Văn bản khác 27/BC-BYT

Báo cáo 27/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 27/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/BC-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2010

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 1 NĂM 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 01 năm 2010 (15/12/2009 – 15/1/2010) như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

1. Tình hình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo cam kết WTO.

2. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

a. Trong tháng 01, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, Bộ Y tế đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ các đề án sau:

- Tờ trình số 1253/TTr-BYT ngày 31/12/2009 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

- Tờ trình số 1254/TTr-BYT ngày 31/12/2009 về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

- Tờ trình số 1263/TTr-BYT ngày 31/12/2009 về Đề án Phát triển y tế nông thôn giai đoạn 2010-2020.

Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước và Dự thảo các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế gồm: Dân số, Khám chữa bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm, Bảo hiểm y tế, Y tế dự phòng và HIV/AIDS.

Bộ Y tế đã có văn bản số 02/BYT-VPB1 ngày 07 tháng 01 năm 2010 gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2010; trongnăm 2010 Bộ Y tế có 36 Đề án.

b. Theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong tháng 02/2010 Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 01 đề án:

-Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp.

c. Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 01 văn bản quy phạm pháp luật:

- Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/1/2010 về việc Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

3. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

4. Tình hình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của đơn vị

Trong tháng, 5 đơn vị của Bộ Y tế được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (gồm Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ, Cục Phòng chống HIV/AIDS) đã tiến hành chỉnh sửa những lỗi được phát hiện theo kết quả đánh giá giám sát lần 3 của cơ quan tư vấn đánh giá giám sát.

Hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2010 và chuẩn bị các thủ tục để ký hợp đồng đánh giá giám sát hệ thống hệ thống tại 5 đơn vị của Bộ Y tế được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (gồm Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ, Cục Phòng chống HIV/AIDS).

5. Tình hình thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

Bộ đang khẩn trương tiến hành các hoạt động của Giai đoạn 2 về Rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo kế hoạch và yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đã làm việc với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và chuyên gia tư vấn để thống nhất về những đề xuất sửa đổi đối với 18 thủ tục được ưu tiên rà soát theo yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:

1. Về tổ chức bộ máy

a. Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành y tế:

- Đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện E.

- Đã tiến hành phân công công tác quản lý dược bệnh viện; hoàn thiện hồ sơ xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Chợ Rẫy để và Bộ Nội vụ đề nghị công nhận Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc hạng đặc biệt; xin ý kiến của các địa phương để hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch Y tế - Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc khối truyền thông giáo dục sức khỏe, các trung tâm phòng chống HIV/AIDS, các Trung tâm Dan số - Kế hoạch hóa gia đình.

b. Về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Y tế:

- Trong tháng, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế ( tại Tờ trình số 09/TTr-BYT ngày 09/01/2010). Trong đó bổ sung Cục Quản lý môi trường y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và môi trường thành Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế.

- Thành lập Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và Trung tâm Phát triển năng lực khám chữa bệnh thuộc Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

- Đang tổ chức thẩm định đề án, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập các tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ gồm: Trung tâm Đào tạo thuộc Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố HCM, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền TW, Bệnh viện Phụ sản TW, Trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật thuộc Viện SR-KST-CT Quy nhơn.

c. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế

- Hướng dẫn 03 đơn vị: Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tại các Bệnh viện về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công trong đề án của Bộ Nội vụ về cải cách mô hình cung cấp dịch vụ công trong ngành y tế.

2. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Tổ chức ôn thi cho các ứng viên thi tuyển công chức cơ quan Bộ Y tế và lễ tốt nghiệp, tuyển dụng đợt III cho 83 bác sỹ nội trú về công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Bổ sung biên chế cho Bệnh viện E và hướng dẫn Bệnh viện E tuyển dụng cán bộ, viên chức cho Trung tâm Tim mạch.

- Đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý của các đơn vị theo Công văn số 6611/BYT-TCCB ngày 29/9/2009 của Bộ Y tế và thực hiện quy trình để kiện toàn đội ngũ cán bộ Lónh đạo các Vụ, Cục và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định.

b.Về Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

- Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các vụ, cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế năm 2010.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện đề án 1816 cử cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

- Tổ chức chấm thi và công bố kết quả nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính, dược sỹ lên dược sỹ chính năm 2009 cho 1320 bác sỹ, dược sỹ.

- Tổ chức đẩy mạnh cuộc vận động tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế.

c. Về tinh giản biên chế:

- Đôn đốc các đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ, để tổng hợp thành đề án của Bộ Y tế, trình Bộ Tài chính để bổ sung kinh phí triển khai. Nhưng đến nay, vẫn chưa thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức viên chức nào.

- Tham gia Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu của các cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

d. Về xây dựng chính sách cho cán bộ, viên chức ngành y tế:

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điệu kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản thực hiện Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế nhà nước thay thế cho Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Chưa có gì thay đổi so với tháng trước.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Trong tháng 01/2010, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát để trình Bộ trưởng phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ của một số đơn vị còn lại.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong tháng, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trên đây là báo cáo tháng 01 năm 2010 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính từ 15/12/2009 đến ngày 15/01/2010, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/BC-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu27/BC-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2010
Ngày hiệu lực15/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/BC-BYT

Lược đồ Báo cáo 27/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 27/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu27/BC-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành15/01/2010
        Ngày hiệu lực15/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 27/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 27/BC-BYT công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010

           • 15/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực