Văn bản khác 2581/BC-SNV(DN)

Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) năm 2013 về kết quả rà soát công tác tổ chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/BC-SNV(DN)

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2010/NĐ-CP NGÀY 19/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố về việc "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiu quả doanh nghiệp nhà nước";

Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện công tác tổ chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ đng thời đề xuất giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ th như sau:

1- Về công tác ban hành văn bản:

- Ngày 18 tháng 7 năm 2013, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1535/SNV-DN gửi các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố về vic báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về công tác tổ chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp;

- Sau khi nhận được báo cáo của các doanh nghiệp, ngày 05 tháng 9 năm 2013, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1923/SNV-DN xây dựng Kế hoạch rà soát tại 14 doanh nghiệp từ ngày 09/9/2013 đến ngày 31/9/2013, gồm các Tổng công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con.

2- Kết quả rà soát công tác tổ chức và cán bộ:

a)- Vcông tác tổ chức bộ máy:

- Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp và các chi nhánh, văn phòng đại diện của các Tổng công ty, Công ty mẹ-con, Công ty TNHH một thành viên thuộc UBND Thành phố được thực hiện theo đúng Kế hoạch của UBND Thành phố đã được Thủ tướng Cnh phủ phê duyệt tại văn bản số 2065/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 và s 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012.

- Qua công tác kiểm tra, rà soát tại 14 doanh nghiệp, thì (14/14)100% doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình tổ chức sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên đảm bảo theo đúng yêu cầu, tiến độ quy định của Thành phố;

- Về Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của các doanh nghiệp đã được UBND Thành phố phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ. Đối với các Tổng công ty và Công ty mẹ-con đã được UBND Thành phố ủy quyền cho Hội đồng thành viên phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của các Công ty conCông ty TNHHMTV 100% vốn Nhà nưc. Qua kiểm tra, rà soát các Tổng công ty, Công ty mẹ-con đã chủ động phê duyệt Điu lệ của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định;

- Ngoài Điều lệ, Quy chế tài chính của doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị doanh nghiệp, gm các nội quy, quy chế của doanh nghip: Quy chế tuyển dụng, quy chế hợp đồng lao đng, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy chế đào tạo, quy chế quản lý chi tiêu nội b, quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên, quy chế kiểm tra, giám sát vv.

- Về cơ cấu tổ chức: Trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý của các Tổng công ty, Công ty mẹ-Công ty con được thng nhất, gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đc, kế toán trưởng và Kiểm soát viên. Đối với các Tổng công ty, thì Chủ tịch Hội đng thành viên không kiêm Tổng giám đốc; Đối với các công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Tng giám đc;

- Về sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp: Thực hiện Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nưc, các S, ngành liên quan đã hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Thành phố sắp xếp lại doanh nghiệp, xây dựng đề án tái cơ cấu, rà soát chức năng, nhiệm vụ đảm bo theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay Thành ph đã phê duyệt được đề án tái cơ cấu ca 05 tổng công ty và Ban đổi mới sắp xếp doanh nghiệp của Thành phố đã thẩm định được 06 đề án tái cơ cấu của Công ty mẹ-con.

b)- Công tác cán bộ:

- Về công tác quy hoạch cán bộ quản lý doanh nghiệp: Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hưng dẫn số 05-HD/TU ngày 05/01/2013 của Thành ủy Hà Nội về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; các doanh nghiệp đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của doanh nghiệp ở tất cả các chức danh quản lý, trong đó quy hoạch cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc diện UBND Thành phố bổ nhiệm giai đoạn 2015-2020, gồm: 409 người;

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện phần vn của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác và bổ nhiệm kiểm soát viên được kiện toàn đúng cơ cấu, số lượng và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ do Thành phố quy định. Từ năm 2010 đến nay (9/2013) Thành phố đã xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và cử người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Thành phố;

- Việc tham gia quản lý, điều hành của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tng giám đốc, Phó Tng giám đốc và Kế toán trưng của các Tng công ty, Công ty mẹ-Công ty con đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước trực thuộc đều đảm bo theo đúng quy đnh;

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Từ năm 2010 đến nay (9/2013), Sờ Nội vụ đã phối hợp với các S, ngành và doanh nghiệp để bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp được 554 lượt người; Bi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp và tchức thi nâng ngạch chuyên viên chính cho 141 người;

- Việc đánh giá cán bộ quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác được thực hiện vào thời gian cui năm hoặc khi thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện, điều động, luân chuyển, đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phQuy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp;

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp: Tiền lương của cán bộ quản lý doanh nghiệp (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Kiểm soát viên) được hưng theo đúng thang, bảng lương quy định của Nhà nước; việc giải quyết chế đnâng bậc lương, khen thưởng, nghỉ chế độ đều được gii quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ quản lý khối doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đến nay đã cập nhật, khai thác và quản lý 431 h sơ.

Nhìn chung: Công tác tổ chức và cán bộ: các doanh nghiệp đã được thực hiện nghiêm túc Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ: Các doanh nghiệp đã chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Về cơ cấu tổ chức quản lý được thống nhất; Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế tài chính được sửa đổi, bổ sung kịp thời; Nội quy, quy chế của doanh nghiệp được hoàn thiện theo Điều lệ và Quy chế tài chính; Công tác cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm li theo đúng cơ cấu tiêu chuẩn; Việc quy hoạch và bổ sung quy hoạch kịp thời; Hằng năm cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp được đánh giá kịp thời, theo đúng quy định.

c)- Hạn chế, tồn tại:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của một số doanh nghiệp chưa phê duyệt, gồm có:

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản, do chưa xác định được vốn điều lệ;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà, thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, do Hội đng thành viên của Tổng công ty chưa phê duyệt;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch số 2, thuộc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội (Cty mẹ), do Hội đồng thành viên Công ty mẹ chưa phê duyệt.

- Về Quy chế tài chính của một số doanh nghiệp còn thiếu, gồm 04 doanh nghiệp: Tổng công ty Vận tải, Công ty TNHHMTV Hanel, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên đa scác doanh nghiệp chưa xây dựng theo quy định tại Quyết đnh số 35/2013/NĐ-CP ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kim soát viên Công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

- Về công tác cán bộ: Một số doanh nghiệp vn để cán bộ quản lý (thành viên Hội đồng thành viên) kiêm nhiệm các chức danh khác, không đúng quy định tại điểm d, Điều 21, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ, như: Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHHMTV 100% vốn Nhà nước), Tổng công ty Vận tải (Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Kim soát viên chuyên trách);

Một số doanh nghiệp chưa bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ, gồm 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà, thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Nước sạch số 2, thuộc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Cán bộ quản lý (Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc) của các Tng công ty, Công ty mẹ-con, vẫn còn kiêm nhiệm giữ các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc tham gia quản lý phần vốn nhà nước) ở các đơn vị trực thuộc (có phụ lục kèm theo).

3- Đxuất, giải pháp.

Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các S, ngành có liên quan và các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

- Đối với các Sở ngành: Căn cứ các văn bản của Trung ương và Thành phố đã ban hành tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố một số nội dung phân công, phân cấp cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại các doanh nghiệp thuộc Thành phố về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tiền lương, thu nhập, xây dựng hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp; Lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và lĩnh vực tài chính ...vv.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố: Chủ động triển khai đề án tái cơ cấu đã được UBND Thành phphê duyệt; Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị doanh nghiệp còn thiếu, như: Kiểm soát nội bộ; Nội quy, quy chế đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; Quy chế thưởng, quy chế dân chtheo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc vv.

- Tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ.

- Đối với UBND các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì và Sóc Sơn tiếp tục bàn giao các Xí nghiệp môi trường về Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội theo đúng quy định tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND Thành phố;

- Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp): Đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Quy chế tài chính và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt; Đồng thời xác định vốn Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội để trình UBND Thành phố phê duyệt;

- SNội vụ phối hợp với các S, ngành có liên quan và các doanh nghiệp để thẩm định Điều Lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp; Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Sở Lao động thương binh và Xã hội: Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc qun lý lao động, việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiền thưởng theo quy đnh của pháp luật; Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưng đối với viên chức quản lý các doanh nghiệp Nhà nước và quy chế trả lương, thù lao tiền thưởng trình UBND Thành phố phê duyệt;

- SKế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thẩm định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm của doanh nghiệp Nhà nước trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Tổng công ty Đầu tư và Phát trin nhà Hà Nội: Khẩn trương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà theo đúng quy định;

- Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Tng công ty Vận tải Hà Nội: B trí, sắp xếp cán bộ quản lý kiêm nhiệm các chức danh khác theo đúng quy định (điểm d, Điều 21, Nghị định s25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ).

- Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội: Khẩn trương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch số 2 theo đúng quy định;

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/C Ch tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/C Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP;
- Lưu: TCNSDN, VT.

GIÁM ĐỐC
Trần Huy Sáng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN
(Ban hành kèm theo Báo cáo s 2581/BC-SNV ngày 11/11/2013)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TẠI TỔNG CÔNG TY / CÔNG TY MẸ

TÊN ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ KIÊM NHIỆM TẠI ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

I

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

1

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chủ tịch HĐTV

CT CP Đầu tư Bất động sản HN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Văn Cửu

Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc

CT CP Đầu tư Bất động sản HN số 30

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP ĐTPT đô thị HANDICO - Vĩnh Tân

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Đầu tư Xây dựng HN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

3

Trương Hải Long

Thành viên HĐTV, Phó TGĐ

CT CP Đầu tư phát triển Nhà HN số 68

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

4

Đồng Quc Dũng

Phó Tổng Giám đốc

CT CP Tư vấn ĐTXD Phát triển đô thị HN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

II

TNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HN

1

Trần Thị Diễm Hương

Thành viên HĐTV

CT TNHH MTV Thực phẩm HN

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

III

TNG CÔNG TY ĐU TƯ PHÁT TRIN HẠ TNG ĐÔ THỊ

1

Từ Hà

Chtịch HĐTV

CT TNHH PT KĐT Nam Thăng Long

Thành viên HĐTV

2

Nguyễn Minh Quang

Thành viên HĐTV, TGĐ

CT TNHH PT KĐT Nam Thăng Long

Phó Chủ tịch HĐTV

3

Trần Minh Quý

Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc

CT TNHH PT KĐT Nam Thăng Long

Thành viên HĐTV

CT TNHH Tháp Trung tâm HN

Thành viên HĐTV

CT TNHH Phát triển Nội Bài

Phó Chtịch HĐTV

CT CP Bình Mỹ

Chủ tịch HĐQT

4

Nguyn Bảo Bình

Phó Tổng Giám đốc

CT CP Xây dựng công nghiệp

Chủ tịch HĐQT

5

Giang Quốc Trung

Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc

CT TNHH Tháp Trung tâm HN

Thành viên HĐTV

CT CP Đầu tư Phú Gia - Phú Quốc

Chủ tịch HĐQT

CT CP Tư vấn kiến trúc đô thị HN - UAC

Chủ tịch HĐQT

CT CP ĐT viễn thông và hạ tầng đô thị ITC

Thành viên HĐQT

6

Nguyễn Mạnh Hường

Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc

CT CP Đầu tư Xây dựng dân dụng HN

Thành viên HĐQT

CT CP Đu tư và xây dựng đô thị HN

Chủ tịch HĐQT

7

Nguyễn Huy Thành

Phó Tổng Giám đốc

CT CP Xây dựng và PT công trình hạ tầng

Thành viên HĐQT

CT CP Đầu tư Xây dựng dân dụng HN

Chủ tịch HĐQT

CT CP Austnam

Thành viên HĐQT

IV

CÔNG TY TNHH MTV HANEL

1

Nguyễn Quốc Bình

Chtịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP Hanel Xốp nhựa

Chủ tịch HĐQT

CT CP Truyn thông Hanel

Chtịch HĐQT

CT CP SXGC và XNK Hanel

Chtịch HĐQT

CT CP Đầu tư Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP Đô thị sinh thái Vân Nội

Chtịch HĐQT

CT CP Đào tạo Công nghệ Thăng Long

Chtịch HĐQT

CT CP Daeha

Phó chtịch HĐQT

CT CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

Phó chtịch HĐQT

CT CP Tân Tạo - Hanel

Phó chủ tịch HĐQT

CT CP Đầu tư và Phát triển N&G

Phó chủ tịch HĐQT

CT CP Bảo hiểm Petrolimex

Thành viên HĐQT

2

Nguyễn Đình Vinh

Thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP CNTT Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP Truyền thông Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Dịch vụ KCN Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP SXĐT CNC Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Giải pháp phần mềm Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Điện tử Hưng Phát

Thành viên HĐQT

CT CP Công nghệ thẻ Nacencomm

Thành viên HĐQT

CT TNHH Hanel-CSF

Thành viên HĐQT

CT TNHH Điện tử Daewoo-Hanel

Phó chủ tịch HĐQT

CT CP SXĐT CNC Hanel

Chủ tịch HĐQT

3

Bùi Thị Hi Yến

Thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP ĐT và Kinh doanh thương mại Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP Truyền thông Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Dịch vụ điện tử Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP Giải pháp phần mềm Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Biển Bạc

Thành viên HĐQT

CT CP Hanel mobile

Chủ tịch HĐQT

4

Đoàn Thị Kim Oanh

Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP CNTT Hanel

Thành viên HĐQT

CT CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

Thành viên HĐQT

CT TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel

Phó chtịch HĐQT

5

Hoàng Quốc Quân

Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP Xây dựng Hanel

Chủ tịch HĐQT

CT CP Đô thị sinh thái Vân Nội

Tổng Giám đốc

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng

Phó Tổng Giám đốc

6

Hoàng Minh Châu

Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Hanel

CT CP Đầu tư Hanpad

Chủ tịch HĐQT

CT CP Viễn thông HN

Thành viên HĐQT

V

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THHÀ NỘI

1

Phạm Ngọc Hải

Chủ tịch HĐTV

CT CP Vật tư thiết bị môi trường

Đại diện phần vốn nhà nước; Chtịch HĐQT

2

Nguyễn Văn Hòa

Thành viên HĐTV; Tổng giám đốc

CT CP Môi trường đô thị số 10

Đại diện phần vốn nhà nước; Chtịch HĐQT

CT CP Môi trường đô thị số 11

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Môi trường đô thị và công nghiệp 11

Đại diện phần vốn nhà nước

3

Nguyễn Xuân Huynh

Thành viên HĐTV; Phó Tổng giám đốc

CT CP Môi trường đô thị Tây đô

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Kỹ nghệ Môi trường Việt Nam

Đại diện phần vn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Môi trường đô thị Sơn Tây

Đại diện phần vốn nhà nước; TV HĐQT

4

Nguyễn Hải Phong

Kế toán trưởng

CT CP Công nghiệp Môi trường

Đại diện phần vốn nhà nước; TV HĐQT

VI

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

1

Phùng Tiến Toàn

Chủ tịch HĐTV

CT CP Điện tử Giảng Võ

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Giao nhận Kho vận Hàng không

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Đầu tư Bất động sản

Đại diện phần vốn nhà nước; Phó CT HĐQT

Trường Trung cấp nghề nhân lực

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

2

Phạm Văn Yên

Thành viên HĐTV; Tổng giám đốc

CT CP Cung ứng nhân lực và TM Quốc tế

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Giao nhận kho vận VIDIFI - lnterserco

Đại diện phần vốn nhà nước; Phó Chủ tịch

CT Đầu tư Thương mại - Tập đoàn đầu tư tài chính vàng VN

Đại diện phần vốn nhà nước; Phó Chủ tịch HĐQT

3

Trần Bích Hồng

Thành viên HĐTV; Phó Tổng giám đốc

CT CP Đầu tư và Xây dựng Quốc tế ICC

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Thương mại quốc tế Interserco VN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

4

Lê Vĩnh Phúc

Thành viên HĐTV; Phó TGĐ

CT TNHH Khai thác chế biến Đá An Bình

Chủ tịch

5

Đặng Tài Hùng

Thành viên HĐTV

CT CP Cảng Hồng Hà

Đại diện phần vốn nhà nưc; Chủ tịch HĐQT

CT CP Tư vấn thiết kế Công trình Văn hóa xây dựng

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

CT CP Interserco số 19

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

VII

CÔNG TY TNHH MTV HAPROSIMEX

1

Nguyễn Cự Tầm

Chủ tịch HĐTV; Tổng Giám đốc

Nhà máy Dệt kim Haprosimex

Giám đc

2

Phạm Thị Bích Hường

Phó Tổng Giám đốc

Nhà máy Dệt kim Haprosimex

Phó Giám đc

3

Nguyễn Kim Hoàng

Phó Tổng Giám đc

CT CP Hap - Capital

Tổng Giám đốc

VIII

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

1

Phan Minh Nguyệt

Chủ tịch HĐTV; Tổng Giám đốc

CT CP Đầu tư và phát triển Hà Thủy

Đại diện phần vốn nhà nước; Chtịch HĐQT

2

Hoàng Trọng Chương

Phó Tổng Giám đốc

CT CP Phân bón HN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

3

Nguyễn Tiến Hưng

Phó Tng Giám đốc

CT CP Rau an toàn HN

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

IX

CÔNG TY TNHH MTV CHIU SÁNG VÀ THIT BỊ ĐÔ THỊ

1

Trần Hậu Phượng

Phó Tng Giám đốc

CT CP Chiếu sáng Nam Hapulico

Đại diện phần vốn nhà nước; Chủ tịch HĐQT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2581/BC-SNV(DN)

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2581/BC-SNV(DN)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2581/BC-SNV(DN)

Lược đồ Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2581/BC-SNV(DN)
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Huy Sáng
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 2581/BC-SNV(DN) quản lý doanh nghiệp theo Nghị định 25/2010/NĐ-CP Hà Nội

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực