Nghị quyết 41/NQ-CP

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/NQ-CP 2015 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong tình hình mới


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong những năm qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân tích cực thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân. Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), công tác này đã có chuyển biến rõ rệt và bước đầu đạt được những kết quả rất tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành được nâng lên, vai trò, trách nhiệm của các lực lượng chức năng được đề cao.

Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa tạo được chuyển biến căn bản; tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi và gắn với tệ nạn tham nhũng, làm thất thu ngân sách, thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế; nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc với nhiều chủng loại được bày bán công khai, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân chưa được đẩy lùi.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là một số Bộ, ngành, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm chỉ đạo, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả xã hội vào đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có khi vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý và đấu tranh, một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, sơ hở nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; công tác phối hợp chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế; công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có trường hợp chưa thực sự khách quan, nghiêm minh, còn nể nang, bao che; hàng hóa sản xuất trong nước chưa đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân; một bộ phận dân cư ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa khó khăn bị lợi dụng lôi kéo tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả xã hội và tạo được chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng cần nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả; trong đó cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và phải tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.

2. Tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác. Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng và ban hành chế độ, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2015, trên cơ sở đó thực hiện đúng, đủ chế độ.

4. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, khuyến khích sự đóng góp về vật chất của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo nguồn lực để khen thưởng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác này.

5. Tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, chế tài xử lý phải đủ sức răn đe, phòng ngừa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

6. Tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại, thị trường nội địa, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, bán hàng miễn thuế, sản xuất xuất khẩu, gia công, vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

7. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

8. Làm tốt công tác phối hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

9. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương thức, quy trình quản lý, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

10. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực ASEAN. Phối hợp với các tổ chức, thương hiệu toàn cầu trong hợp tác chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, trong đó có giao chỉ tiêu phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các Bộ, ngành, địa phương.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và việc thực hiện Nghị quyết này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hàng quý có đánh giá và thông báo công khai kết quả thực hiện của Bộ, ngành, địa phương.

c) Xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm.

d) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ để tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên thị trường, chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ xác định rõ các trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, như: Tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng, phương thức thủ đoạn, tập trung vào các tuyến biên giới đường bộ, cảng biển, cảng hàng không quốc tế, chợ đầu mối, bến xe, ga đường sắt...; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các mặt hàng thuốc lá, thực phẩm, xăng dầu, khoáng sản, đường, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện tử gia dụng, mỹ phẩm...; các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất lượng, xuất xứ, hợp thức hóa đơn, chứng từ... để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai kết quả điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới góp phần ổn định cuộc sống của người dân để người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

3. Bộ Quốc phòng:

a) Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho tàng, nhà xưởng thuộc đất quốc phòng, chấm dứt tình trạng lợi dụng để tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh trái phép.

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đường bộ phía Bắc, miền Trung và Tây Nam; vùng biển Bắc Bộ, vùng biển phía Nam để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, hàng tiêu dùng.

4. Bộ Công an:

a) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu để triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu và vận chuyển, kinh doanh hàng hóa trái phép, không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác lập các chuyên án trọng điểm về buôn lậu thuốc lá, xăng dầu, rượu, thực phẩm, sản xuất, kinh doanh hàng giả... kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành chức năng rà soát tổng thể thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý hình sự đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua; đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Chính phủ (qua Bộ Tài chính) kế hoạch thực hiện trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

5. Bộ Tài chính:

a) Tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 10 năm 2015.

c) Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, đảm bảo có cơ chế sử dụng Quỹ hợp lý, nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có thuốc lá ngoại nhập lậu trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

d) Phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 7 năm 2015.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (thay thế Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

e) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ Đề án Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

6. Bộ Công Thương:

a) Rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

b) Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất và thị trường trong nước; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

c) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại; phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá các tụ điểm tập kết, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật liên quan, theo hướng tăng mạnh chế tài xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Tăng cường quản lý lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về sở hữu trí tuệ để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, khắc phục sự chồng chéo về công tác giám định hàng hóa; từng bước kiện toàn các tổ chức giám định hàng hóa nhằm cung cấp kết quả giám định nhanh, chính xác, thuận lợi, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và việc điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ hàng năm xây dựng và thực hiện các Kế hoạch, chương trình hành động nhằm giải quyết cơ bản tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm giả, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp giả, kém chất lượng... Kế hoạch gửi về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Bộ Tài chính).

9. Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Bộ Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, cải cách các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng xây dựng chương trình truyền thông phù hợp, tuyên truyền về pháp luật, về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; biểu dương những tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành khác có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia phối hợp đấu tranh theo đề nghị của cơ quan chủ trì hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Chính phủ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả.

14. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các cấp chính quyền trong vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

15. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề khác và các cơ quan thông tấn, báo chí cần tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị quyết này, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cùng với các giải pháp, biện pháp cụ thể; định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết, trong đó có đánh giá về trách nhiệm của người đứng đầu và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Bộ Tài chính) để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Kết quả thực hiện Nghị quyết này được đưa vào đánh giá hoạt động của từng Bộ, ngành, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (3b).ĐVD.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo21/06/2015
Số công báoTừ số 611 đến số 612
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 41/NQ-CP 2015 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 41/NQ-CP 2015 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong tình hình mới
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu41/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành09/06/2015
       Ngày hiệu lực09/06/2015
       Ngày công báo21/06/2015
       Số công báoTừ số 611 đến số 612
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 41/NQ-CP 2015 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong tình hình mới

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/NQ-CP 2015 đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong tình hình mới

        • 09/06/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 21/06/2015

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/06/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực