Quyết định 2065/QĐ-TTg

Quyết định 2065/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến hết năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2065/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành phố Hà Nội đến hết năm 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2065/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN HẾT NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến hết năm 2010 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa;

c) Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, quyết định chuyển đổi 04 doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định hiện hành.

d) Báo cáo cụ thể phương án sáp nhập và hợp nhất các doanh nghiệp tại tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

đ) Xây dựng đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2010;

e) Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị phối hợp với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp cơ cấu lại Công ty Sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội để chuyển thành công ty cổ phần trong năm 2010.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC QUẢN LÝ THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON:

1. Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị;

2. Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị;

3. Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất;

4. Công ty TNHH một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế.

II. CHUYỂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:

1. Công ty Cấp nước Hà Đông;

2. Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội;

3. Công ty Quản lý bến xe Hà Nội;

4. Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội;

5. Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội;

6. Công ty Thủy lợi Sông Tích;

7. Công ty Thủy lợi Sông Đáy;

8. Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ;

9. Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Công ty mẹ);

10. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Công ty mẹ);

11. Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Công ty mẹ);

12. Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Công ty mẹ);

13. Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Công ty mẹ);

14. Công ty Điện tử Hà Nội;

15. Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà;

16. Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội;

17. Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi;

18. Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội;

19. Công ty Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội;

20. Công ty Sách thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội;

21. Công ty Thủy lợi Mê Linh;

22. Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng nông lâm nghiệp;

23. Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại (HANECO).

III. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA:

1. Công ty Cảng Hà Tây;

2. Công ty Dịch vụ truyền thanh truyền hình Hà Nội;

3. Công ty Ăn uống du lịch dịch vụ Sóc Sơn;

4. Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội;

5. Công ty Thương mại và Đầu tư Hà Nội (TIC);

6. Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh và Xí nghiệp Sắt Mỹ nghệ (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

7. Xí nghiệp Gốm Chu đậu (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

8. Xí nghiệp Mũ xuất khẩu (thuộc Công ty Sản xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội);

9. Xí nghiệp Nước tinh khiết (thuộc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội).

IV. GIẢI THỂ:

1. Công ty Kỹ thuật điện thông.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2065/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2065/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực09/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2065/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2065/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành phố Hà Nội đến hết năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2065/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành phố Hà Nội đến hết năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2065/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực09/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2065/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành phố Hà Nội đến hết năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2065/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành phố Hà Nội đến hết năm 2010

            • 09/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực