Văn bản khác 136/BC-BGDĐT

Báo cáo 136/BC-BGDĐT về công tác cải cách hành chính quý I năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 136/BC-BGDĐT năm 2014 cải cách hành chính quý I


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/BC-BGDĐT

 Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I năm 2014 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác xây dựng kế hoạch

Quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành Kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ đạo của Chính phủ gồm:

- Quyết định số 822/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014;

- Quyết định số 791/QĐ-BGDĐT 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 126/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014;

- Quyết định số 764/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014;

- Bộ đang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì giúp Bộ trưởng làm đầu mối thực hiện Chương trình cải cách hành chính; các đơn vị thuộc Bộ bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên).

Căn cứ vào nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với việc đánh giá kết quả bình xét, thi đua hàng năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình và ban hành theo thẩm quyền 12 văn bản gồm: 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông tư và 05 Quyết định của Bộ trưởng (có Danh mục kèm theo).

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến ban hành trong quý II/2014.

Trong quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác thực hợp nhất được 03 văn bản; đã kiểm tra xong 06 hồ sơ cần hợp nhất; còn 29 văn bản tồn đọng sẽ hợp nhất trong tháng 3.

Đã xây dựng danh mục thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đang trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

c) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Ngày 07/03/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giáo dục năm 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ giáo dục và Đào tạo và Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; đang xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự kiến sẽ ban hành trong tháng 3/2014.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 25/NQ-CP và Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ: Tổng số thủ tục hành chính cần thực thi phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 150, số thủ tục hành chính đã được thực thi đơn giản hóa đến hết quý I/2014 là 120/150 (đạt tỷ lệ 80%).

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Quý I/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quý, đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2014 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài.

Triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc gia thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm đối với công chức, hiện nay đang tổ chức xác định, mô tả vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước:

- 03 người tham gia các lớp chương trình chuyên viên;

- 11 người tham gia các lớp chương trình chuyên viên chính;

- 18 người tham gia các lớp chương trình chuyên viên cao cấp.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao thí điểm mở rộng quyền tự chủ đối với 04 trường đại học (Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) để làm cơ sở cho việc đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học, công nghệ, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học Xây dựng chuyển đổi mô hình 06 tổ chức khoa học công nghệ sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh phí.

6. Hiện đại hóa hành chính

a) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ

Thực hiện Văn bản số 1996/BGDĐT-VP ngày 27/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo toàn ngành triển khai hội nghị và tập huấn chuyên môn qua mạng. Bộ đã xây dựng Cổng thông tin tập huấn trực tuyến của Bộ đặt tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn. Đã tổ chức khóa tập huấn qua mạng về hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống tập huấn qua mạng của Bộ và đưa lên Cổng thông tin phục vụ các đơn vị thuộc Bộ triển khai: tập huấn giáo viên dạy học tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các môn học lịch sử, ngữ văn và giáo dục công dân ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên; tập huấn giáo viên dạy học lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng trong môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông; xây dựng các bài giảng e-Learning triển khai tập huấn giáo viên qua mạng của Bộ. Hiện nay, đã xây dựng xong các bài giảng e-learning, đang chờ thẩm định đưa vào sử dụng.

Tham gia cùng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng danh mục phần mềm mã nguồn mở, khuyến khích sử dụng trong các cơ quan nhà nước.

Đã tổ chức các hội nghị, hội thảo qua cầu truyền hình hoặc phát trực tiếp trên website Bộ.

Xử lí, cập nhật, đồng bộ dữ liệu và hướng dẫn các trường (đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) xử lí, cập nhật dữ liệu thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 lên website Bộ.

Phối hợp với Quỹ Lawrence S.ting tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư địa chỉ Việt Nam”: đã ban hành thể lệ cuộc thi theo Quyết định số 628/QĐ-BGDĐT ngày 26/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động của bộ

Phối hợp với với Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đánh giá nội bộ và thực hiện các yêu cầu chung của Hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị trong cơ quan Bộ.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I / 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trân trọng gửi quý Bộ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CÁ BIỆT BAN HÀNH TRONG QUÝ I NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 136/BC-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên văn bản

Thẩm quyền ban hành

Đã ban hành

1

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ trưởng

2

Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bộ trưởng

3

Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Bộ trưởng

4

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ trưởng

5

Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

6

Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2014 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

7

Quyết định số 674/QĐ-BGDĐT ngày 06/03/2014 về việc ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

8

Quyết định số 791/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

9

Quyết định số 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2014 về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành giáo dục năm 2014

Bộ trưởng

10

Quyết định số 798/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2014 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục

Bộ trưởng

Đã trình (đối với văn bản cấp trên)

11

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2014- 2017

Thủ tướng Chính phủ

12

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thủ tướng Chính phủ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/BC-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/BC-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/BC-BGDĐT

Lược đồ Báo cáo 136/BC-BGDĐT năm 2014 cải cách hành chính quý I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 136/BC-BGDĐT năm 2014 cải cách hành chính quý I
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/BC-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 136/BC-BGDĐT năm 2014 cải cách hành chính quý I

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 136/BC-BGDĐT năm 2014 cải cách hành chính quý I

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực