Văn bản khác 1013/SNN-TL

Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL về thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công trong dự án đầu tư công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở bản vẽ thi công


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1013/SNN-TL

Đà Lạt, ngày 05 tháng 05 năm 2006

 

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ, BẢN VẼ THI CÔNG TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Kính gửi: UBND các huyện, TX Bảo Lộc và TP Đà Lạt

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 22/2/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v Ban hành qui định phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm đồng tại văn bản số 2191/UBND-XD ngày 24/4/2006 về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở; bản vẽ thi công trong dự án đầu tư;

Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã có văn bản số 767/NN&PTNT ngày 28/3/2006 “V/v đề nghị UBND các huyện, Thành phố, Thị xã trong tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản đăng ký, năng lực của cán bộ, chuyên viên và phòng chức năng quản lý về ngành NN-PTNT cấp huyện được giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các dự án công trình Thủy lợi thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp huyện”.

Để giúp cho Chủ tịch UBND cấp huyện, chủ động trong công tác thẩm định dự án và quyết định đầu tư các dự án đầu tư được UBND tỉnh phân cấp. Sau khi xem xét hồ sơ, văn bản đăng ký và năng lực chuyên môn kỹ thuật của cán bộ, chuyên viên là Kỹ sư Thủy lợi đang công tác tại các huyện, Sở NN & PTNT Lâm đồng ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp huyện. Cụ thể như sau:

1. Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng thẩm định thiết kế cơ sở, tổng dự toán, dự toán chi tiết (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình): Các dự án công trình Thủy lợi được UBND Tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư cho Chủ tịch UBND cấp huyện gồm: Huyện Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Thành phố Đà Lạt và Thị xã Bảo Lộc (là các huyện có văn bản báo cáo năng lực của phòng chức năng chưa đủ điều kiện để thẩm định thiết kế).

2. Phòng NN & PTNT huyện Đức Trọng thẩm định thiết kế cơ sở, tổng dự toán, dự toán chi tiết (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình): Các dự án công trình Thủy lợi nhóm C công trình cấp 4 có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

- Chi cục Thủy lợi Lâm đồng thẩm định các dự án công trình Thủy lợi nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng là công trình cấp 2 và cấp 3 thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

3. Phòng Công Nông nghiệp thành phố Đà Lạt thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi là các hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên, nạo vét kênh mương, cải tạo môi trường có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

- Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng (như mục 1 văn bản này) thẩm định thiết kế cơ sở tổng dự toán, dự toán chi tiết (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình): Các dự án công trình Thủy lợi xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa lớn các dự án nhóm C công trình cấp 2, 3 và cấp 4 có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

4. Phòng chức năng (là phòng có kỹ sư Thủy lợi do Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) của các huyện: Đơn Dương, Di Linh, Cát Tiên thẩm định thiết kế cơ sở, tổng dự toán, dự toán chi tiết dự án đầu tư (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình): Các dự án công trình Thủy lợi nhóm C công trình cấp 4 có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Chi cục Thủy lợi Lâm đồng thẩm định các dự án công trình Thủy lợi nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng là công trình cấp 2 và cấp 3 thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.

5. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đạ Tẻh thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Thủy lợi là các hạng mục công trình sửa chữa thường xuyên, nạo vét kênh mương, công trình qui mô nhỏ kỹ thuật đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh.

- Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng (như mục 1 văn bản này) thẩm định thiết kế cơ sở tổng dự toán, dự toán chi tiết (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình): Các dự án công trình Thủy lợi xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa lớn các dự án nhóm C công trình cấp 2, 3 và cấp 4 có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh.

6. Hồ sơ thiết kế các dự án công trình Thủy lợi thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện đã được Sở NN-PTNT Lâm Đồng ủy quyền cho Chi cục Thủy lợi thẩm định, yêu cầu Chủ đầu tư phải gửi đầy đủ số lượng hồ sơ dự án được qui định tại mục III- Nội dung và qui trình lập, thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) trong hướng dẫn số 607/XD-QLXD ngày 3/8/2005 của Sở Xây dựng Lâm Đồng, kèm theo tờ trình của chủ đầu tư gửi cho Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng theo mẫu qui định tại Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng.

7. Trường hợp các dự án công trình Thủy lợi có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện đã được Sở NN-PTNT Lâm Đồng ủy quyền thẩm định thiết kế, nhưng công trình có qui mô giải pháp kỹ thuật phức tạp, dự án áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vv…..phòng chức năng của cấp huyện chưa đủ năng lực để thẩm định thì chủ đầu tư có thể lập tờ trình gửi Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng đề nghị thẩm định giúp theo qui định.

8. Hồ sơ thiết kế và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình), do phòng chức năng của huyện thực hiện thẩm định theo ủy quyền phải gửi về Sở NN-PTNT Lâm Đồng 01 bộ để báo cáo, theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án theo qui định.

9. Phân loại cấp công trình xây dựng để thẩm định dự án đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan thẩm định thiết kế phải căn cứ phụ lục 1 trong Nghị định của Chính phủ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

10. Một số huyện chưa được ủy quyền thẩm định thiết kế tại văn bản này, nếu sau này phòng chức năng của huyện có đủ điều kiện thẩm định, đề nghị UBND huyện gửi văn bản về Sở NN-PTNT Lâm Đồng để bổ sung ủy quyền thẩm định thiết kế dự án đầu tư theo qui định.

- Trong quá trình thực hiện thẩm định theo ủy quyền tại văn bản này nếu có gì vướng mắc, chưa hợp lý, đề nghị cơ quan thẩm định gửi văn bản báo cáo về Sở NN-PTNT Lâm Đồng để được hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương.

- Giao Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng có trách nhiệm: Kiểm tra theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ các phòng chức năng của huyện thực hiện tốt các qui trình thẩm định dự án đầu tư theo ủy quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở NN-PTNT;
- Sở KH & ĐT;
- Sở Tài chính;
- Các phòng NN: Ban QLDA huyện;
- CCTL: phòng KH & ĐT; NN sở;
- Lưu: VT, TL.

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Án

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1013/SNN-TL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1013/SNN-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2006
Ngày hiệu lực05/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1013/SNN-TL

Lược đồ Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở bản vẽ thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở bản vẽ thi công
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1013/SNN-TL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm Văn Án
        Ngày ban hành05/05/2006
        Ngày hiệu lực05/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở bản vẽ thi công

         Lịch sử hiệu lực Văn bản ủy quyền 1013/SNN-TL thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở bản vẽ thi công

         • 05/05/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực