Nghị quyết 07/2007/NQ-CP

Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2007

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 01 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ Tài chính trình dự thảo Nghị định về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thay thế Nghị định số 187/2004/NĐ-CP; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Nghị định số 187/2004/NĐ-CP những năm qua đã có tác động tích cực đến công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Việc xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá bảo đảm công khai, sát thị trường, rút ngắn thời gian và khắc phục tình trạng khép kín. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá đã đa dạng nguồn huy động vốn để ổn định sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước sau khi nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình dự thảo Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Việc ban hành Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thay thế Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý và ổn định nguồn kinh phí cho việc giải quyết lao động dôi dư, góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời bảo đảm chính sách cho người lao động.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

Chính phủ quyết định: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ trong đầu quý II năm 2007 chính sách về tinh giản biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Chính phủ quyết định: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 tiếp tục thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đối với các chức danh: thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát ở các doanh nghiệp sắp xếp lại nhưng không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp đó hoặc ở khu vực nhà nước, cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam đã là thành viên WTO.

Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Việc quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp là nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát huy tối đa hiệu quả, tiềm năng, nguồn lực về đất đai để phát triển kinh tế - xã hội; từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ và phân bố lại lao động ở khu vực nông thôn, nông nghiệp. Đồng thời hạn chế sự tập trung ruộng đất quá mức, bảo đảm phát triển bền vững, ổn định chính trị, xã hội khu vực nông thôn.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết này.

5. Chính phủ xem xét và nhất trí với đề nghị được nghỉ lễ vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết này.

6. Chính phủ nghe Bộ Công an trình dự án Luật Đặc xá; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật Đặc xá.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Đặc xá; Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này.

7. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Chính phủ nhất trí thông qua và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

8. Chính phủ xem xét Báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2006 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 01 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình.

Năm 2006, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc thanh tra đã được tiến hành đồng bộ, dứt điểm, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh. Tình trạng khiếu nại phức tạp, đông người, vượt cấp đã được phối hợp giải quyết, góp phần ổn định tình hình xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Hội nghị APEC 14. Năm 2007 cần tập trung thanh tra về sử dụng vốn của các dự án lớn, công trình trọng điểm; thực hiện quy hoạch và sử dụng đất đai; tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, quản lý và sử dụng ngân sách… nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm cơ bản các vụ việc khiếu nại tồn đọng, tổ chức tốt công tác tiếp dân và xử lý kịp thời, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp về Trung ương, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, nhất là trong thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

Tháng 01 năm 2007, sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết khô hạn, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng gia súc tái phát ở một số địa phương, nhưng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong nước, tổng mức lưu chuyển ngoại thương đạt khá, nhập siêu thấp hơn cùng kỳ. Các hoạt động du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá, bưu chính, viễn thông đáp ứng nhu cầu xã hội. Thu hút vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng. Thu ngân sách đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ đến hạn và giải quyết chính sách xã hội. Thị trường tài chính, tiền tệ ổn định. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời. Hoạt động giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, sự biến động giá cả thị trường, tình trạng hạn hán, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc tái phát chưa được dập tắt; trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp là những thách thức lớn cần được quan tâm giải quyết.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2007, phải triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác với trọng tâm là nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng hiệu quả và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị kinh tế ngay từ những tháng đầu năm phải nhanh chóng hoàn thành việc giao kế hoạch năm cho các đơn vị cơ sở. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007 của Bộ, ngành, địa phương và đơn vị mình.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 38/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn, khống chế lây lan dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc. Triển khai sớm các chương trình, mục tiêu quốc gia về xoá đói, giảm nghèo; các chương trình, đề án về chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn để kịp đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, phân bổ bất hợp lý, kém hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để huy động đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tận dụng thời cơ huy động vốn vào các công trình dự án lớn. Kiểm soát chặt chẽ thị trường chứng khoán, không để xảy ra tiêu cực.

Công tác cải cách hành chính phải được các Bộ, ngành và địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các Bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương rà soát, loại bỏ ngay các thủ tục còn vướng mắc, phiền hà. Hàng tháng, các Bộ, ngành phải có báo cáo về cải cách hành chính nêu rõ những việc đã làm được, việc chưa  làm được và nguyên nhân, trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng khẩn trương trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; chủ động kiểm tra, xử lý dứt điểm các vấn đề đã được phát hiện, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật, đầy đủ chứng cứ, không để xảy ra oan sai hoặc lọt tội và công bố công khai kết quả xử lý. Hàng tháng Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương báo cáo kết quả công tác trước Chính phủ.

Để chuẩn bị đón Tết Đinh Hợi, các Bộ ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Chống đầu cơ, buôn lậu, hàng giả nhằm kiểm soát giá cả, ổn định thị trường; chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng nhu cầu về hàng hoá, đi lại và các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, du lịch… để nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài về nước đón Tết, vui xuân bảo đảm tiết kiệm và an toàn. Đặc biệt, chăm lo tổ chức Tết cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội; đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai. Chỉ đạo chặt chẽ việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VP BCĐTW về Phòng, chống tham nhũng;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, BĐH 112, Website Chính phủ, Công báo, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ;
- Lưu VT, TH (5).
 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực01/03/2007
Ngày công báo14/02/2007
Số công báoTừ số 87 đến số 88
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/02/2007
        Ngày hiệu lực01/03/2007
        Ngày công báo14/02/2007
        Số công báoTừ số 87 đến số 88
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007

           • 06/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực