Văn bản khác 16/BC-SVHTTDL

Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác nhiệm vụ văn hóa thể thao du lịch gia đình Bắc Giang 2015 2016


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/BC-SVHTTDL

Bắc Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, là năm tiếp tục thực hiện các chiến lược quốc gia về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình giai đoạn 2010-2020, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Bắc Giang như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang; năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp để triển khai nhiệm vụ. Các chỉ tiêu lớn của ngành đều hoàn thành, hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình có bước phát triển mới cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác của toàn ngành.

Nhiều đề án, quy hoạch, kế hoạch có tính chiến lược tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Đán Bảo tồn và phát huy di sản các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; Đán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2012-2020; Đề án Phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2014-2020; Quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế; Quy hoạch bảo tồn tôn tạo hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch lập hồ sơ khoa học chùa Vĩnh Nghiêm đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Kế hoạch hoàn thiện hồ sơ văn hóa phi vật thể Then, Tày, Nùng, Thái Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1. Công tác quản lý Nhà nước

1.1. Công tác tham mưu

Trong năm, Sở VHTTDL đã tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật có một số nội dung chủ yếu như:

- Đã tham mưu ban hành Chương trình hành động số 75-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cu phát trin bn vững đt nước”; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 75-CT/TU của BTV Tnh ủy.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020; Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành tổ chức cuộc thi, công nhận kết quả sáng tác và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với Biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang.

- Tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015.

- Trình Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành Hướng dẫn thực hiện công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015.

- Trình UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dự án chuẩn bị đầu tư vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án đầu tư tu bổ di tích thuộc quy hoạch Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.

- Đề nghị Bộ VHTTDL xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2015 cho 36 cá nhân; Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 01 cá nhân, “Nghệ sỹ Ưu tú” cho 03 cá nhân; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” cho 17 cá nhân.

1.2. Công tác quản , chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo S

a) Công tác xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Năm 2015, Sở VHTTDL đã ban hành 2.923 văn bản và tiếp nhận, xử lý 5.364 văn bản các loại phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở. Các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu được thực hiện hoàn thành và có một số nhiệm vụ hoàn thành vượt kế hoạch. Các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực đã được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

b) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ IV; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Chỉ đạo đăng ký danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016; Đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2016- 2020 và năm 2016; chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 và 04 liên hoan nghệ thuật do Bộ VHTTDL tchức.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 172/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước và quy chế công tác văn thư lưu trữ... Giao chỉ tiêu về thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Trường Năng khiếu th thao.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan cung cấp tư liệu phục vụ Hội thảo Khoa học Quần thể di tích - Danh thắng Yên Tử; xây dựng hồ sơ văn hóa Then, Tày, Nùng, Thái Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại...

- Chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động của ngành như: Hội nghị điển hình tiên tiến Sở VHTTDL giai đoạn 2010-2015; Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch; Hội thi các CLB phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015; Liên hoan ca múa nhạc Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa; Hội thi cán bộ quản lý lần thứ Nhất năm 2015; Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang năm 2015; Hội thảo “Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch Văn hóa tâm linh - Sinh thái vùng Yên Tử”; Kế hoạch xuất bản Kỷ yếu 70 năm Ngành VHTTDL hình thành và phát triển...

c) Công tác phối hợp với các ngành, các địa phương

Sở đã phối hợp chặt chẽ vi các ngành, các địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt, cụ thể là:

- Đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư giao kế hoạch chi tiết vốn Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2015; Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển chọn lãnh đạo đơn vị sự nghiệp; Đnghị Sở Tư pháp cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính về sử dụng biểu trưng của tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng Biu trưng tỉnh Bắc Giang”.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tốt các giải thể thao toàn quốc và cấp tỉnh, hội nghị gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch. Phối hợp với UBND các huyện Lục Ngạn, Tân Yên và thành phố Bắc Giang tổ chức Hội thi các CLB phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015 đạt kết quả tốt...

d) Công tác thanh tra, kiểm tra, xử các vi phạm

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới...

Thanh tra hành chính và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trường Trung cấp VHTTDL và Bảo tàng tỉnh. Kiểm tra đối với 07 lễ hội trọng điểm; kim tra b sung 08 lhội theo Chỉ thị s41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ, qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng kinh doanh dịch vụ văn hóa, tịch thu 1.184 ấn phẩm không tem nhãn có nội dung mê tín.

Kim tra công tác quản lý, tu b, tôn tạo di tích Đình Phúc Long, xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) và chùa Kim Tràng, xã Việt Lập (huyện Tân Yên); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang và Hiệp Hòa.

Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 814 tiến hành kiểm tra 184 cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, điểm kinh doanh karaoke, quảng cáo ngoài trời, băng đĩa hình, bể bơi... Kiểm tra Công ty cổ phần Du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ tại huyện Sơn Động theo sự phản ánh của dư luận về việc thu phí không đúng quy định. Qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành 21 quyết định xử phạt với tổng số tiền 44.000.000 đồng; đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính 05 cơ sở vi phạm với số tiền 17.000.000 đồng. Tịch thu 49 xuất bản phẩm photocopy nhân bản trái phép; 205 bộ tài liệu thi (phao thi), 156 đĩa phim không dán tem kiểm soát, 281 sách có nội dung mê tín dị đoan... Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao kiểm tra nhân sự 17 giải thể thao cấp tỉnh.

Tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh đối với 04 huyện và cơ quan là Lục Nam, Việt Yên, thành phố Bắc Giang và Sở Công thương. Tiếp nhận và giải quyết 03 đơn thư của công dân về lĩnh vực Karaoke; 01 đơn của công chức về công tác cán bộ.

đ) Công tác kế hoạch tài chính, thực hiện chương trình mục tiêu và đầu tư xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức hội nghị triển khai giao kế hoạch phát trin kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Hoàn thành giải ngân vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 theo quy định; hoàn thiện hồ sơ kết thúc dự án Đường và hạ tầng chùa Bổ Đà. Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án, dự án giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Hướng dẫn Phòng VH&TT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lập hồ sơ di tích, danh sách hỗ trợ các thiết chế văn hóa, thể thao năm 2016. Hoàn thành xây dựng và bảo vệ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2016.

e) Công tác Tchức cán bộ

Tham mưu xây dựng Đề án Vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức; Đề án Thành lập phòng Quản lý di sản văn hóa, Đán Tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2021 thuộc Sở VHTTDL; Kế hoạch Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức năm 2015; Kế hoạch Bnhiệm lại đối với công chức, viên chức khi hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm theo quy định; Kế hoạch Công khai tài sản thu nhập năm 2015. Xây dựng kế hoạch và tchức Hội thi cán bộ quản lý giỏi lần thứ Nhất năm 2015; tchức lớp tập huấn công tác tổ chức, quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao năm 2015. Hoàn thành công tác chia tách phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý di tích tỉnh, sáp nhập phòng Tchức - Hành chính và phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Trung tâm PHP&CB thành phòng Hành chính - Tng hợp.

2. Các lĩnh vực chuyên ngành

2.1. Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

a) Công tác thông tin, tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim

Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành; tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp. In sao đĩa tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đội tuyên truyền lưu động xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện của tỉnh được trên 10 buổi; tuyên truyền biểu diễn phục vụ nhân dân các địa phương 85 buổi. Tham gia 04 liên hoan do Bộ VHTTDL tổ chức. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về nghi lễ trong đám tang. Tổ chức 07 lớp tập huấn về văn hóa văn nghệ cho gần 500 học viên tại cơ sở.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Tổ chức 10 đợt phim với 251 buổi chiếu phục vụ trên 52.000 lượt người xem, 03 đơn vị chiếu phim lưu động tổ chức 503 buổi chiếu tại các xã, thị trấn miền núi, vùng sâu vùng xa phục vụ khoảng 98.000 lượt người xem. Tổ chức 245 buổi chiếu trong đó chiếu kinh doanh 218 buổi, phục vụ các nhiệm vụ chính trị 10 buổi, cho thuê rạp 17 buổi. Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và công tác thuyết minh, tuyên truyền phim. Tuyên truyền phòng chống ma túy 150 buổi, vệ sinh an toàn thực phm 75 buổi.

Nhà hát Chèo: Tổ chức 117 đêm diễn phục vụ, trong đó có 28 đêm diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, 62 đêm diễn miễn phí và 27 đêm diễn có doanh thu, nộp ngân sách nhà nước 270 triệu đồng. Dàn dựng phục hồi 01 vở diễn, dựng 01 chương trình ca múa nhạc dân gian, 01 trích đoạn Chèo và 01 vở diễn mới. Mở 02 lớp truyền dạy vai mẫu, dạy hát, nâng cao kỹ thuật truyền thống cho diễn viên trẻ và dàn nhạc của Nhà hát. Mời nghệ nhân Ca trù, Quan họ về truyền dạy cho các ca nương, kép đàn, diễn viên, nhạc công của Nhà hát. Khôi phục và bảo tồn 02 đội Chèo địa phương tại huyện Việt Yên, Hiệp Hòa.

b) Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc

Bảo tàng tỉnh: Tchức 03 cuộc trưng bày, trin lãm chuyên đề phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước; Tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa - từ Phủ Lạng Thương đến thành phố Bắc Giang”. Hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, Lễ hội Vật Cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên; hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể hát Then Tày, Nùng trình Bộ VHTTDL xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; xây dựng chương trình bảo tồn tục Kết Chạ xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam điều tra điền dã thu thập tư liệu Then Tày, Nùng phục vụ lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiến hành khảo cổ học tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng thu trên 1.500 hiện vật. Tham gia trưng bày trin lãm ảnh và không gian văn hóa Di sản văn hóa Then Tày - Nùng tỉnh Bắc Giang tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V - 2015 tại Tuyên Quang. Tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống Di tích Tây Yên Tử”...

Ban Quản lý Di tích tỉnh: Bàn giao hồ sơ 20 di tích và bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, 01 di tích cấp quốc gia cho Phòng VH&TT các huyện, thành phố. Khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng 01 di tích quốc gia đặc biệt, 02 di tích cấp quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh, quay phim tư liệu 02 di tích. Thực hành thuyết minh 30 lượt tại 02 tuyến di tích trọng đim. Xuất bản cuốn sách “Cm nang quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, sách song ngữ chùa Vĩnh Nghiêm, phát hành nội quy và bảng giới thiệu 26 di tích. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thống kê các biu tượng, sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại 678 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, qua thống kê phát hiện có 01 biểu tượng, 98 linh vật, 14 sản phẩm không phù hợp. Mở 01 lớp tập huấn về “Nhận diện biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống”. Hỗ trợ kinh phí cho 19 di tích tu b, tôn tạo năm 2015; thỏa thuận tu bổ, tôn tạo di tích bằng nguồn xã hội hóa cho 23 di tích; trình UBND tỉnh thỏa thuận tu bổ cấp thiết cho 03 di tích.

c) Công tác thư viện, xuất bản.

Thư viện tỉnh: Bổ sung trên 9.000 bản sách, nâng tổng vốn sách của thư viện tỉnh lên 169.000 bản, trong đó bổ sung cho Thư viện tỉnh 3.844 bản, bổ sung cho thư viện xã 1.460 bản. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã bổ sung cho 9 thư viện huyện, 36 xã khu vực III, 04 trường dân tộc nội trú với 3.745 bản sách. Bổ sung 480 loại báo, tạp chí cho Thư viện tỉnh. Cấp và đổi 941 thẻ bạn đọc và 05 thẻ tập th (mỗi thẻ 30 người) phục vụ 11.836 lượt bạn đọc với 31.022 lượt sách, báo được luân chuyển; số hóa 908 tài liệu địa chí. Tổ chức 12 cuộc trưng bày sách nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh với trên 11.500 cuốn sách; phối hợp, tham gia trưng bày tại Hội báo Xuân t Mùi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách bản quyền thế giới (23/4). Phối hợp với trường THPT chuyên Bắc Giang, trường THCS Trần Phú tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm các Ngày sách và kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, tại cuộc nói chuyện, thư viện tỉnh đã tặng 130 đầu sách gồm 245 bản và 70 thẻ bạn đọc cho giáo viên và học sinh của hai trường.

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch, xuất bản và tổ chức bản thảo một số tập sách, ấn phẩm giới thiệu về văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bắc Giang như: cuốn sách “Những đin hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bắc Giang” với 750 bản; sách “Bắc Giang miền di sản” với 500 bản; sách “Mộc bản chùa Bổ Đà - Đmục tổng quan” với 300 bản; xuất bản “Cẩm nang Du lịch Bắc Giang” với 1.000 bản, Bản tin VHTTDL số Xuân Ất Mùi, số 02 và số 03 năm 2015 với 3.300 bản. Tái bản sách Chùa Vĩnh Nghiêm với 100 cuốn. Hoàn thiện Đề cương Kỷ yếu “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 70 năm xây dựng và phát triển”.

d) Công tác Xây dưng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác gia đình năm 2015 với sự tham gia của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Tổ chức 03 cụm Hội thi các CLB phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015 tại các huyện Lục Ngạn, Tân Yên và thành phố Bắc Giang; tổ chức Liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất đạt kết quả tốt; Tổ chức 01 lớp tập huấn thực hiện các nội dung Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sng trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; 01 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2015; 04 lớp tập huấn nhân rộng mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ năng tchức các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.

Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh có 367.756/426.467 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,2%; tỷ lệ làng văn hóa được UBND cấp huyện, thành phố công nhận là 1.765/2.495 làng, đạt 71%; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 1.751/2.327 cơ quan, đạt 75%; có 39/204 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới chiếm 19%. Duy trì hoạt động của gần 1.000 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

2.2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao

Phòng Nghiệp vụ Thể dục, thể thao đã tích cực tham mưu với lãnh đạo Sở chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động TDTT mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi và kỷ niệm 69 năm ngày Ththao Việt Nam; xây dựng kế hoạch tchức các hoạt động thể thao và lịch thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh năm 2015; kế hoạch Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 30/01/2015 về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức 24 giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai tổ chức 03 giải thể thao toàn quốc. Tham dự 06 giải thể thao phong trào toàn quốc và giành được 63 huy chương các loại (35 HCV, 13 HCB, 15 HCĐ).

Thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trong năm để hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp TDTT thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; năm 2015 tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên đạt 31,5%, có gần 2.000 CLB thể thao và trên 51 nghìn gia đình thể thao. Toàn tỉnh có 135 giải thể thao cấp huyện; 1.914 giải thể thao cấp xã. Công tác xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, năm 2015 đã thu hút hỗ trợ tổ chức các giải thể thao với số tiền gần 800 triệu đồng. Mở 02 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh (01 lớp do chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy), thm định 03 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Duy trì công tác quản lý và huấn luyện VĐV theo 3 tuyến (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ của tỉnh và đội tuyển năng khiếu) thuộc 10 môn với 183 VĐV. Năm 2015 tham gia thi đấu 08 giải quốc tế, giành 19 huy chương (05 HCV, 06 HCB, 08 HCĐ), tham gia thi đấu 19 giải vô địch quốc gia giành 51 huy chương (15 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ), tham gia thi đu 17 giải trẻ quốc gia, giành 67 huy chương (19 HCV, 17 HCB, 31 HCĐ), 56 lượt VĐV đạt Kiện tướng, 40 lượt VĐV đạt Cấp I.

- Trường Năng khiếu thể thao: Tuyển chọn 76 học sinh năng khiếu chuyển lên Trung tâm HL&TĐTDTT; 29 học sinh được chuyển lên đội tuyển trẻ của tỉnh; phát hiện và tuyển bổ sung ngoài kế hoạch 21 học sinh. Thực hiện đào tạo 11 môn với 180 học sinh (10 lớp tại trường 84 học sinh, 19 lớp tại cơ sở với 96 học sinh). Tham gia thi đấu 11 giải thể thao các nhóm tuổi trẻ toàn quốc giành 18 huy chương các loại (02 HCV, 08 HCB, 08 HCĐ).

2.3. Lĩnh vực Du lịch

- Tham mưu BCĐ phát triển du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển du lịch tại các tỉnh khu vực Miền Trung. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang; tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch; tổ chức 1 lớp đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tổ chức khảo sát thống kê tài nguyên du lịch tại 3 huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên du lịch tại khu du lịch sinh thái rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động...

- Thẩm định và công nhận 56 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, cấp đổi 09 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đnghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho 01 doanh nghiệp du lịch, thu hồi 02 thẻ hướng dẫn viên du lịch vi phạm các quy định.

- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch: Phối hợp thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất phương án xây dựng mô hình quản phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa sinh thái và phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bắc Giang”; triển khai Đán Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020; tiếp tục triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch với Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2015, đã In 1.000 băng đĩa hình; 2.000 tờ gấp, bản đồ du lịch phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá; Xuất bản 1.000 cuốn Cẩm nang Du lịch Bắc Giang; Tái bản 1.000 cuốn sách chùa Vĩnh Nghiêm. Tham gia quảng bá tiềm năng du lịch Bắc Giang tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2015; Triển lãm tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015; Hội chợ thương mại Đông Bắc-Bắc Giang; Hội chợ du lịch Làng nghề truyền thống tại Hà Nội...

- Năm 2015 du lịch Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án đã và đang được quan tâm đầu tư đi vào khai thác sử dụng như: Đường tỉnh 293 từ thành phố Bắc Giang kết nối các di tích vùng Tây yên Tử; Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang, các Trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí ... góp phần tích cực thu hút lượng khách trong nước và quốc tế đến Bắc Giang. Lượng khách du lịch ước đạt 408.000 lượt, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch ước đạt trên 200 tỷ đồng.

2.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng mới mã ngành “Thư ký văn phòng” trình độ Trung cấp chuyên nghiệp; Hoàn thành đưa vào giảng dạy 02 tập bài giảng chuyên ngành. Thực hiện đào tạo 12 lớp hệ trung cấp chính quy với 08 mã ngành; Phối hợp duy trì 05 lớp liên kết đào tạo hệ Đại học với 377 sinh viên; Tuyển sinh mới 02 lp Đại học sư phạm mẫu giáo và sư phạm tiểu học với 130 sinh viên. Phối hợp mở 06 lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ TDTT, du lịch, dân ca quan họ, quản lý văn hóa cơ sở cho 185 học viên. Tham gia Hội thi tài năng trẻ các trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc và Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nng, kết quả 01 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc; tổ chức thực hiện hơn 30 chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của ngành được các cp, các ngành ghi nhận và hoan nghênh.

3. Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố

Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố tích cực tham mưu cho UBND ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động VHTTDL trong năm 2015 đạt kết quả tốt. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ, tết và chào mừng Đại hội Đảng các cấp được tổ chức sôi nổi góp phần thiết thực tham gia thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

- Thành phố Bắc Giang: Tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng III và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II. Hướng dẫn 60 tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật; tham mưu cấp chứng nhận hoạt động cho 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet; thẩm định quy hoạch 08 cơ sở kinh doanh Karaoke. Đề xuất xếp hạng 05 di tích; tu bổ, tôn tạo 03 di tích. Tổ chức 18 chương trình nghệ thuật cấp thành phố; tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố năm 2015; hội thi Tiếng hát Sông Thương lần thứ III năm 2015; liên hoan Tiếng hát dân ca các nhà văn hóa tiêu biểu thành phố lần thứ IV năm 2015. Tổ chức 10 giải thể thao, phối hợp tổ chức 05 giải thể thao cấp thành phố năm 2015. Tiếp tục duy trì thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với nhiều nét mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt.

- Huyện Hiệp Hòa: Phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh kiểm tra tu bdi tích tại chùa Tường Vân; phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa, Ththao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về Du lịch. Khánh thành Nhà bia Nội Đống Mú, thôn Vân Xuyên xã Hoàng Vân. Phối hợp với Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức đêm diễn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tchức Hội thi giọng hát hay huyện Hiệp Hòa lần thứ IV năm 2015. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải Vô địch Kéo co toàn tỉnh năm 2015. Tham mưu UBND huyện hỗ trợ 50 triệu đồng thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, 20 triệu đồng thực hiện công tác gia đình. Tổ chức lớp tập huấn và triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 đạt kết quả tốt.

- Huyện Lạng Giang: Phối hợp với UBND thị trấn Vôi tổ chức đêm Văn nghệ kỷ niệm chiến thắng Cần Trạm - Hố Cát - Xương Giang. Khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm hội nghị, phòng truyền thống của huyện. Trình Hội đồng Nhân dân huyện ban hành Nghị quyết hỗ trợ 5 triệu đồng/1 đám tang hỏa táng. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh khảo sát, đề nghị UNESCO công nhận nghi lễ Then - Tày - Nùng - Thái Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức chương trình văn nghệ tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân ngày 27/7. Phối hợp tổ chức trại hè thanh thiếu niên năm 2015, các hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em...

- Huyện Lục Nam: Tổ chức 07 giải thể thao; phối hợp tổ chức 02 giải thể thao cấp huyện gắn với phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Lục Nam; tổ chức 30 chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị và tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình với chủ đề Xây dng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục, đạo đức lối sng trong gia đình”, tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Đưa vào sử dụng Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi huyện và mở 06 lớp năng khiếu tại Nhà văn hóa với gần 200 học sinh.

Ban Quản Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ: Phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Lục Nam rà soát, thống nhất diện tích đất rừng bàn giao cho Ban Quản lý; trình UBND huyện phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2015-2016; làm mới và sửa chữa 20 biển báo và biển chỉ dẫn các loại. Năm 2015 có 95.000 lượt khách tham quan, đón tiếp và hướng dẫn trên 160 đoàn khách trong và ngoài tỉnh, thu ngân sách 950 triệu đồng.

- Huyện Lục Ngạn: Tổ chức 30 chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ, hội nghị của huyện; phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền về biển đảo tại xã Quý Sơn, Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền, Biên Sơn. Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2015, Ngày thơ Việt Nam tết Nguyên tiêu huyện Lục Ngạn lần thứ XI. Phối hợp với UBND xã Phong Vân tổ chức giao lưu các CLB hát dân ca các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ V. Tổ chức 10 giải thể thao cấp huyện. Tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Lao động hạng Nhì. Tchức Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhn, viên chức, người lao động huyện Lục Ngạn năm 2015; lớp dạy hát Then - đàn Tính cho các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở; phối hợp với huyện đoàn tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015.

- Huyện Sơn Động: Tổ chức và phối hợp tổ chức 14 chương trình văn nghệ phục vụ các hội nghị, lễ kỷ niệm cấp huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 46 chương trình văn nghệ. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa xây dựng nông thôn mới, 01 lớp truyền dạy hát Quan họ; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015. Tổ chức và phối hợp tổ chức 07 giải thể thao cấp huyện.

- Huyện Tân Yên: Tổ chức và phối hợp tổ chức 09 buổi tuyên truyền văn nghệ trên địa bàn huyện; tổ chức 15 giải thể thao cấp huyện, 253 giải thể thao cấp xã. Tổ chức Hội diễn văn nghệ Làng văn hóa - Khu phố văn hóa. Tổ chức tốt các hoạt động: Ngày hội sách, du lịch về nguồn, phát triển mỗi trường học có một câu lạc bộ văn nghệ bảo tồn văn hóa truyền thống. Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Du lịch và phương pháp tổ chức chuyến du lịch dã ngoại cho 75 học viên; phối hợp tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững năm 2015” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; lớp truyền dạy hát Chèo tại xã Phúc Hòa; tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Núi Dành. Vận động xã hội hóa tuyên truyền tổ chức Đại hội Đảng với số tiền trên 200 triệu đồng.

- Huyện Việt Yên: Tổ chức thành công Hội thi hát Quan họ huyện Việt Yên lần thứ XV; Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè 2015; Hội thi hoạt động các nhà văn hóa tiêu biểu huyện Việt Yên lần thứ III; Hội diễn công nhân viên chức người lao động huyện Việt Yên năm 2015. Tổ chức 10 chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện và 05 chương trình văn nghệ phục vụ các hội nghị của huyện. Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; 01 lớp truyền dạy hát dân ca quan họ cho các hạt nhân văn nghệ tại cơ sở với 40 học viên; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cho 87 học viên. Tổ chức và phối hợp tổ chức 08 giải thể thao cấp huyện, m04 lớp ththao nghiệp dư hè năm 2015.

- Huyện Yên Dũng: Phối hợp với Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Chèo Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn 19 đêm miễn phí phục vụ nhân dân, tổ chức 712 buổi giao lưu văn nghệ, 665 buổi giao lưu, thi đấu thể thao cấp xã. Cải tạo, nâng cấp và xây mới 08 nhà văn hóa (06 nhà văn hóa thôn, 02 nhà văn hóa xã). Tổ chức 08 giải thể thao cấp huyện; Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở; 02 lớp tập huấn trọng tài môn cầu lông.

Ban Quản lý DTLSVH huyện Yên Dũng: Phối hợp với Đài truyền hình VTC4, VTC10, Đài Phát thanh - truyền hình Bắc Giang, Đài truyền thanh thành phố Bắc Giang tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các địa đim di tích trên địa bàn huyện. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử quê hương Yên Dũng”. Tổ chức Hội nghị triển khai quản di tích theo Luật Di sản văn hóa. Đón tiếp 500 đoàn khách với slượng khoảng 37.000 lượt người.

- Huyện Yên Thế: Tổ chức thành công Lễ hội kỷ niệm 131 năm khởi nghĩa Yên Thế. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh cho 03 di tích, đề nghị hỗ trợ, trùng tu 03 di tích. Xây dựng 26 chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ nhân dân trên địa bàn. Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng, thi người đẹp mặc trang phục dân tộc huyện Yên Thế năm 2015; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 01 lớp truyền dạy dân ca Quan họ cho 80 học viên. Tổ chức 14 giải thể thao cấp huyện; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công giải địch Đẩy gậy tỉnh Bắc Giang năm 2015.

+ Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hoàng Hoa Thám: đón tiếp gần 3000 lượt khách du lịch đến thăm quan.

III. ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Ưu điểm

- Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các lĩnh vực của ngành.

- Lãnh đạo Sở VHTTDL đã kịp thời, sâu sát chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành đạt được nhiều kết quả.

- Công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, trong đó đã tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

- Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức thực thi nhiệm vụ, công vụ của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tiến bộ.

- Các địa phương đã tích cực phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong công tác tuyên truyền quảng bá và tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao. Các Chương trình biểu diễn nghệ thuật, các giải thể thao cấp tỉnh, giải toàn quốc tổ chức tại các địa phương đã được tổ chức thành công. Từng địa phương đã chỉ đạo, quản lý và tổ chức các lễ hội theo đúng nghi lễ truyền thống, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hạn chế các tệ nạn, tiêu cực xảy ra trong các lễ hội.

- Công tác bảo tồn di sản được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đã lập hồ sơ đề nghị công nhận nhiều di sản cấp quốc gia, vinh danh nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao còn một số mặt hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương còn chưa thường xuyên. Hoạt động biu diễn nghệ thuật, quảng cáo, lễ hội, kinh doanh dịch vụ văn hóa ở các địa phương vẫn còn vi phạm phải xử lý.

- Công tác quản hoạt động tại các di tích chưa chặt chẽ. Tình trạng đưa linh vật, hiện vật không phù hợp vào các di tích chưa được khắc phục kịp thời. Công tác tu bổ di tích tại một số nơi chưa chấp hành nghiêm theo quy định làm mất đi nhiều yếu tố gốc của di tích.

- Công tác chỉ đạo phát triển Du lịch chưa tích cực, đồng bộ. Một số điểm du lịch chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp dẫn đến việc nuôi thả cá gây ô nhiễm nguồn nước trong khu du lịch sinh thái Suối Mỡ; việc doanh nghiệp tự ý thu phí môi trường đối với khách du lịch tại khu vực Khe Rỗ huyện Sơn Động xảy ra nhưng chậm được khắc phục. Hoạt động khai thác du lịch còn mang tính mùa vụ, chất lượng nhân lực và dịch vụ du lịch chưa cao, chưa tạo được những sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn đối với du khách.

- Một số chương trình, kế hoạch, đề án chưa được tập trung thực hiện, tiến độ triển khai còn chậm, chất lượng chưa cao.

- Chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính, duy trì chất lượng ISO, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ở một số đơn vị chưa cao, vẫn còn một số thủ tục hành chính giải quyết chậm.

3. Nguyên nhân

- Một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nguồn vốn đầu tư phát trin sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch ở một số lĩnh vực, địa phương còn thấp chưa được quan tâm bsung kịp thời.

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ tập luyện văn nghệ, thể thao cho nhân dân vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu; đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên văn nghệ, thể thao ở cơ sở còn thiếu, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc.

- Công tác tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển sự nghiệp VHTTDL của tỉnh chưa có trọng tâm, trọng điểm và tính đột phá, chủ yếu vẫn mang tính hành chính, sự vụ, dàn đều.

- Hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ của ngành từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả công tác của một số bộ phận chuyên môn và lĩnh vực công tác còn thấp.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành thể thao Việt Nam. Việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 sẽ là tiền đề, tạo ra sức bật để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Với ý nghĩa đó, toàn ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các đề án, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ, duy trì sự đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, đổi mới tác phong công tác và lề lối làm việc, ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tích cực tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2016 và cả giai đoạn 2015- 2020 tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt.

2. Tập trung xây dựng các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, như: Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Du lịch giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020; Đán “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030”; Nghị quyết Quy định Chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2017, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần th VIII năm 2018.

3. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 75-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở VHTTDL về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao; Chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước năm 2016.

5. Tham mưu, tổ chức tốt các hội thi, hội diễn, hội thảo và các sự kiện, lễ hội trong năm như: Lễ công nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; công bố Bằng công nhận Nghi lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Lễ đón nhận Bằng công nhận chùa Vĩnh Nghiêm là di sản Quốc gia đặc biệt; Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao; Hội thi hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ IV-2016; Hội thi Cán bvăn hóa cơ sở giỏi lần thứ Nhất năm 2016; Hội thi Hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch...

6. Tích cực tổ chức giải thể thao các cấp; phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 đạt kết quả tốt; Đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc do Tng Cục TDTT ủy quyền tổ chức tại Bắc Giang.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng cơ chế chính sách, các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch, chất lượng nhân lực phát triển du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch theo tinh thần Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực trong quản nhà nước, tập trung khc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

8. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

9. Tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trong toàn ngành tăng cường thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

10. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành, quản lý, giải quyết công việc trong cơ quan Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Sở VHTTDL trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/c);
-
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh (để b/c)
- Ban: Tuyên giáo Tỉnh ủy; VHXH, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, VP(02).
Bản điện tử:
- Phòng TH, VX1, VP UBND tỉnh;
-
Lãnh đạo Sở;
-
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
-
Phòng VH&TT; Trung tâm VH-TT, Ban QLDT, Ban QLKDL các huyện, thành phố.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Hồng Cơ

 

PHỤ LỤC 1

10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU NĂM 2015

1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 75-CT/TU về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 75-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

2. Tỉnh Bắc Giang có 17 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN ngày 13/11/2015 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Chùa Vĩnh Nghiêm được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các di sản: Nghỉ lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang; lễ hội Đền Suối Mỡ- xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam; lễ hội Đình Vồng- xã Song Vân, huyện Tân Yên; lễ hội Y Sơn- xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 3465/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

4. Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tchức diễn ra ngày 10/10/2015 với Chương trình nghệ thuật “Hào khí Xương Giang”; có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các tỉnh bạn và thu hút trên 5.000 người dân tham dự. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao sâu rộng trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

5. Tổ chức thành công các liên hoan: Liên hoan nghệ thuật Hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ nht năm 2015, Liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu, Liên hoan các CLB phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang.

6. Ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, đến năm 2020, hoàn thành xây dựng Nhà thi đấu đa năng, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh, Sân vận động đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn I); xây dựng 2 nhà văn hóa phục vụ công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) và Song Khê (TP Bắc Giang)

7. “Chương trình Phát triển Du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015”- một trong 5 chương trình kinh tế- xã hội trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII được thực hiện đã thu được những kết quả nhất định, làm cho lĩnh vực du lịch tỉnh Bắc Giang có những chuyển biến. Hết năm 2015, đã hoàn thành cơ bản các qui hoạch khu, điểm du lịch; các sản phm du lịch dần hình thành; chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng tăng; nguồn nhân lực du lịch ngày càng nâng lên; hệ thống các cơ sở lưu trú tăng nhanh, trong đó Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao.

8. Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX- năm 2015, đoàn Bắc Giang đã xuất sắc giành giải B toàn đoàn trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng; 2 giải A các tiết mục văn nghệ, 2 giải A về trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, quảng bá du lịch, 2 giải A về trình diễn trang phục dân tộc. Đặc biệt, Bắc Giang đã giành được 13 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở các môn Bóng đá (vô địch), đẩy gậy, kéo co; xếp thứ nhất toàn đoàn về thi đấu thể thao và được Bộ VHTTDL tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia các môn thể thao tại Ngày hội.

9. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại 200/230 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh trong các ngày 21,22/3/2015 thu hút gần 150.000 người tham gia.

10. Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tốt, tham gia thi đấu 46 giải đạt 140 huy chương các loại. Tiêu biểu là các VĐV đá cầu tỉnh Bắc Giang tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu giải vô địch đá cầu thế giới đạt 3 Huy chương Vàng; VĐV Nguyễn Thị Mai Hưng giành ngôi vô địch cờ vua Đông Nam Á; VĐV Vũ Thị Trang đạt chuẩn tham gia thi đấu cầu lông Olympic 2016./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL ngày 15/7/2015 của Sở VHTTDL về việc thực hiện Chương trình hành động số 75-CT/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bn vững đất nước”.

2. Đán Bảo tồn và phát huy di sản các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020.

3. Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

4. Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2012 - 2020.

6. Đề án Phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020.

7. Quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế.

8. Quy hoạch bảo tồn tôn tạo hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử.

9. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

10. Kế hoạch hoàn thiện hồ sơ văn hóa phi vật thể Then, Tày, Nùng, Thái Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/BC-SVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu16/BC-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/BC-SVHTTDL

Lược đồ Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác nhiệm vụ văn hóa thể thao du lịch gia đình Bắc Giang 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác nhiệm vụ văn hóa thể thao du lịch gia đình Bắc Giang 2015 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu16/BC-SVHTTDL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Hồng Cơ
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác nhiệm vụ văn hóa thể thao du lịch gia đình Bắc Giang 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 16/BC-SVHTTDL tổng kết công tác nhiệm vụ văn hóa thể thao du lịch gia đình Bắc Giang 2015 2016

           • 22/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực