Văn bản khác 13570/BC-VPCP

Báo cáo 13570/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 13570/BC-VPCP 2017 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13570/BC-VPCP

Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012 và Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012), Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 của Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

a) Công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính.

- Văn phòng Chính phủ đã tổ chức phục vụ 11 phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, 02 phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật; 01 Hội nghị Chính phủ với các địa phương và tổ chức hơn 644 cuộc họp, hội nghị, cuộc làm việc do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng như: tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần các Nghị quyết số 19/NQ-CP và NQ 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính điện tử trong đăng ký kinh doanh; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh chuyên ngành không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp theo hướng chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu trong việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã thẩm tra trình Chính phủ cho ý kiến, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 15 dự án Luật thuộc Chương trình công tác năm 2017; 03 đề nghị xây dựng luật; đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

- Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quyết định về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến, Quyết định số 1289/2017/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 về việc thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

- Thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 15 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, theo đó, số thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân dự kiến đơn giản hóa là 902 thủ tục, số văn bản dự kiến sửa đổi là 273 văn bản.

Thẩm tra 58 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định 394 thủ tục hành chính, trong đó, đề nghị không quy định 23 thủ tục, sửa đổi 308 thủ tục (chiếm 84% tổng số thủ tục quy định tại dự thảo).

Xây dựng và lồng ghép nội dung kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP vào Kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017 (phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị tài liệu, tham gia phục vụ các đoàn kiểm tra có nội dung liên quan đến Nghị quyết số 19); tiếp nhận các ý kiến của bộ, ngành về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; định kỳ hàng quý, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại 04 địa phương (Kiên Giang, Long An, Thanh Hóa, Hải Phòng) và đã ban hành Thông báo kết luận kiểm tra; tham gia Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại 03 Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Trong năm 2017, đã cập nhật hơn 2.500 văn bản (tăng 14% so với 2016) với hơn 16.600 nhiệm vụ (tăng 61% so với 2016) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao vào Hệ thng quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương đã tổ chức kiểm tra tại 30 bộ, cơ quan, địa phương (tăng 17 cơ quan so với năm 2016) trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ những kết quả đạt được và làm rõ nguyên nhân các nhiệm vụ chậm thực hiện; hng tháng có báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp chấn chỉnh tại phiên họp Chính phủ. Tổ chức kiểm tra chuyên đề tại một số bộ, cơ quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua kiểm tra đã giúp tháo gỡ nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực; nhiều bộ đã rà soát, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro; đẩy mạnh xã hội hóa và công nhận, thừa nhận ln nhau giữa các nước. Ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các bộ, cơ quan, địa phương đã có chuyển biến thực sự. Mặc dù số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải hoàn thành tăng 61% so với năm 2016 nhưng số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn đến nay chỉ còn 2,6%, thấp hơn nhiều so với trước khi thành lập Tổ công tác là 25%.

b) Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản trị và vận hành kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (http://doanhnghiep.chinhphu.vn) và Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (http://nguoidan.chinhphu.vn) cụ thể là:

- Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận 5.065 phản ánh, kiến nghị, trong đó: 874 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền (đã chuyn 499 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý, 375 phản ánh, kiến nghị còn lại đang đề nghị người dân cùng cấp bổ sung thông tin; các bộ, ngành, đa phương đã xem xét, trả lời 320 phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 64%); còn 4.191 phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận 1.129 phản ánh, kiến nghị, trong đó, có 911 phản ánh, kiến nghị, VPCP đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý, trả lời. Qua theo dõi và đôn đốc, các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời 749/911 (đạt 82,22%). Các ý kiến trả lời người dân đều được kịp thời đăng tải công khai trên Cng Thông tin điện tử của Chính phủ (Phụ lục xin gửi kèm).

c) Về công tác thông tin truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2017, Văn phòng Chính phủ tập trung vào công tác thông tin truyền thông về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, bám sát, thông tin kịp thời có tính định hướng về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng sau một năm hoạt động kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao tại các Bộ, ngành, địa phương, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về mặt truyền thông trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, tạo tác động lan tỏa thông tin mạnh mẽ, được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông dẫn lại thông tin.

- Công tác thông tin đối ngoại đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong việc thông tin truyền thông về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các sự kiện quốc tế do Việt Nam đăng cai tổ chức các Hội nghị quốc tế, nhất là năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nng.

- Trong công tác cải cách hành chính, đã tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Chính phủ như: Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Nghquyết chuyên đề về xây dựng pháp luật; Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Tập trung nâng cao hiệu quả của Diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của người dân, doanh nghiệp theo yêu cầu tại các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh thông tin phản ánh các ý kiến phản biện chính sách của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt liên quan tới các thủ tục, điều kiện kinh doanh chưa phù hợp (như: điều kiện sản xuất, lắp ráp, phân phối, nhập khẩu ô tô; dự thảo Nghị định về hoạt động in; bỏ đăng ký danh mục thức ăn chăn nuôi; thủ tục nhập khẩu thiết bị viễn thông; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu...).

- Thực hiện gần 600 tin, bài về công tác cải cách hành chính, trong đó có 224 tin, bài về kết quả giải quyết và hướng dẫn thủ tục hành chính; 73 tin, bài khác giới thiệu về cải cách thủ tục hành chính (Phụ lục xin gửi kèm).

- Đã kết nối 26/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thng nht, thông sut từ Trung ương đến địa phương, cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan.

Hoàn thiện liên thông gửi nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng với Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nng và 12 Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Thừa - Thiên Huế, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp tục hoàn thiện liên thông với các Bộ: Công Thương, Xây dựng; với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Sóc Trăng. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương còn lại sớm hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đang triển khai tích hợp thông tin kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ) lên hệ thống kết nối liên thông cập nhật tình hình, theo dõi kết quả một cách tự động và trực tuyến.

Triển khai xây dựng Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia từ nguồn kinh phí Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Hiện tại, hệ thống thử nghiệm Cổng dịch vụ công Quốc gia đã tích hp một số dịch vụ công mức độ 3, 4 từ một số bộ, ngành, địa phương lên hệ thống thử nghiệm. Tổ chức xây dựng và hoàn thiện quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xây dựng hệ thống tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tính năng trong quá trình sử dụng). Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã đưa hệ thống nâng cấp vào hoạt động chính thức.

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ được đảm bảo, Văn phòng Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng trên mạng nội bộ, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và mạng Internet. Trên cơ sở quy định của Quy chế 1364, Văn phòng Chính phủ đã ban hành các Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ; hướng dẫn điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm tra, giám sát, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa về các đợt tấn công mạng. Định kỳ hàng tháng, phối hợp kiểm tra an ninh đối với tất các các thiết bị công nghệ thông tin trước khi din ra các phiên họp thường kỳ Chính phủ.

Phối hợp triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung phòng, chống tấn công có chủ đích đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

d) Công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

- Để phù hợp với các quy định mới của Chính phủ (về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ), đồng thời quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về đi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan, trong năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 242/QĐ-VPCP ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quyết định số 1089/QĐ-VPCP ngày 05/10/2017 về Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ. Quy chế được rà soát, hoàn thiện hết sức công phu, chi tiết, rõ ràng, trong đó bổ sung nhiu quy định mới, bao quát đy đủ nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, phạm vi, mối quan hệ công tác trong nội bộ Văn phòng Chính phủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác của cơ quan.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ban hành nhiều Quyết định mới các quy chế, quy định về công tác cải cách hành chính, công tác tchức bộ máy, gồm: Quyết định số 1046/QĐ-VPCP ngày 22/9/2017 ban hành Quy định tổ chức, phục vụ tang lễ và tổ chức đoàn viếng của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 1089/QĐ-VPCP ngày 05/10/2017 ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 1316/QĐ-VPCP ngày 12/12/2017 ban hành Quy chế về công tác Thông tin báo chí tại Văn phòng Chính phủ, Quyết định: thành lập Tcông tác của Văn phòng Chính phủ thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”; thành lập Ban soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cng Thông tin điện tử Chính phủ; thành lập Tổ soạn thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Văn phòng Chính phủ; bổ sung thành viên Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quyết định giao quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ...

- Hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tập trung hoàn thiện phần mềm về quản lý văn bản, hồ sơ công việc, lịch họp Văn phòng Chính phủ... để tiến tới hiện đại hóa hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và giải quyết hsơ công việc, tiết giảm việc sử dụng văn bản giấy; đang phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin để đáp ng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin; kết nối, liên thông các phần mềm giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính trên hệ thống kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; ứng dụng công nghệ vi mạch, thẻ thông minh trong các hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức cho trên 1.500 lượt công chức, viên chức và người lao động tham gia các Hội nghị, khóa đào tạo, tập huấn về: công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kỹ năng giao tiếp hành chính; nghiệp vụ lái xe an toàn; kỹ năng lập, thẩm tra hồ sơ; kiến thức quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, ngoại ngữ.... Cử công chức tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, cao cấp lý luận chính trị... Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đề xuất, nhu cầu của các đơn vị, tương ứng với từng vị trí việc làm cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Công tác cán bộ thực hiện công khai minh bạch cụ thể như: xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thanh tra kiểm tra công vụ; bảo vệ chương trình hành động trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2018

Trong Quý I năm 2018, Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính như sau:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử theo các nhiệm vụ, giải pháp được giao; Kế hoạch hành động xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử theo Quyết định số 1369/QĐ-VPCP ngày 31/12/2015 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể là:

+ Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra xác định rõ các nhiệm vụ của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử.

+ Xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử trở thành cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn.

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định về chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về: Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử 04 cấp chính quyền và Kế hoạch triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trọng tâm là tham mưu cấp có thẩm quyền tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thực hiện rà soát quy định thủ tục hành chính đã được ban hành để kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp để tạo sự chuyển biến căn bản trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá và định kỳ hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời cũng là cơ sở để Văn phòng Chính phủ thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; đôn đốc triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đóng góp tích cực vào việc đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tạo môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả

- Tiếp tục thực hiện có kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

- Tham mưu, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để Hội đồng phát huy được thế mạnh trong đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Tăng cường tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; đôn đốc, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền trả lời.

Thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; tổ chức các buổi làm việc của Lãnh đạo Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính với cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý dữ liệu doanh nghiệp (hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo).

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục ng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử theo Quyết định số 587/QĐ-VPCP ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Triển khai việc xây dựng Đề án mở rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018, Văn phòng Chính phủ xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành (để b/c), các Vụ, Cục: TH, PL, KGVX, KHTC, ĐMDN, KSTT, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3b). ĐM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TIN, BÀI VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
(Kèm theo văn bản số 13570/BC-VPCP ngày 21 tháng 12 năm 2017)

STT

Nội dung

1.

Xe điện 3 bánh có được phép đăng kiểm?

2.

Đăng ký website bán hàng qua mạng và miễn phí

3.

Nhà đất được thừa kế chung, phân chia thế nào?

4.

Chủ nhà hay chủ thầu phải đóng thuế xây dựng nhà ở?

5.

Đất không cùng mục đích sử dụng, có hp thửa được không?

6.

Quy định về xác nhận thư giảm giá khi mở thầu

7.

Bộ LĐTBXH hướng dẫn giải quyết các chế độ người có công

8.

Có phải đăng ký khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp?

9.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản tại địa phương khác

10.

Hướng dẫn thủ tục đổi giấy phép lái xe sai tên

11.

Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa

12.

Đủ tuổi nghỉ hưu, có được kéo dài hợp đồng lao động?

13.

Hướng dẫn thanh toán số giờ giảng vượt định mức

14.

Trường hợp nào phải đổi sổ đỏ?

15.

Giấy tờ chứng minh trình độ khi cấp lại giấy phép lao động

16.

Về việc điều chỉnh chức danh nghề trong sổ BHXH

17.

Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là dì ruột?

18.

Không dừng tiếp nhận h sơ gii quyết chế độ người có công

19.

Đất không giấy tờ có được cấp sổ đỏ?

20.

Được chế độ ốm đau khi có giấy chứng nhận hưởng BHXH

21.

Xử lý trường hợp nhà thầu nộp hai bộ hồ sơ giống nhau

22.

Đất chỉ có giấy “viết tay”, thủ tục cấp sổ đỏ thế nào?

23.

Có thể đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật.

24.

Điều kiện cấp phép cho người lao động nước ngoài

25.

Căn cứ xét công nhận người hoạt động cách mạng

26.

Trẻ dưới 6 tuổi được đăng ký KCB tại bệnh viện tỉnh

27.

Áp dụng theo quy định của Bộ KH&ĐT hay Bộ XD?

28.

Giấy tờ để hưởng BHYT khi sinh con tại địa phương khác

29.

Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào?

30.

Quận Tân Phú đã cấp phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Hường

31.

Bổ sung ngày, tháng sinh trên thẻ BHYT

32.

Thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động

33.

Hướng dẫn thủ tục tuyển lao động người nước ngoài

34.

Người khuyết tật có được cấp giấy phép lái xe?

35.

Công nhận quyền SDĐ theo hạn mức, phần vượt chuyển sang thuê

36.

Tiếp thu góp ý về đối tượng hưởng ưu đãi BHYT

37.

Xe chuyển nhượng không có chứng từ không được đăng ký

38.

Chế độ ưu đãi khi công tác tại xã đảo

39.

Chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, xử lý thế nào?

40.

Chỉ chứng thực bản sao từ bản chính

41.

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ dưới 6 tuổi

42.

Đã nghỉ hết chế độ ốm đau, giải quyết thế nào?

43.

Được cử đi học ở nước ngoài, đóng bảo hiểm thế nào?

44.

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng website

45.

Thẩm quyền xác định mức độ khuyết tật

46.

Website đặt hàng trực tuyến có cần đăng ký?

47.

Thời gian tính phụ cấp công tác lâu năm

48.

Có được truy lĩnh tiền trợ cấp mất sức lao động?

49.

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức nào?

50.

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

51.

Hồ sơ đổi quyền lợi trên thẻ BHYT

52.

Đang nợ tiền sử dụng đất có được cấp phép xây dựng?

53.

Cựu chiến binh được cấp thẻ BHYT

54.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục chuyển viện

55.

Nhà ở xã hội được chuyển nhượng trong trường hợp nào?

56.

Đổi thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng

57.

Nhà đất chưa có sổ đỏ có được thế chấp?

58.

Những loại bảo hiểm DN đóng cho người lao động

59.

Nhà đầu tư nước ngoài có cần đăng ký mạng đấu thu quốc gia?

60.

Tham gia BHYT theo hộ gia đình được đơn giản hóa thủ tục

61.

Các trường hợp trẻ dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ BHYT

62.

Dự án có nhiều hạng mục, cấp phép xây dựng thế nào?

63.

Căn cứ xác nhận người hoạt động kháng chiến

64.

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng: Còn bất cập?

65.

Bộ Xây dựng giải đáp các vướng mắc về cấp phép xây dựng

66.

Được thanh toán trực tiếp trợ cấp thai sản tại BHXH

67.

Trường hợp không cần xin lại giấy chuyển tuyến KCB.

68.

Được đóng BHXH 1 lần cho số năm còn thiếu để về hưu?

69.

Đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

70.

Sẽ có quy định mới về cấp Chứng chỉ hành nghề dược

71.

Cơ quan nào cấp Giấy xác nhận số CMND cũ?

72.

Nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, thủ tục thế nào?

73.

Thí sinh tự do thi đại học, cần giấy tờ gì?

74.

Thủ tục nhận thay lương hưu của người định cư nước ngoài

75.

Mất giấy hẹn trả kết quả, lấy đăng ký xe thế nào?

76.

Điều chỉnh hồ sơ thương binh thế nào?

77.

Giải đáp vướng mắc về kê khai hồ sơ dự thầu

78.

Trường hợp không phải đính chính sổ đỏ

79.

Xác nhận bảng điểm làm hồ sơ du học như nào?

80.

Bình Dương: Ông Nguyễn Viết Việt được cấp lại sổ BHXH

81.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ

82.

Thủ tục bán tài sản là vật chứng của vụ án

83.

Có được ủy quyền làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

84.

Tiếp thu kiến nghị về điều kiện xét tặng Huân chương

85.

Khai nộp thuế chuyển nhượng bất động sản còn bất cập?

86.

Có được truy lĩnh trợ cấp thương tật?

87.

Chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ, có được cấp lại sổ mới?

88.

Cá nhân cho thuê quyn sử dụng đất có phải đăng ký?

89.

Có cần sổ hộ khẩu của người được ủy quyền?

90.

Bán thực phẩm chức năng nhập khẩu cần thủ tục gì?

91.

Đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

92.

Đổi bằng lái xe ở tỉnh khác có được không?

93.

Hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

94.

Chuyển công tác, quyết toán thuế thu nhập cá nhân thế nào?

95.

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần với người HĐ kháng chiến

96.

Thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

97.

Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

98.

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

99.

Cấp nào duyệt dự toán chi phí quy hoạch đô thị?

100.

Chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT

101.

Mua sắm dưới 20 triệu đồng thực hiện thế nào?

102.

Không đăng ký sẽ không được tham gia xét tuyển

103.

ng dẫn điều chỉnh năm sinh trên thẻ BHYT

104.

Lập, thẩm tra dự án xây dựng có cần chứng chỉ năng lực?

105.

Các biểu mẫu dự thầu có bắt buộc ký tên, đóng dấu?

106.

Thủ tục xác nhận nhập học sau khi trúng tuyển

107.

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm sau khi thôi việc

108.

Trẻ em có thể dùng giấy xác nhận nhân thân khi đi máy bay?

109.

Hồ sơ thầu có cần giấy phép bán hàng của nhà sản xuất?

110.

Quy định về chữ ký bác sĩ trên giấy nghỉ hưởng BHXH

111.

Khai sinh tại nước ngoài có được cấp bản sao ở Việt Nam?

112.

Về việc đổi bằng lái xe cho người Việt Nam ở nước ngoài

113.

Có được sửa nội dung trong Mu hồ sơ mời thầu?

114.

Nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở đâu?

115.

Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

116.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân

117.

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

118.

Chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế?

119.

Có bắt buộc bổ sung ngày, tháng sinh trên thẻ BHYT?

120.

Ảnh CMND bị mờ, làm thế nào để giải quyết chế độ BHYT?

121.

Hướng dẫn thủ tục nhập học khi thất lạc giấy tờ

122.

Có thể đính chính thông tin người sử dụng trên sổ đỏ?

123.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

124.

Thủ tục điều chỉnh thông tin người hưởng lương hưu

125.

Con liệt sĩ được cấp thẻ BHYT

126.

Chuyển mục đích sử dụng đất có phải xin phép không?

127.

Có được thay đổi hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp?

128.

Bộ Tư pháp trả lời về các biểu mẫu liên quan đến hộ tịch

129.

Quy định xác nhận liệt sĩ trường hợp không còn giấy tờ

130.

Đổi số CMND, thực hiện giao dịch về đất đai thế nào?

131.

Thay đổi lương tối thiểu vùng, phải đăng ký lại bảng lương?

132.

Có được sửa hồ sơ dự thầu trên mạng đấu thầu quốc gia?

133.

Quy định về lấy mẫu giám định ADN xác nhận danh tính liệt sĩ

134.

Tự chuyển viện để phẫu thuật, hưởng BHYT thế nào?

135.

Bộ ghi nhận kiến nghị về bất cập trong xếp lương ngạch văn thư

136.

Có nên thay đổi thủ tục xác nhận với người nhiễm chất độc hóa học?

137.

Tiếp tục giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng

138.

Chưa xem xét sửa quy định xác nhận thương binh, liệt sĩ

139.

Được đổi lại bằng lái xe cho khớp với CMND

140.

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

141.

Kiến nghị sửa quy định về sử dụng quỹ bảo trì chung cư

142.

Cấp lại sBHXH do thay đổi năm sinh thế nào?

143.

Đăng ký thường trú cho trmới sinh thế nào?

144.

Hướng dẫn thủ tục cộng nối thời gian công tác trong quân đội

145.

Hồ sơ cấp sổ BHXH với trường hợp đang nghỉ việc

146.

Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

147.

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

148.

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cần những gì?

149.

Bán căn hộ duy nhất, xác nhận thế nào để được miễn thuế?

150.

Thủ tục xác nhận người nuôi dưỡng hợp pháp

151.

Quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

152.

Phải làm thủ tục chuyển tuyến để hưởng 100% chi phí BHYT

153.

Thủ tục chứng minh cha mẹ vợ là người phụ thuộc

154.

Ba Bộ thống nhất sửa quy định về hồ sơ miễn, giảm học phí

155.

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cần giấy tờ gì?

156

Được ủy quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

157.

Bộ phản hồi kiến nghị về điều chỉnh chính sách thuế

158.

Mua BHYT hộ gia đình không phải trình giấy tờ chứng minh

159.

Cấp luôn Giấy xác nhận CMND khi chuyển sang thẻ căn cước

160.

Thủ tục cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công

161.

Hồ sơ giải quyết chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

162.

Ghi quê quán trong Tờ khai đăng ký khai sinh thế nào?

163.

Giấy tờ chứng minh hoạt động tại vùng bị nhiễm chất độc hóa học

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC TIN, BÀI VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(Kèm theo văn bản số 13570/BC-VPCP ngày 21 tháng 12 năm 2017)

STT

Nội dung

1.

Văn phòng đại diện không kinh doanh có phải nộp thuế?

2.

Bộ NNPTNT trả lời về cấp phép chế phẩm sinh học Đại Việt

3.

Mua lại công ty tại VN, chuyển vốn góp theo hình thức nào?

4.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất SXKD thế nào?

5.

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định đối tượng không chịu thuế

6.

Hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón

7.

DN đi tên, có phải cấp lại giấy phép cho lao động?

8.

Bị từ chối hồ sơ, người dâncầu cứu’ VPCP

9.

Đồng Nai: Làm rõ phản ánh Sở gây “khó dễ” cho DN

10.

Thủ tục mua đất đối với doanh nghiệp Nhà nước

11.

DN có bị vướng do giấy phép không ghi ngành nghề?

12.

Kiểm tra thép nhập khẩu, DN đang chịu thủ tục kép

13.

Công ty mới thành lập công khai năng lực xây dựng thế nào?

14.

Bộ Tài chính trả lời về chính sách thuế tại KKT Lao Bảo

15.

Xây dựng nhiều hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

16.

Thủ tục đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật

17.

Thủ tục chuyển đổi đất làm nhà xưởng

18.

Tổng cục Hải quan thông tin kết quả xác minh C/O của DN

19.

Có được làm đại lý xăng dầu cho nhiều thương nhân?

20.

DN được thỏa thuận với cư dân để cải tạo chung cư cũ?

21.

Gỡ vướng thủ tục về môi trường cho Công ty Pacific

22.

Cần cơ chế phối hợp để giảm số lần kiểm tra doanh nghiệp

23.

DN có thể sử dụng phần mềm khai báo hải quan miễn phí

24.

DN nợ tiền bảo hiểm, có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản?

25.

Trường hợp nào phải trực tiếp khai, nộp thuế?

26.

Kiểm dịch thực vật hàng tạm nhập tái xuất, nên giữ hay bỏ?

27.

Chỉ cần 1 chứng từ kiểm tra duy nhất để thông quan

28.

Thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp thuế điện tử

29.

Kiến nghị về nộp Mu 06/GTGT: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm thủ tục

30.

Bộ Nội vụ trả lời về thành lập các Trung tâm hành chính công

31.

Bổ sung hướng dẫn về thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

32.

Đối tượng không chịu thuế GTGT

33.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng còn vướng: Bộ KH&ĐT nói gì?

34.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục nhập khẩu thủy sản

35.

Điều kiện doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất

36.

Chi phí thuê hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì?

37.

Quy định về các loại phí, lệ phí phải nộp tại địa phương

38.

Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đã thuận lợi cho DN?

39.

Bộ dừng cấp giấy chứng nhận ôtô không theo lộ trình Euro 4

40.

Điều kiện cấp chứng nhận bán buôn xăng dầu

41.

Việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của DN

42.

Ghi nhận kiến nghị về thời hạn khai nộp lệ phí môn bài

43.

Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ

44.

Thm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp

45.

Điều kiện hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế

46.

Doanh nghiệp khai nộp thuế vãng lai trong trường hợp nào?

47.

Được cấp lại chứng chỉ hành nghề XD nơi công ty có trụ sở chính

48.

Có cần kiểm mẫu định kỳ mặt hàng nhập khẩu thường xuyên?

49.

Bãi bỏ việc nộp Mu 06/GTGT

50.

Kiểm dịch hàng nhập khẩu: Vướng quy định hay DN bị làm khó?

51.

Bộ NN&PTNT gỡ vướng về kiểm dịch cho doanh nghiệp

52.

Cho thuê phòng trọ có bắt buộc lập hồ sơ về PCCC?

53.

Đối tượng và điều kiện được gia hạn nộp thuế

54.

Quy định về hoàn thuế GTGT áp dụng từ 1/7/2016

55.

Cục An toàn thực phẩm phản hồi việc chậm cấp phép qua mạng

56.

Không có quy định nhập khẩu nội tạng để chế biến xuất khẩu

57.

Phải đăng ký danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai

58.

Kiến nghị bãi bỏ một số điều kiện KD an toàn thông tin mạng

59.

Nhập khẩu thủy sản yêu cầu C/O gốc, có bất hợp lý?

60.

Doanh nghiệp khai trình sử dụng lao động thế nào?

61.

Ghi nhận kiến nghị về đổi mới quản lý xuất khẩu lúa gạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13570/BC-VPCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13570/BC-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13570/BC-VPCP

Lược đồ Báo cáo 13570/BC-VPCP 2017 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 13570/BC-VPCP 2017 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13570/BC-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 13570/BC-VPCP 2017 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 13570/BC-VPCP 2017 tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

             • 21/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực