Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 48/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1466/GDĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

1. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính:

1.1. Thủ tục Công nhận Ban Giám hiệu trường tiểu học tư thục, mã số hồ sơ: 101871

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Công nhận Ban Giám hiệu trường tiểu học tư thục” số thứ tự 03 mục XXXII Phần II thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non, mã số hồ sơ: 101881

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non” số thứ tự 04 mục XXXII Phần II thuộc thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, mã số hồ sơ: 101891

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học” số thứ tự 05 mục XXXII Phần II thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch B theo Luật lao động, mã số hồ sơ: 101897

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch B theo Luật Lao động” số thứ tự 06 mục XXXII Phần II thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Thủ tục Xét tuyển giáo viên trung học cơ sở, mã số hồ sơ: 101901

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Xét tuyển giáo viên trung học cơ sở” số thứ tự 07 mục XXXII Phần II thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Thủ tục Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và Tiểu học, mã số hồ sơ: 101786

a) Bãi bỏ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

b) Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và tiểu học” số thứ tự 01 mục XXXV Phần II thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, mã số hồ sơ: 101838

- Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học” số thứ tự 05 mục XXXV Phần II thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về bổ sung thủ tục hành chính

- Bổ sung thủ tục “Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học” vào bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổ công tác chuyên trách của TTgCP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, HC-TC;
- Thành viên Tổ Đề án 30 TP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu : VT, (ĐA30-P) L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2010
Ngày hiệu lực30/07/2010
Ngày công báo15/08/2010
Số công báoSố 70
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu48/2010/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
    Người kýLê Hoàng Quân
    Ngày ban hành20/07/2010
    Ngày hiệu lực30/07/2010
    Ngày công báo15/08/2010
    Số công báoSố 70
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật12 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

       • 20/07/2010

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 15/08/2010

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 30/07/2010

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực