chủ quản nhưng phải bảo đảm công việc đó không ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn pháp luật.

2. Thẻ tư vấn viên pháp luật được cấp theo đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc của Chi nhánh trong trường hợp Trung tâm, Chi nhánh thực hiện đăng ký hoạt động hoặc bổ sung tư vấn viên pháp luật.

Điều 15. Thu hi Thẻ tư vấn viên pháp luật

1. Người đã được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật mà thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ khi phát hiện người đó không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật nơi người đó làm việc phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp nơi cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật tiến hành thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế.

Điều 16. Cp lại Thẻ vấn viên pháp lut

1. Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, thì tư vấn viên pháp luật nộp cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật, gồm có:

a) Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật;

b) Hai ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm;

c) Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).

2. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho Sở Tư pháp.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu cầu.

Điều 17. Lut sưm việc cho Trung tâm tư vấn pháp lut, Chi nhánh

1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh là luật sư đã đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư.

2. Luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh theo hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn được ký kết giữa Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh với luật sư.

3. Phạm vi hành nghề, quyền và nghĩa vụ của luật sư được thực hiện theo hợp đồng lao động phù hợp với quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP và pháp luật về lao động.

4. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng, Luật Luật sư.

Điều 18. Cng tác viên vn pháp lut

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được làm cộng tác viên tư vấn pháp luật:

a) Người có bằng cử nhân luật hoặc người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân;

b) Người đã hoặc đang đảm nhiệm các chức danh như luật sư, công chứng viên, trọng tài viên và các chức danh tư pháp khác;

c) Những người sau đây thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

- Người có bằng trung cấp luật;

- Người có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên gồm: Cán sự pháp lý làm việc trong ngành Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang; hội thẩm nhân dân; người công tác trong các ngành khác có hiểu biết pháp luật.

- Thành viên tổ hòa giải; thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; già làng; trưởng bản, trưởng thôn, xóm, ấp, sóc, bon; trưởng các dòng họ; đại diện tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cơ sở là người có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng.

2. Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh cấp Thẻ cho cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm, Chi nhánh theo Mẫu TP-TVPL-09 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Danh sách cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải được niêm yết tại trụ sở của Trung tâm, Chi nhánh.

Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức chủ quản và Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động về danh sách cộng tác viên, chậm nhất là mười ngày làm việc kể từ khi bổ sung, rút tên cộng tác viên tư vấn pháp luật khỏi danh sách cộng tác viên trong quá trình hoạt động.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng năm, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động và tổ chức chủ quản về tổ chức, hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh trực thuộc. Báo cáo năm được gửi chậm nhất vào ngày 30 tháng 9. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm tiếp theo.

Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tổ chức chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tại địa phương. Báo cáo năm được gửi trước ngày 15 tháng 10.

Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, Sở Tư pháp báo cáo về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp.

Điều 20. Kiểm tra về tổ chức, hoạt đng vấn pháp luật

1. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương. Sở Tư pháp có thể tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.

Trong trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật; nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

2. Thời gian và nội dung kiểm tra định kỳ phải được thông báo cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành kiểm tra.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN6

Điều 21. Quy đnh chuyển tiếp

1. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật được cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

2. Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật được cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

3. Trong trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật có yêu cầu cấp đổi thành Thẻ tư vấn viên pháp luật thì người đó đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo Mẫu TP-TVPL-06 kèm theo Thông tư này và phải nộp lại Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật.

Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh mà người đó làm việc thực hiện việc cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đề nghị theo thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Điều 22. Biu mu kèm theo

Ban hành kèm theo Thông tư các Phụ lục và mẫu giấy tờ sau đây:

1. Sổ theo dõi đầu việc (Phụ lục I); Sổ theo dõi thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí (Phụ lục II); Sổ theo dõi vụ việc có thu thù lao (Phụ lục III).

2. Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-01).

3. Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-02);

4. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-03).

5. Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-04).

6. Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL- 05).

7. Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL-06).

8. Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL-07).

9. Hợp đồng cộng tác viên (Mẫu TP-TVPL-08).

10. Thẻ cộng tác viên tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-09).

11. Thông báo về việc đặt Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP- TVPL-10).

12. Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-11).

13. Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh (Mẫu TP-TVPL-12).

14. Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh (Mẫu TP-TVPL-13).

15. Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương (Mẫu TP-TVPL-14).

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật.

2. Các Sở Tư pháp, tổ chức chủ quản của Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật và người thực hiện tư vấn pháp luật chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

PHỤ LỤC I

1. Trang bìa

N T CHC CH QUẢN

N TRUNGM VẤN PHÁP LUẬT/CHI NHÁNH

 

SỔ THEO DÕI ĐẦU VIỆC

Quyển số:...........

Từ ngày...../.../.... đến ngày...../.../....

2. Phn nội dung

Sổ theo dõi đầu việc phải có các nội dung chính sau đây:

Ngày tháng năm nhn yêu cu

Họ tên, đa chỉ ngưi yêu cu

Ni dung yêu cu

Loi vic (miễn phí/thu thù lao)

Ngưi thực hiện

Thi hn/Kết quả thực hiện

Ký xác nhn ca ngưi thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

1. Trang bìa

N T CHC CH QUẢN

N TRUNGM VẤN PHÁP LUẬT/CHI NHÁNH

 

SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Quyển số:......

Từ ngày...../.../.... đến ngày...../.../....

2. Phần nội dung

Sổ theo dõi thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí phải có các nội dung chính sau đây:

Ngày tháng năm nhn yêu cu

Họ tên, đa chỉ ngưi yêu cu

Ni dung yêu cu

Lĩnh vc pháp luật

Ngưi thực hiện

Thi hn/Kết quả thực hiện

Ký xác nhn ca ngưi thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

1. Trang bìa

N T CHC CH QUẢN

N TRUNGM VẤN PHÁP LUẬT/CHI NHÁNH

 

SỔ THEO DÕI VỤ VIỆC CÓ THU THÙ LAO

Quyển số:.......

Từ ngày...../.../.... đến ngày...../.../....

2. Ni dung

Sổ theo dõi vụ việc có thu thù lao phải có các nội dung chính sau đây:

Ngày tháng năm

Họ tên, địa chỉ người yêu cầu

Số Hợp đồng/ Phiếu yêu cầu

Nội dung yêu cầu

Lĩnh vực pháp luật

Người thực hiện

Thời hạn/Kết quả thực hiện

Số tiền thù lao

Ký xác nhận của người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lưu ý: Các S theo dõi công việc ti Ph lục I, II III ca Thông tưy đu phải đưc đánh s trang theo th t, ghi rõ ngày m s và khóa s. Tại trang đầu và trang cuối mi S, phi có ch ký c nhn ca Giám đốc Trung m hoặc Trưởng Chi nhánh và ch ký ca ngưi lp sổ.

 

MẪU TP-TVPL-01

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph)..............................................

Trung m tư vấn pháp lut (tên gi đầy đủ):....................................................... đưc thành lp theo Quyết định số:................................... ngày......../......./......... ca...............................................................................................................................

Đăng ký hoạt đng ca Trung tâm tư vấn pháp lut với các ni dung sau đây:

1. Tên đầy đ ca Trung tâm tư vấn pháp luật (ghi bng ch in hoa):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

n viết tt (nếu có):.............................................................................................

2. Đa ch trụ s:...................................................................................................

Điện thoi:................................................ Fax:.....................................................

Email:....................................................................................................................

3. Gm đốc Trung tâm:

H và tên:................................................................................. Nam/Nữ..............

Sinh ngày:....../....../.......... Chng minh nhân dân s:...........................................

cấp ngày....... tháng....... năm......... Nơi cấp:.........................................................

Th tư vấn viên pháp lut (Chng ch hành ngh luật sư) số:.............................. cấp ngày....../....../............

4. Phạm vi hot đng:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Danhch tư vn viên pháp lut, lut sư và nhân viên khác:

- H và tên:................................................. Chc danh:.......................................

- H và tên:................................................. Chc danh:.......................................

- H và tên:................................................. Chc danh:.......................................

Trung m tư vấn pháp lut xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân th pháp lut và thc hiện đầy đ các nghĩa v ca Trung tâm theo quy định ca pháp lut.

 

 

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký, ghi rõ h n)

 

MẪU TP-TVPL-02

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph).................................................

Chi nhánh ca Trung tâm tư vn pháp luật................................ đ ngh đăng hoạt động vi c ni dung sau đây:

1. (ghi tên đầy đ ca Chi nhánh bng ch in hoa):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

n viết tt (nếu có):.............................................................................................

Quyết đnh thành lập Chi nnh s:........................ngày....../...../.........................

...............................................................................................................................

trc thuc Trung tâm tư vn pháp lut:.................................................................

Quyết đnh thành lập Trung m số:.................... ngày....../...../....... ca..............

...............................................................................................................................

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm số:........................................ do Sở Tư pháp.................... cấp ngày....../...../..........

Đa ch tr sở ca Trung m:...............................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoi:......................................................... Fax:............................................

Email:....................................................................................................................

2. Đa ch trụ sca Chi nhánh:............................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoi:....................................................... Fax:..............................................

Email:....................................................................................................................

3. Trưng Chi nhánh:

H và tên:............................................................................... Nam/Nữ................

Sinh ngày:....../....../.......... Chứng minh nhân dân số:...................................... cấp ngày......./...../......... Nơi cấp:.................................................................................

Th tư vn viên pháp lut (Chng ch hành ngh lut sư) số:............................. cấp ngày....../....../..........

4. Phạm vi hot đng:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Danhch tư vn viên pháp lut, lut sư và nhân viên khác:

- H và tên:................................................. Chc danh:.......................................

- H và tên:................................................. Chc danh:.......................................

- Họ và tên:................................................. Chức danh:.......................................

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...
TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ h tên)

 

MẪU TP-TVPL- 03

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:................./TP/ĐKHĐ-TT

 

UBND, TNH, TP.............
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......./TP/ĐKHĐ-TT

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Trung m tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):

...............................................................................................................................

n viết tt (nếu có):.............................................................................................

Quyết đnh thành lập Trung m số:........................ngày....../...../.......ca...........

...............................................................................................................................

Đa ch tr sở:.......................................................................................................

Điện thoi:................................................ Fax:.....................................................

Email:....................................................................................................................

2. Gm đốc Trung tâm:

H và tên:................................................... Nam/N:...........................................

Sinh ngày:.........../.........../.......................... n tc:............................................

Chứng minh nhân n số:............................................ ngày cấp......./......../......... nơi cấp:..................................................................................................................

Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:........ ngày cấp......../......../..........

3. Phạm vi hot đng:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Danhch tư vn viên pháp lut, lut sư ca Trung tâm:

STT

HỌ VÀN

M SINH

THẺ TVVPL, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Số, ngày cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật:

STT

NGÀY, THÁNG, NĂM

NỘI DUNG THAY ĐỔI

XÁC NHẬN NỘI DUNG THAY ĐỔI

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-04

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

S:................./TP/ĐKHĐ-CN

 

UBND, TNH, TP.........
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......./TP/ĐKHĐ-CN

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. (Tên gi đầy đ ca Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh):

...............................................................................................................................

n viết tt ca Trung tâm (nếu có):.....................................................................

Quyết đnh thành lập Trung m số:........................ngày....../...../....... ca...........

...............................................................................................................................

Đa ch tr sở ca Trung m:...............................................................................

Điện thoi:............................................... Fax:......................................................

Email:....................................................................................................................

2. Tên Chi nhánh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Đa ch trụ sca Chi nhánh:............................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoi:.................................................................. Fax:...................................

Email:....................................................................................................................

4. Trưng Chi nhánh:

Họ và tên:............................................................................ Nam/Nữ:..................

Sinh ngày:.........../.........../......................... Dân tộc:.............................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. ngày cấp......../........./............. nơi cấp:..............................................................................................................................

Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:......................... ngày cấp......../......../....................................................................................................

5. Phạm vi hot đng:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Danhch tư vn viên pháp lut, lut sư ca Chi nhánh:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

THẺ TVVPL, LUẬT SƯ
(Số, ngày cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT

NGÀY, THÁNG, NĂM

NỘI DUNG THAY ĐỔI

C NHN NỘI DUNG THAY ĐỔI

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-05

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph)..........................................

Trung m tư vấn pháp lut (hoặc Chi nhánh):

...............................................................................................................................

Quyết định thành lập Trung tâm (Chi nhánh) số:................... ngày....../...../....... của......... ......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:...............................................................................

Điện thoi:................................................ Fax:.....................................................

Email:....................................................................................................................

Đngh STư pháp cấp Thtư vn viên pháp luật cho ông/bà có tên sau đây:

H và tên............................................................. Nam, nữ...................................

Sinh ngày........../........./............... tại tnh, thành phố:...........................................

Số Chng minh thư:..............................................................................................

(ghi chú: nếu có t 02 ngưi trở lên thì lp danh sách trích ngang)

Nơi m việc (ghi tên Trung m tư vn pháp luật hoặc Chi nhánh):

.....................................................................................................................................

Kèm theo.......... b h, gồm c giấy t sau:

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

 

 

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(hoc TRƯỞNG CHI NHÁNH)
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-06

CNGA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
c lp - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph).............................

n tôi là:.......................................................... Nam, nữ.....................................

Sinh ngày......./....../........................................... Nơi sinh.....................................

Số Chng minh nhân dân:................................ ngày cấp..................................... nơi cấp:.................................................................................................................

Nơi đăng ký h khu thưng trú:..........................................................................

Giấy chng nhn tư vấn viên pháp lut số:......................... ngày cấp..................

Nơi cp:.................................................................................................................

Làm việc ti Trung tâm tư vấn pháp lut (Chi nhánh):.........................................

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, tôi xin đề nghị được cấp đổi Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật thành Thẻ tư vấn viên pháp luật.

Tôi xin cam đoan thc hin đầy đ các quyền và nghĩa v ca tư vấn viên pháp lut theo quy đnh ca pháp lut.

 

Xác nhn của Giám đc Trung tâm hoc Trưng Chi nhánh
(Ký, ghi rõ h n)

Tnh (tnh ph), ngày.... tng.... năm....
Ngưi đề ngh
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-07

THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kích c: chiều ngang 6cm, chiều dài 9cm gồm 2 mặt đưc ghi bng tiếng Vit. Mặt trưc: phía bên trái có nh 02cm x 03cm đóng du ni ca Sở Tư pháp; chTh tư vn viên pháp luật và s th in màu đỏ; phía dưi bên phải có chký ca Giám đốc Sở Tư pháp và đóng dấu S Tư pháp. Mt sau: có quy định v việc sdụng Thẻ.

Mặt trước Thẻ tư vấn viên pháp luật:

UBND TNH, TP....
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

 

 

Ảnh 2 x 3

 

 

 

Chca tư vn viên pháp lut

 

THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Số:..../TP-TVVPL

H và tên:...........................................................................

Sinh ngày:............... tháng............... m..........................

Chứng minh thư nhân dân số:............................................

Nơi m vic:......................................................................

............................................................................................

 

Tnh (tnh ph), ngày........ tháng..... m......
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)
Mặt sau Thẻ tư vấn viên pháp luật:

 

QUY ĐNH SỬ DNG THẺ

1. Đeo thẻ khi làm việc;

2. Xut trình th khi có yêu cầu ca ngưi có thẩm quyn;

3. Cấm s dụng thvì mc đích cá nhân hoặc trc li;

4. Bảo qun, gi n th cn thn, không tẩy xóa, m hỏng; kng cho ngưi khác mưn thẻ;

5. Mất thphi báo ngay cho cơ quan có thẩm quyn.

 

 

MẪU TP-TVPL-08

N T CHC CH QUẢN
N TRUNG TÂM VẤN PHÁP LUT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../TVPL-HĐCT

Tnh (tnh ph), ngày... tng... năm...

 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Chúng tôi, mt bên là ông (bà):............................................................................

Chc vụ:................................................................................................................

Đại diện cho Trung tâm:.......................................................................................

Đa chỉ:..................................................................................................................

Và mt bên là ông (bà):........................................................................................

Sinh ngày....... tháng........ năm........ Chng minh thư số:.....................................

cấp ngày...... tháng...... năm......... quan cấp.....................................................

Chc danh (ngh nghip):.....................................................................................

Nơi m vic:.........................................................................................................

Đa ch thưng trú:................................................................................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng cộng tác và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1. Thi hn và chế độ m vic

1.1. Ông () m vic theo hp đng cng tác t ngày.......... tháng...... năm..... đến ngày....... tháng....... năm..........

1.2. Cộng tác theo vụ việc hoặc thường xuyên:....................................................

1.3. Thời gian làm việc (số lượng giờ, ngày trong 1 tuần hoặc 1 tháng):

.....................................................................................................................................

Điều 2. Mức phụ cp (thù lao)

Đưc hưng ph cp hoặc thù lao:

- Theo v vic:............................ vi mc là:.......................................................

- Theo thi gian m vic:.................................. với mc là:................................

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ ca cng tác viên

3.1. Thc hin tư vn pháp lut trong lĩnh vc:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Theo đúng thi hn và yêu cầu cht lưng mà hai bên đã tha thun.

3.2. Chu trách nhim trưc Trung m tư vấn pháp lut v ni dung tư vấn pháp lut.

3.3. Tuân th quy chế đi vi cng tác viên, Điu l ca Trung m tư vấn pháp lut và c quy định pháp luật v tư vấn pháp lut.

3.4. Không đưc trc tiếp thu thù lao, nhận bất klợi ích vật cht nào nhằm mc đích v li tng qua việc thc hin tư vn pháp lut ca mình hoặc ca Trung m tư vấn pháp lut, Chi nhánh nơi mình cng tác.

3.5. Bi hoàn thit hại do li ca mình gây ra trong khi thc hiện tư vấn pháp lut cho Trung m tư vấn pp lut, Chi nhánh nơi mình m cộng c viên.

Điều 4. Quyền và nghĩa v của Trung tâm vấn pháp lut trong việc sử dụng cng tác viên

4.1. Pn công v vic tư vn pháp lut.

4.2. Thanh toán ph cấp (thù lao) và các khon chi phí hp lý đ thc hin vvic tư vấn pháp luật theo đúng chế đ đã tha thun.

4.3. Bi dưng nghip v, k năng tư vấn pháp lut cho cng tác viên.

4.4. c tng hp chấm dt hp đồng cng c viên và việc gii quyết tranh chp hp đồng cộng tác.

Điều 5. Điều khoản chung

5.1. Nhng tha thun kc:

...............................................................................................................................

5.2. Hp đng cng c viên có hiệu lc t ny......... tháng....... m...... đến ny....... tháng.......năm..........

5.3. Trong quá trình thc hin hp đng nếu có những thay đổi, b sung hoc đxut cn tho lun thì hai n scùng bàn bc, giải quyết.

5.4. Hp đồng này đưc lập thành 2 bn giá trị như nhau, mi n gi mt (01) bn.

 

CNGC VIÊN
(Ký, ghi rõ h và tên)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL- 09

THẺ CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kích c: chiều ngang 6cm, chiều dài 9cm gồm 2 mặt đưc ghi bng tiếng Vit. Mặt trưc: phía bên trái có nh 02cm x 03cm đóng du ni ca Sở Tư pháp; chTh cng tác viên tư vn pháp lut và s th in màu đ; pa dưi bên phải có chký ca Giám đốc Trung m/Trưởng Chi nhánh và đóng dấu ca Trung tâm/Chi nhánh. Mt sau: có quy định quyền và nghĩa v ca tư vấn viên pháp lut.

Mặt trước Thẻ cộng tác viên tư vấn pháp luật:

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT/CHI NHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

 

 

Ảnh 2 x 3

 

 

 

Có giá trị t ngày

........./........./...........

đến ngày

........./......../............

 

THẺ CỘNG TÁC VIÊN

Số:.../TP-CTV

H và tên:...........................................................

Sinh ngày:............ tháng............ năm.................

Chứng minh thư nhân dân số:.............................

Nơi m vic:......................................................

............................................................................

 

Tnh (tnh ph), ngày........ tháng..... m......
GIÁM ĐỐC
hoc TRƯỞNG CHI NHÁNH
(Ký tên, đóng du)
Mặt sau Thẻ cng tác viên tư vấn pháp lut:

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ

1. Đeo th khi làm vic;

2. Xut trình th khi có yêu cầu ca ngưi có thẩm quyn;

3. Cấm s dụng thvì mc đích cá nhân hoặc trc li;

4. Bảo qun, gi n th cn thn, không tẩy xóa, m hỏng; kng cho ngưi khác mưn thẻ;

5. Mất thphi báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

 

 

MẪU TP-TVPL-10

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐẶT CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph).........

Trung m tư vấn pháp lut (tên gi đầy đủ):.......................................................

..............................................................................................................................

Giấy đăng ký hoạt đng s:.............. cấp ngày....... tháng....... năm.....................

Đa ch tr sở:........................................................................................................

..............................................................................................................................

Thông báo v việc đt Chi nhánh ca Trung m tư vấn pháp lut như sau:

Chi nhánh (tên gi đy đủ):..................................................................................

Đa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoi:........................... Fax:................................ Email:..............................

Trưởng Chi nhánh:................................................................................................

Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên của Chi nhánh (ghi rõ họ tên, năm sinh, số Thẻ tư vấn viên pháp luật, Chứng chỉ hành nghề luật sư, chức danh):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-11

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph)............

Trung m tư vấn pháp lut (tên gi đầy đủ):.......................................................

Giấy đăng ký hoạt đng s:.................... cấp ngày...... tháng...... năm.................

Đa ch tr sở:.......................................................................................................

Điện thoi:............................ Fax:............................. Email:................................

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt đng như sau:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Trung tâm tư vấn pháp luật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này và đề nghị Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......... ghi nội dung thay đổi nói trên vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

i liệu gi m:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-12

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm....

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT (HOẶC CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT)

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph).........

Trung m tư vấn pháp lut (tên gi đầy đủ):.......................................................

..............................................................................................................................

Giấy đăng ký hoạt đng s:............. cấp ngày....... tháng....... năm......................

quan cp..........................................................................................................

Đa ch tr sở:.......................................................................................................

...............................................................................................................................

Điện thoi:........................... Fax:.......................... Email:....................................

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật:............................................ được thành lập ngày...... tháng...... năm................................................................................

Đa ch tr sở:........................................................................................................

Điện thoi:............................. Fax:............................ Email:................................

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh của Trung tâm) kể từ ngày....... tháng..... năm............ theo Quyết định số............... ngày....... tháng....... năm........... của (tên tổ chức ra Quyết định)...............................................

Trung tâm tư vấn pháp lut cam đoan thc hiện đầy đ nghĩa v thuế, thanh toán xong các khon nợ, gii quyết xong c hp đồng dịch v pháp lý đã ký kết vi khách hàng các hp đồng đã kết vi tư vn viên pháp lut, nhân viên và cng tác viên pháp luật ca Trung m tư vn pháp lut (Chi nhánh ca Trung tâm tư vn pháp lut).

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng du )

 

MẪU TP-TVPL-13

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../BC-TVPL

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

 

BÁO CÁO

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỪ NGÀY................... ĐẾN NGÀY.................

Kính gửi: Sở Tư pháp tnh (thành ph).........

1. Vt chc ca Trung m tư vấn pháp lut:

- H và n Gm đốc Trung tâm..........................................................................

- Số lưng tư vn viên pháp lut m việc cho Trung m tư vấn pháp lut:........

- Số lượng luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật:...............................

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thẻ tư vấn viên pháp luật/Chứng chỉ hành nghề luật sư (ghi rõ số, ngày cấp)

Chức vụ trong Trung tâm TVPL

Nơi làm việc (ghi rõ là làm tại Trung tâm hay Chi nhánh)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật:.......................................................

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Vị trí công việc trong Trung tâm TVPL

Hợp đồng lao động (ghi rõ số, ngày tháng năm ký kết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lưng cng tác viên tư vn pháp lut ca Trung tâm....................................

- Số Chi nhánh (ghi rõ tên, đa ch tr sở, Trưởng Chi nhánh, tư vn viên pháp lut, lut sư đang làm vic cho Chi nhánh):................................................................

2. V hot động ca Trung m tư vấn pháp lut (bao gm cả hoạt động ca Chi nhánh)

2.1. Hoạt động tư vấn pháp luật

Lĩnh vc pháp lut

Số lượng vviệc (ghi miễn phí, thu thù lao)

Số lưt ngưi đưc tư vấn (ghi miễn phí, thu thù lao)

Ghi chú

Hình s

 

 

 

n s

 

 

 

Hôn nhân - gia đình

 

 

 

Thương mại Hành chính Lao đng

 

 

 

Lĩnh vực khác (ghi cụ thể)

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

Tng thu ca Trung tâm tư vấn pháp lut:............................................................

2.2. c hoạt đng khác:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. T đánh giá v kết qu hot động ca Trung m (nêu rõ thun li và khó khăn, thành công và hn chế, bài hc kinh nghiệm nếu ):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Đxut, kiến ngh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(Ký tên, đóng du)

 

MẪU TP-TVPL-14

UBND TNH (TP)......
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../BC-STP

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

 

BÁO CÁO

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỪ NGÀY............... ĐẾN NGÀY...............

Kính gửi: B Tư pháp

1. Vt chc:

- Tng s Trung m tư vn pháp lut:.................................................................

- Tng s Chi nhánh:............................................................................................

- Tng s tư vn viên pháp lut đang làm vic ti các Trung tâm vấn pháp lut và Chi nhánh:.......................................................................................................

- Tổng s luật sư đang làm vic tại c Trung m vn pháp luật và Chi nhánh:..........................................................................................................................

- Tổng s cng tác viên tư vn pháp lut ca các Trung tâm tư vn pháp lutChi nhánh....................................................................................................................

- Tng s nhân viên ca các Trung tâm vn pháp luật và Chi nhánh:..............

2. Vhoạt động:

2.1. Hoạt động tư vấn pháp luật

Lĩnh vc pháp lut

Số lượng vviệc (ghi miễn phí, thu thù lao)

Số lưt ngưi đưc tư vấn (ghi miễn phí, thu thù lao)

Ghi chú

Hình s

 

 

 

n s

 

 

 

Hôn nhân - gia đình

 

 

 

Thương mại

 

 

 

Hành chính

 

 

 

Lao đng

 

 

 

Lĩnh vực khác (ghi cụ thể)

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

- Tổng thu ca các Trung tâm tư vấn pháp lut và Chi nhánh hoạt đng ti đa phương:........................................................................................................................

2.2. c hoạt đng khác:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Đánh giá v tình hình hot động ca các Trung tâm vấn pháp luật ti đa phương:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Đánh giá v tình hình thc hiện nhiệm v qun lý ca Sở Tư pháp (nêu rõ thun li và khó khăn, thành công và hn chế, bài hc kinh nghim nếu có):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Đxut, kiến ngh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

 1 Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP Thông tư số 03/2008/TT-BTP và Thông tư số 01/2010/TT-BTP như sau:”

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

3. Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

4 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

5 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

6 Điều 4 của Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011 quy định như sau:

“Điều 4. Hiệu lc thi hành

Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2011.

Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở pháp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông này.

Trong q trình thực hiện, nếu có ng mắc đề nghị các quan, t chức, nhân phản ánh kịp thi về B pháp để nghiên cứu giải quyết./.”

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8025/VBHN-BTP

Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
Số hiệu8025/VBHN-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực10/12/2013
Ngày công báo27/12/2013
Số công báoTừ số 991 đến số 992
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8025/VBHN-BTP

Lược đồ Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật
        Loại văn bảnVăn bản hợp nhất
        Số hiệu8025/VBHN-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực10/12/2013
        Ngày công báo27/12/2013
        Số công báoTừ số 991 đến số 992
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Văn bản hợp nhất 8025/VBHN-BTP năm 2013 hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực