Văn bản khác 24/BC-UBND

Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nhiệm vụ trong tâm Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/BC-UBND

Thái Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016, TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Công văn số 3463/VPCP-TH ngày 16/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo như sau:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

I. Những kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể như sau:

1. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản thể chế các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XV); ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/12/2015 về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị tăng cường công tác cải cách hành chính; Chỉ thị về tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2016; Chỉ thị về thiết lập đường dây nóng của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân và đẩy mạnh gieo trồng cây màu vụ Hè năm 2016; Chỉ thị về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh... Ngày 13/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo công bố đường dây nóng để tiếp thu, xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện các dự án lớn của các cơ quan Trung ương đang đầu tư trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016; ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp tỉnh... Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch: xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016...

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện ở các sở, ngành, địa phương và kịp thời ban hành các văn bản điều hành để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra[1], Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, xây dựng cánh đồng lớn và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, không để dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án lớn của Trung ương trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, môi trường bức xúc. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 21.670,8 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, tăng 8,01% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 9,33%, trong đó sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,25%[2], Công nghiệp - xây dựng tăng 14,87%[3], Dịch vụ tăng 6,75% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân năm 2016 đạt 128.294 ha, bằng 99,6% so với năm 2015. Cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy vụ xuân chuyển biến tích cực theo hướng mở rộng diện tích lúa có giá trị kinh tế cao, năng suất lúa ước đạt 71,4 tạ/ha; triển khai xây dựng 125 cánh đồng lớn tại 115 xã, tăng 41 cánh đồng so với với vụ xuân năm 2015.

Chăn nuôi phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác tiêm phòng vắc xin, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng được tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 728 trang trại, trong đó có 74 trang trại quy mô lớn.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 14.689 ha, giảm 2,4%, Nuôi cá lồng trên sông được đầu tư phát triển và mở rộng[4]. Nuôi ngao phát triển ổn định; nuôi tôm nước lợ bị dịch bệnh đốm trắng nhưng ở quy mô nhỏ và đã được xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tổng số tiền cam kết cho các chủ tàu vay là 126,9 tỷ đồng, đã giải ngân 48,27 tỷ đồng. Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 81.703 tấn, tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2015[5].

Sáu tháng đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, dạy nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục hỗ trợ xi măng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới theo cơ chế chính sách của tỉnh[6]. Đến nay đã có 164/263 xã (chiếm 62,3%) và 01 huyện đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới[7]. Chương trình nước sạch nông thôn, xây dựng lò đốt rác tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, 46 lò đốt để xử lý rác thải.

Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị, các Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường kiểm tra chất lượng, lập phương án bảo vệ và sửa chữa kịp thời công trình đê, kè, cống. Các địa phương tích cực chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, lực lượng để chủ động cho công tác phòng chống thiên tai năm 2016.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý nước thải, chất thải; chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; báo cáo các Bộ ngành Trung ương trình Thủ tưởng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.018,75 ha đất trồng lúa để thực hiện 31 dự án, công trình trong năm 2016.

Sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 18.982 tỷ đồng, bng 42,5% kế hoạch năm, tăng 16,4% so với cùng kỳ; nhiều sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao[8]. Hoạt động của doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục ổn định; có 137/157 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất ước tăng 15,9% so với cùng kỳ, chiếm 39,8% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển với 247 làng nghề; sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ đạt 990,16 triệu kWh, bằng 48,6% kế hoạch, tăng 37,4% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tổ chức họp giao ban xây dựng cơ bản định kỳ hàng tháng, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu qua mạng; ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ thi công và thanh quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh... Tổng kế hoạch vốn đến nay là 3.167,2 tỷ đồng, trong đó bố trí cho các công trình là 2.454,1 tỷ đồng; khối lượng giải ngân ước đạt 1.870 tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch.

Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.968 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Giá cả hàng hóa, dịch vụ cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 2,36% so với tháng 12/2015 và tăng 1,9% so với tháng 5/2015; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 541,2 triệu USD bằng 38,7% kế hoạch, tăng 1,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 541,5 triệu USD, bằng 40,6% kế hoạch, giảm 1,7%. Tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 380 nghìn lượt (trong đó có 2,8 nghìn lượt khách quốc tế), tăng hơn 40 nghìn lượt so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Đến ngày 30/6/2016, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 38.402 tỷ đồng, tăng 16,5%; tổng dư nợ ước đạt 46.677 tỷ đồng, tăng 7,2% so với 31/12/2015; mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,9% tổng dư nợ[9].

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực; các khoản thu nội địa, thu thuế xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Dự kiến 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể ghi thu) ước đạt 7.597,4 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa ước đạt 2.901 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán, tăng 44,7%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 987,8 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán, tăng 120,6%. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể ghi chi) ước đạt 5.090,5 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó: chi phát triển kinh tế tăng 12,8%; chi tiêu dùng thường xuyên giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Công tác giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được thực hiện tốt. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỉnh đã phối hp tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2016; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016... Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường độ tuổi mẫu giáo đạt 99,9%, tiểu học đạt 99,96%. Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được giữ vững. 06 tháng đầu năm, dự kiến tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 11.400 người, đạt 33,5% kế hoạch. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; sở hữu trí tuệ được duy trì thực hiện tốt.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì thực hiện tốt, không xảy ra dịch bệnh lớn, không xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người. Tiếp tục mở rộng phương pháp điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone; điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS[10]. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ngành y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư... Đến nay, toàn tỉnh có 89,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Quốc gia về y tế[11]; có 78,04% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Công tác giải quyết việc làm, lao động, tiền lương và thực hiện chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 06 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho khoảng 15.300 người, bằng 46,5% kế hoạch. Các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội, người có công trong dịp Lễ, Tốt; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên[12]...

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đa dạng, phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được đẩy mạnh, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt về các sự kiện nổi bật như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016...

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác cải cách hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016, yêu cầu các sở, ngành, địa phương rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; thiết lập đường dây nóng của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; chỉ đạo tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh; 100% cơ quan nhà nước sử dụng Mạng văn phong liên thông; hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện được duy trì thực hiện tốt. Hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, chủ động kiểm soát tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối dịp Lễ, Tết và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; tội phạm giảm, triệt phá được nhiều ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì nề nếp. Các cơ quan công an, quân sự, biên phòng thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng luật.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì nề nếp; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm, chủ động thực hiện; các hoạt động công khai, minh bạch tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt.

Chỉ đạo tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định; ban hành các Quyết định thành lập Ủy ban, các ban bầu cử; thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong công tác bầu cử... Các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả các Kế hoạch bảo đảm cho công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân[13].

2. Về thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

a) Về thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 30/12/2015, bao gồm 116 nội dung công việc, được thể hiện chi tiết Sở, ngành, cơ quan, đơn vị; cấp trình và tiến độ thực hiện được cụ thể đến từng tháng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời điều chỉnh Chương trình Công tác cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh (Quyết định điều chỉnh Chương trình công tác số 1096/QĐ-UBND ngày 10/5/2016).

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong và ngoài chương trình công tác của Ủy ban nhân dân. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo cơ bản đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn bản, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan để bổ sung hoàn thiện nội dung trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo tính cần thiết và có tính pháp lý cao).

b) Về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Nội dung như phụ lục I kèm theo báo cáo này

3. Về thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

a. Thực hiện nguyên tắc làm việc; chỉ đạo, phối hợp giải quyết công việc.

Ủy ban nhân dân tỉnh tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc xây dựng, sơ kết, tổng kết chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và thể chế, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ đạo thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được tăng cường, do vậy nhiều nhiệm vụ, công việc liên quan đến các sở, ngành, địa phương đã được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan ngang cấp hoặc đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, làm việc với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh giao; kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở địa phương.

b. Về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc.

Trong chỉ đạo điều hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh luôn để cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận cuộc họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời có văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện chậm tiến độ. Nhìn chung trong thời gian qua, đa số các sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo yêu cầu công tác đề ra.

c. Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác với Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện tốt việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động thông tin kịp thời và đầy đủ về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Các cơ chế chính sách, tình hình kinh tế - xã hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của tỉnh đều được đăng tải trên Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Đài Phát thành và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của các cấp chính quyền. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tích cực tiếp nhận sự phản hồi từ thực tiễn, các ý kiến góp ý xây dựng của các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và dư luận nhân dân đối với các chủ trương, cơ chế chính sách để điều chỉnh phù hợp.

II. Đánh giá chung

1. Về những kết quả đạt được

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm của tỉnh ổn định và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây[14]. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp song vẫn đạt kết quả tốt; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, tích cực.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, cao hơn so với cùng kỳ năm 2015[15]. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, nhiều khoản thu nội địa và thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 50% dự toán và có mức tăng cao so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách địa phương được điều hành hợp lý, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Công tác thực hiện các chế độ đối với đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đời sống người dân.

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả nhất định, hầu hết các thủ tục hành chính đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện, thời gian giải quyết thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế

- Sản xuất vụ đông 2015-2016 giảm sút cả về năng suất và sản lượng; trong xây dựng nông thôn mới, một số địa phương còn coi trọng và tập trung cho tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Việc triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ; còn nhiều khó khăn trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ...

- Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về thị trường tiêu thụ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng chậm và đạt thấp so với kế hoạch, xuất khẩu gạo giảm mạnh. Chưa có nhiều mặt hàng, sản phẩm có quy mô lớn và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường song vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, đặc biệt là việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn vào tỉnh. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch còn hạn chế. Công tác thu nợ thuế còn nhiều khó khăn; các biện pháp cưỡng chế thu nợ hiệu quả thấp, số tiền nợ thuế vẫn không giảm.

- Kết quả giải quyết việc làm và dạy nghề còn thấp. Việc giải quyết chế độ cho người có công đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, song vẫn còn một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác lập hồ sơ và tiếp nhận học viên vào cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện nếp sống văn minh, công tác thanh tra, kiểm tra lễ hội ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; công tác quản lý tại một số di tích còn bất cập. Tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn còn diễn ra.

- Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường của một số cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, cần phải chấn chỉnh kịp thời. Một số cơ sở ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Việc giải quyết một số vụ việc chưa bảo đảm thời hạn theo quy định, vẫn còn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp. Công tác cải cách hành chính ở một số sở, ngành, địa phương tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, địa phương còn chậm. Tình hình tội phạm ma túy, cờ bạc, số đề, vi phạm pháp luật về môi trường tuy có giảm nhưng chưa bền vững; việc xử lý các vi phạm ở một số địa phương hiệu quả chưa cao.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I. Nhiệm vụ chung

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới có chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai tốt các nội dung được giao trong Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không để chậm tiến độ;

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được đề ra tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 16/12/2015, Chương trình hành động số 01/CTHĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ, đẩy mạnh sức mua trong dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã giao; thường xuyên nghiên cứu, phát hiện, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế ở ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

4. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, cấp mình quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao; gắn việc chỉ đạo, triển khai với đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ công việc.

5. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra rà soát thủ tục hành chính năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước... nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

6. Các cấp các ngành, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã được Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XV thông qua và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; hoàn thiện các chương trình, đề án được giao tại Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh; trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, triển khai gieo cấy lúa mùa; chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông, theo Đề án sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trong các khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản; xây dựng mối liên kết 3 nhà đảm bảo bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn, an toàn sinh học theo chuỗi giá trị. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm. Chỉ đạo nuôi ngao theo quy hoạch với mật độ phù hợp; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm ngao ra thị trường trong và ngoài nước. Đẩy nhanh tiến độ, khuyến khích ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác xa bờ; quản lý chặt chẽ tàu thuyền trong mùa mưa bão. Thực hiện quyết liệt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới; khai thác và sử dụng hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn. Đôn đốc, tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đăng kí về đích năm 2016 bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp nước sạch nông thôn...

Hoàn thiện dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; đôn đốc điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 của các huyện, thành phố. Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Về phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ

Thường xuyên bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, làng nghề. Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để các dự án đầu tư lớn, trọng điểm triển khai đúng tiến độ như Trung tâm điện lực Thái Bình, dự án khai thác thử nghiệm than nâu, dự án xây dựng hạ tầng KCN Tiền Hải....

Thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; ưu tiên thu hút đầu tư vào khu vực ven biển để phát huy thế mạnh về nguồn khí mỏ và quỹ đất, góp phần từng bước xây dựng khu vực ven biển thành khu vực trọng điểm kinh tế của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến thương, khuyến công và kế hoạch xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2016; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

3. Về đầu tư XDCB, thu chi ngân sách

Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công; chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, đã có chủ trương đầu tư; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định; giảm nợ đọng XDCB; rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án triển khai trong năm 2016 đến 30/9 chưa giải ngân. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất chủ trương thí điểm đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số công trình văn hóa, thể thao, y tế, dạy nghề, bến bãi, khu neo đậu tàu, thuyền, công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước và quản lý, khai thác dịch vụ đô thị (nhất là các khu đô thị mới), nhà ở xã hội, nhà ở thương mại... Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư và thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của cho một số chương trình, dự án lớn, cấp bách của tỉnh...

Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2016 của cả 3 cấp, trong đó thu từ thuế, phí tăng 5% so với dự toán năm 2016... Tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả, chống lãng phí. Thực hiện tốt quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định...

4. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Ban hành các quy định, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định; không để xảy ra tình trạng lạm thu ở các trường học.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu các đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và cấp tỉnh năm 2016. Đẩy mạnh hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ và thiết bị; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại tất cả các tuyến. Phấn đấu có 90% số xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chương trình Tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em. Huy động, xã hội hóa nguồn lực phát triển lĩnh vực y tế toàn diện, đảm bảo cho người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ đối với các hộ gia đình chính sách, người và gia đình có công với cách mạng đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch.

5. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Thực hiện tốt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh năm 2016; cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh. Triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Duy trì thực hiện tốt hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân gắn với giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình, không để tồn đọng, kéo dài, giữ vững ổn định tình hình ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách... xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO

(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/6/2016)

(Kèm theo Báo cáo số        ngày    /6/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)

1. Thống kê kết quả thực hiện:

- Tổng số nhiệm vụ giao: 17 nhiệm vụ;

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 05 nhiệm vụ, trong đó: Đúng hạn: 05 nhiệm vụ; quá hạn: 0 nhiệm vụ;

+ Số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 12 nhiệm vụ, trong đó trong hạn: 12 nhiệm vụ; quá hạn: 0 nhiệm vụ.

2. Thống kê các nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn: Không có.[1] Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 13 chỉ thị, trên 1.500 quyết định, trên 2.000 công văn; 03 quyết định quy phạm...

[2] Giá trị sản xuất trồng trọt giảm 0,18%, chăn nuôi tăng 4,5%, thủy sản tăng 7,17%.

[3] Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,4%, xây dựng tăng 9,78%.

[4] Toàn tỉnh hiện có 490 lồng nuôi (số lồng nuôi thực tế là 467 lồng), tăng 337 lồng so với năm 2015.

[5] Trong đó sản lượng nuôi trồng uớc đạt 51.562 tấn, tăng 6,4%; sản lượng khai thác ước đạt 30.141 tấn, tăng 7,27% so với cùng kỳ.

[6] Đến ngày 13/6/2016, đã cấp phát 86.316 tấn xi măng hỗ trợ cho 103 xã, phường, thị trấn, đạt 76,68% kế hoạch.

[7] Còn 99 xã chưa đạt chuẩn: 18 xã đạt 15-18 tiêu chí, 75 xã đạt 10-14 tiêu chí, 6 xã đạt 9 tiêu chí.

[8] Khí tự nhiên tăng trên 35 lần; tôm đông lạnh tăng 6,9 lần; thức ăn cho gia súc (+16,4%); khăn mặt; khăn tẩm (+14,55%); tẩm lát đường và vật liệu lát, ốp lát (+33,82%); sứ vệ sinh (+56,15%); điện thương phẩm (+28,43%)....

[9] Không bao gồm nợ xấu, dư nợ của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Thái Bình.

[10] Đến nay, đã tiếp nhận và điều trị Methadone cho 1.522 người; duy trì điều trị ARV cho 1.095 người.

[11] Kế hoạch cả năm 2016 đạt 90%.

[12] Thực hiện chế độ chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 7 vạn người có công với kinh phí trên 665 tỷ đồng; phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 57 trường hợp; trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho 13 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, 07 trẻ em phẫu thuật chỉnh hình; trợ cấp nghèo vượt khó cho 139 trẻ em; cấp 18.051 thẻ BHYT cho người nghèo và 22.304 thẻ BHYT cho người cận nghèo...

[13] Ngày 22/5/2016; Có 99,2% cử tri trong tỉnh đi bầu cử.

[14] GRDP 6 tháng năm 2013 tăng 6,16%; năm 2014 tăng 7,45%; năm 2015 tăng 7,66%.

[15] Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 tăng 10,1%.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu24/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/BC-UBND

Lược đồ Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nhiệm vụ trong tâm Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nhiệm vụ trong tâm Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu24/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nhiệm vụ trong tâm Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 24/BC-UBND kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu nhiệm vụ trong tâm Thái Bình 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực